Akty tematycznie:

Wszystkie
Ilość aktów: 147
Wejście w życie
Miejsce pub.
Tytuł
Metryka
Dz.Urz.Woj.Łódz.2016.4269w/s uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta Poddębice w części obejmującej wybrane fragmenty miasta
Dz.Urz.Woj.Łódz.2016.3713zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/158/12 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Poddębice, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Poddębice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
Dz.Urz.Woj.Łódz.2016.3712w/s pozbawienia kategorii niektórych dróg gminnych zlokalizowanych na terenie gminy Poddębice
Dz.Urz.Woj.Łódz.2016.3627w/s przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Poddębice”
Dz.Urz.Woj.Łódz.2016.2185w/s zmiany uchwały Nr XXXVI/204/13 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Dz.Urz.Woj.Łódz.2016.2188zmieniająca uchwałę Nr XXII/143/16 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Poddębice dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych na terenie gminy Poddębice przez inne niż Gmina Poddębice osoby prawne lub fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
Dz.Urz.Woj.Łódz.2016.2186w/s szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych
Dz.Urz.Woj.Łódz.2016.2187w/s Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Poddębice
Dz.Urz.Woj.Łódz.2016.1856w/s Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poddębicach
Dz.Urz.Woj.Łódz.2016.1159w/s ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Poddębice dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych na terenie gminy Poddębice przez inne niż Gmina Poddębice osoby prawne lub fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
Dz.Urz.Woj.Łódz.2016.1691w/s uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Poddębice w części obejmującej tereny położone przy ul. Łęczyckiej w obrębach geodezyjnych 2 i 10.
Dz.Urz.Woj.Łódz.2016.1341zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/158/12 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Poddębice, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Poddębice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
Dz.Urz.Woj.Łódz.2016.1157w/s określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych gimnazjum, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Poddębice, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem gimnazjum, liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
Dz.Urz.Woj.Łódz.2016.1158w/s określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Poddębice, liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
Dz.Urz.Woj.Łódz.2016.1156w/s określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Poddębice, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej, liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
Dz.Urz.Woj.Łódz.2016.1387w/s uchwalenia budżetu gminy na 2016 r.
Dz.Urz.Woj.Łódz.2015.5512w/s obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie gminy Poddębice
Dz.Urz.Woj.Łódz.2015.5517uchylająca uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów, terminu płatności, sposobu poboru i zwolnień z tej opłaty
Dz.Urz.Woj.Łódz.2015.5711w/s nadania Statutu Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ziemowita Skibińskiego w Poddębicach
Dz.Urz.Woj.Łódz.2015.5712zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/158/12 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Poddębice, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Poddębice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
Dz.Urz.Woj.Łódz.2015.5514w/s określenia stawek podatku od środków transportowych
Dz.Urz.Woj.Łódz.2015.5515w/s określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku
Dz.Urz.Woj.Łódz.2015.5516w/s określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Dz.Urz.Woj.Łódz.2016.598w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części sołectw Zagórzyce i Góra Bałdrzychowska
Dz.Urz.Woj.Łódz.2015.5513 w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz określenia sposobu jej poboru
Dz.Urz.Woj.Łódz.2016.96w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Poddębice w części obejmującej teren przy ul. Łódzkiej w obrębie geodezyjnym 1
Dz.Urz.Woj.Łódz.2015.4412w/s zmian w statucie Gminy Poddębice
Dz.Urz.Woj.Łódz.2015.3968w/s zaliczenia dróg powiatowych do kategorii dróg gminnych
Dz.Urz.Woj.Łódz.2015.3797w/s ustalenia Regulaminu korzystania z Parku Miejskiego – Ogrodu Zmysłów w Poddębicach
21-09-2015Dz.Urz.Woj.Łódz.2015.3804w/s utworzenia odrębnych obwodów głosowania
Dz.Urz.Woj.Łódz.2015.3798w/s zmiany uchwały Nr XXVIII/158/12 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Poddębice, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Poddębice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
Dz.Urz.Woj.Łódz.2015.3796w/s nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w Poddębicach
Dz.Urz.Woj.Łódz.2015.3442w/s uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Poddębice w części obejmującej tereny oznaczone symbolami R i WS w jednostce planistycznej D
29-06-2015Dz.Urz.Woj.Łódz.2015.2928w/s utworzenia odrębnego obwodu głosowania
Dz.Urz.Woj.Łódz.2015.2927w/s warunków udzielania osobom fizycznym będącym użytkownikami wieczystymi nieruchomości stanowiących własność Gminy Poddębice bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz wysokości tych bonifikat
Dz.Urz.Woj.Łódz.2015.2926w/s nadania Statutu Poddębickiemu Domowi Kultury i Sportu w Poddębicach
Dz.Urz.Woj.Łódz.2015.2384w/s zmiany uchwały Nr III/32/14 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa od osób fizycznych podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
Dz.Urz.Woj.Łódz.2015.2432zmieniająca uchwałę Nr XXXV/204/09 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczenia i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Poddębice
Dz.Urz.Woj.Łódz.2015.1824w/s wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
Dz.Urz.Woj.Łódz.2015.2106w/s zniesienia formy ochrony przyrody z trzech drzew gatunku lipa drobnolistna uznanych za pomniki przyrody
Dz.Urz.Woj.Łódz.2015.1821w/s ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu przez Gminę Poddębice
Dz.Urz.Woj.Łódz.2015.1823w/s utworzenia odrębnych obwodów głosowania
Dz.Urz.Woj.Łódz.2015.1822w/s likwidacji Filii Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ziemowita Skibińskiego w Poddębicach
Dz.Urz.Woj.Łódz.2015.944w/s wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
Dz.Urz.Woj.Łódz.2015.943w/s wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Dz.Urz.Woj.Łódz.2015.1254w/s zmiany uchwały Nr XXVIII/152/12 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia granic obwodów publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Poddębice
Dz.Urz.Woj.Łódz.2015.1071w/s określenia kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Poddębice
Dz.Urz.Woj.Łódz.2015.1648w/s uchwalenia budżetu gminy na 2015 r.
Dz.Urz.Woj.Łódz.2015.48w/s zarządzenia poboru w drodze inkasa od osób fizycznych podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
Dz.Urz.Woj.Łódz.2015.47zmieniająca uchwałę Nr XLVIII/289/14 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Poddębice