Akty tematycznie:

Wszystkie
Ilość aktów: 164
Wejście w życie 
Miejsce pub. 
Tytuł 
Metryka 
Dz.Urz.Woj.Łódz.2017.4432w/s uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Poddębice w części obejmującej teren przy ulicy Polnej
Dz.Urz.Woj.Łódz.2017.4402w/s wprowadzenia zmian w Regulaminie targowisk miejskich w Poddębicach
Dz.Urz.Woj.Łódz.2017.4400w/s zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych
Dz.Urz.Woj.Łódz.2017.4401w/s statutu Gminy Poddębice
Dz.Urz.Woj.Łódz.2017.4059 w sprawie ,,Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Poddębice na lata 2017 – 2022
Dz.Urz.Woj.Łódz.2017.3402w/s określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
Dz.Urz.Woj.Łódz.2017.3525w/s Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Poddębice
24-05-2017Dz.Urz.Woj.Łódz.2017.4431w/s przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Poddębice na lata 2017-2020"
Dz.Urz.Woj.Łódz.2017.1956w/s dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego
Dz.Urz.Woj.Łódz.2017.2299w/s ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Poddębice dla oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych szkół podstawowych oraz niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Poddębice przez inne niż Gmina Poddębice osoby prawne lub fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
06-05-2017Dz.Urz.Woj.Łódz.2017.2297w/s zmiany nazw ulic położonych w Poddębicach
Dz.Urz.Woj.Łódz.2017.1957w/s określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Poddębice, liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
Dz.Urz.Woj.Łódz.2017.1958w/s określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Poddębice, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej, liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
Dz.Urz.Woj.Łódz.2017.2298zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/219/16 z dnia 5 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Poddębice
Dz.Urz.Woj.Łódz.2017.736w/s uchwalenia budżetu gminy na 2017 r.
Dz.Urz.Woj.Łódz.2017.322w/s określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonych przez Gminę Poddębice  przedszkolu publicznym oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
Dz.Urz.Woj.Łódz.2017.323zmieniająca uchwałę Nr III/32/14 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa od osób fizycznych podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
Dz.Urz.Woj.Łódz.2016.4269w/s uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta Poddębice w części obejmującej wybrane fragmenty miasta
Dz.Urz.Woj.Łódz.2016.3713zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/158/12 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Poddębice, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Poddębice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
Dz.Urz.Woj.Łódz.2016.3712w/s pozbawienia kategorii niektórych dróg gminnych zlokalizowanych na terenie gminy Poddębice
Dz.Urz.Woj.Łódz.2016.3627w/s przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Poddębice”
Dz.Urz.Woj.Łódz.2016.2185w/s zmiany uchwały Nr XXXVI/204/13 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Dz.Urz.Woj.Łódz.2016.2188zmieniająca uchwałę Nr XXII/143/16 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Poddębice dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych na terenie gminy Poddębice przez inne niż Gmina Poddębice osoby prawne lub fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
Dz.Urz.Woj.Łódz.2016.2187w/s Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Poddębice
Dz.Urz.Woj.Łódz.2016.2186w/s szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych
Dz.Urz.Woj.Łódz.2016.1856w/s Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poddębicach
Dz.Urz.Woj.Łódz.2016.1691w/s uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Poddębice w części obejmującej tereny położone przy ul. Łęczyckiej w obrębach geodezyjnych 2 i 10.
Dz.Urz.Woj.Łódz.2016.1159w/s ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Poddębice dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych na terenie gminy Poddębice przez inne niż Gmina Poddębice osoby prawne lub fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
Dz.Urz.Woj.Łódz.2016.1341zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/158/12 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Poddębice, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Poddębice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
Dz.Urz.Woj.Łódz.2016.1158w/s określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Poddębice, liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
Dz.Urz.Woj.Łódz.2016.1157w/s określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych gimnazjum, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Poddębice, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem gimnazjum, liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
Dz.Urz.Woj.Łódz.2016.1156w/s określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Poddębice, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej, liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
Dz.Urz.Woj.Łódz.2016.1387w/s uchwalenia budżetu gminy na 2016 r.
Dz.Urz.Woj.Łódz.2015.5512w/s obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie gminy Poddębice
Dz.Urz.Woj.Łódz.2015.5517uchylająca uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów, terminu płatności, sposobu poboru i zwolnień z tej opłaty
Dz.Urz.Woj.Łódz.2015.5711w/s nadania Statutu Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ziemowita Skibińskiego w Poddębicach
Dz.Urz.Woj.Łódz.2015.5514w/s określenia stawek podatku od środków transportowych
Dz.Urz.Woj.Łódz.2015.5515w/s określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku
Dz.Urz.Woj.Łódz.2015.5516w/s określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Dz.Urz.Woj.Łódz.2016.598w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części sołectw Zagórzyce i Góra Bałdrzychowska
Dz.Urz.Woj.Łódz.2015.5513 w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz określenia sposobu jej poboru
Dz.Urz.Woj.Łódz.2015.5712zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/158/12 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Poddębice, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Poddębice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
Dz.Urz.Woj.Łódz.2016.96w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Poddębice w części obejmującej teren przy ul. Łódzkiej w obrębie geodezyjnym 1
Dz.Urz.Woj.Łódz.2015.4412w/s zmian w statucie Gminy Poddębice
Dz.Urz.Woj.Łódz.2015.3968w/s zaliczenia dróg powiatowych do kategorii dróg gminnych
Dz.Urz.Woj.Łódz.2015.3797w/s ustalenia Regulaminu korzystania z Parku Miejskiego – Ogrodu Zmysłów w Poddębicach
21-09-2015Dz.Urz.Woj.Łódz.2015.3804w/s utworzenia odrębnych obwodów głosowania
Dz.Urz.Woj.Łódz.2015.3798w/s zmiany uchwały Nr XXVIII/158/12 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Poddębice, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Poddębice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
Dz.Urz.Woj.Łódz.2015.3796w/s nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w Poddębicach
Dz.Urz.Woj.Łódz.2015.3442w/s uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Poddębice w części obejmującej tereny oznaczone symbolami R i WS w jednostce planistycznej D