Akty tematycznie:

Wszystkie
Ilość aktów: 129
Wejście w życie
Miejsce pub.
Tytuł
Metryka
Dz.Urz.Woj.Łódz.2015.5711w/s nadania Statutu Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ziemowita Skibińskiego w Poddębicach
Dz.Urz.Woj.Łódz.2015.5517uchylająca uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów, terminu płatności, sposobu poboru i zwolnień z tej opłaty
Dz.Urz.Woj.Łódz.2015.5512w/s obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie gminy Poddębice
Dz.Urz.Woj.Łódz.2015.5712zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/158/12 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Poddębice, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Poddębice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
Dz.Urz.Woj.Łódz.2015.5514w/s określenia stawek podatku od środków transportowych
Dz.Urz.Woj.Łódz.2015.5515w/s określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku
Dz.Urz.Woj.Łódz.2015.5516w/s określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Dz.Urz.Woj.Łódz.2015.5513 w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz określenia sposobu jej poboru
Dz.Urz.Woj.Łódz.2015.4412w/s zmian w statucie Gminy Poddębice
Dz.Urz.Woj.Łódz.2015.3968w/s zaliczenia dróg powiatowych do kategorii dróg gminnych
Dz.Urz.Woj.Łódz.2015.3797w/s ustalenia Regulaminu korzystania z Parku Miejskiego – Ogrodu Zmysłów w Poddębicach
Dz.Urz.Woj.Łódz.2015.3796w/s nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w Poddębicach
Dz.Urz.Woj.Łódz.2015.3798w/s zmiany uchwały Nr XXVIII/158/12 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Poddębice, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Poddębice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
21-09-2015Dz.Urz.Woj.Łódz.2015.3804w/s utworzenia odrębnych obwodów głosowania
Dz.Urz.Woj.Łódz.2015.3442w/s uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Poddębice w części obejmującej tereny oznaczone symbolami R i WS w jednostce planistycznej D
Dz.Urz.Woj.Łódz.2015.2926w/s nadania Statutu Poddębickiemu Domowi Kultury i Sportu w Poddębicach
29-06-2015Dz.Urz.Woj.Łódz.2015.2928w/s utworzenia odrębnego obwodu głosowania
Dz.Urz.Woj.Łódz.2015.2927w/s warunków udzielania osobom fizycznym będącym użytkownikami wieczystymi nieruchomości stanowiących własność Gminy Poddębice bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz wysokości tych bonifikat
Dz.Urz.Woj.Łódz.2015.2384w/s zmiany uchwały Nr III/32/14 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa od osób fizycznych podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
Dz.Urz.Woj.Łódz.2015.2432zmieniająca uchwałę Nr XXXV/204/09 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczenia i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Poddębice
Dz.Urz.Woj.Łódz.2015.1824w/s wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
Dz.Urz.Woj.Łódz.2015.2106w/s zniesienia formy ochrony przyrody z trzech drzew gatunku lipa drobnolistna uznanych za pomniki przyrody
Dz.Urz.Woj.Łódz.2015.1821w/s ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu przez Gminę Poddębice
Dz.Urz.Woj.Łódz.2015.1823w/s utworzenia odrębnych obwodów głosowania
Dz.Urz.Woj.Łódz.2015.1822w/s likwidacji Filii Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ziemowita Skibińskiego w Poddębicach
Dz.Urz.Woj.Łódz.2015.1254w/s zmiany uchwały Nr XXVIII/152/12 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia granic obwodów publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Poddębice
Dz.Urz.Woj.Łódz.2015.944w/s wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
Dz.Urz.Woj.Łódz.2015.943w/s wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Dz.Urz.Woj.Łódz.2015.1071w/s określenia kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Poddębice
Dz.Urz.Woj.Łódz.2015.1648w/s uchwalenia budżetu gminy na 2015 r.
Dz.Urz.Woj.Łódz.2015.48w/s zarządzenia poboru w drodze inkasa od osób fizycznych podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
Dz.Urz.Woj.Łódz.2015.47zmieniająca uchwałę Nr XLVIII/289/14 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Poddębice
Dz.Urz.Woj.Łódz.2015.280w/s statutu Gminy Poddębice
27-12-2014Dz.Urz.Woj.Łódz.2014.4609w/s ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz określenia sposobu jej poboru
27-12-2014Dz.Urz.Woj.Łódz.2014.4606w/s obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie gminy Poddębice
27-12-2014Dz.Urz.Woj.Łódz.2014.4607w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
Dz.Urz.Woj.Łódz.2014.4608w/s określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku
Dz.Urz.Woj.Łódz.2015.35w/s ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych
27-12-2014Dz.Urz.Woj.Łódz.2014.4610w/s określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Poddębice
Dz.Urz.Woj.Łódz.2014.3723w/s utworzenia odrębnych obwodów głosowania
17-10-2014Dz.Urz.Woj.Łódz.2014.3474w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 281, 269, 270 i 271 obręb Feliksów, gmina Poddębice
Dz.Urz.Woj.Łódz.2014.3160w/s określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
Dz.Urz.Woj.Łódz.2014.3159w/s wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Poddębice
Dz.Urz.Woj.Łódz.2014.3316zmieniająca uchwałę Nr LIV/314/10 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 29 października 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania się z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
Dz.Urz.Woj.Łódz.2014.2709w/s zmiany chwały Nr XXVIII/158/12 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Poddębice, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Poddębice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
Dz.Urz.Woj.Łódz.2014.2710w/s ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
Dz.Urz.Woj.Łódz.2014.2711zmieniająca uchwałę Nr XLVIII/289/14 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Poddębice
03-06-2014Dz.Urz.Woj.Łódz.2014.2193w/s określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Poddębice
12-06-2014Dz.Urz.Woj.Łódz.2014.2292w/s ustalenia zasad i trybu korzystania z obiektu sportowo-rekreacyjnego w Byczynie
31-05-2014Dz.Urz.Woj.Łódz.2014.2186w/s przyjęcia „Trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Poddębice”