Akty tematycznie:

Wszystkie
Ilość aktów: 189
Wejście w życie 
Miejsce pub. 
Tytuł 
Metryka 
Dz.Urz.Woj.Łódz.2018.6838w/s podwyższenia kwoty kryterium dochodowego do 150 % w celu udzielania pomocy w zakresie dożywiania
Dz.Urz.Woj.Łódz.2018.6457w/s zniesienia formy ochrony z drzewa, uznanego za pomnik przyrody
Dz.Urz.Woj.Łódz.2018.6455w/s ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Poddębice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
Dz.Urz.Woj.Łódz.2018.6456zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/158/12 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Poddębice, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Poddębice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
Dz.Urz.Woj.Łódz.2018.5871zmieniająca uchwałę Nr XVIII/116/15 z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz określenia sposobu jej poboru
Dz.Urz.Woj.Łódz.2018.4804w/s ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Poddębice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
17-09-2018Dz.Urz.Woj.Łódz.2018.4733w/s utworzenia odrębnych obwodów głosowania
Dz.Urz.Woj.Łódz.2018.4803w/s ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży jak i poza miejscem sprzedaży na terenie gminy Poddębice.
Dz.Urz.Woj.Łódz.2018.5186zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/158/12 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Poddębice, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Poddębice oraz  warunków i zasad korzystania z tych przystanków
17-09-2018Dz.Urz.Woj.Łódz.2018.5185w/s : zmiany nazwy siedziby obwodowej komisji wyborczej
01-09-2018Dz.Urz.Woj.Łódz.2018.4202zmieniająca uchwałę Nr XL/246/17 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego
Dz.Urz.Woj.Łódz.2018.4258Statut Gminy Poddębice
Dz.Urz.Woj.Łódz.2018.4145w/s zniesienia formy ochrony z drzew, uznanych za pomniki przyrody
Dz.Urz.Woj.Łódz.2018.3129w/s zmiany uchwały w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych
Dz.Urz.Woj.Łódz.2018.2832w/s określenia warunków i trybu składania informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Dz.Urz.Woj.Łódz.2018.2831w/s podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych
Dz.Urz.Woj.Łódz.2018.2332w/s wprowadzenia zmian w Statucie Poddębickiego Domu Kultury i Sportu w Poddębicach
Dz.Urz.Woj.Łódz.2018.2331w/s ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, w tym zakresu danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, terminu przekazania informacji o liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji dla publicznych i niepublicznych, prowadzonych przez osoby prawne inne niż Gmina Poddębice lub osoby fizyczne: placówek wychowania przedszkolnego oraz szkół podstawowych
29-03-2018Dz.Urz.Woj.Łódz.2018.2334w sprawie podziału Gminy Poddębice na stałe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
Dz.Urz.Woj.Łódz.2018.2333w/s przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Poddębice na rok 2018
Dz.Urz.Woj.Łódz.2018.2335w/s określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Poddębice przedszkolu publicznym oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
Dz.Urz.Woj.Łódz.2018.1526w/s nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w Poddębicach
Dz.Urz.Woj.Łódz.2018.1527w/s nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w Poddębicach
Dz.Urz.Woj.Łódz.2018.1006w/s uchwalenia budżetu gminy na 2018 r.
Dz.Urz.Woj.Łódz.2017.4401w/s statutu Gminy Poddębice
Dz.Urz.Woj.Łódz.2017.4432w/s uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Poddębice w części obejmującej teren przy ulicy Polnej
Dz.Urz.Woj.Łódz.2017.4400w/s zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych
Dz.Urz.Woj.Łódz.2017.4402w/s wprowadzenia zmian w Regulaminie targowisk miejskich w Poddębicach
Dz.Urz.Woj.Łódz.2017.4059 w sprawie ,,Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Poddębice na lata 2017 – 2022
Dz.Urz.Woj.Łódz.2017.3402w/s określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
Dz.Urz.Woj.Łódz.2017.3525w/s Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Poddębice
24-05-2017Dz.Urz.Woj.Łódz.2017.4431w/s przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Poddębice na lata 2017-2020"
Dz.Urz.Woj.Łódz.2017.1956w/s dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego
06-05-2017Dz.Urz.Woj.Łódz.2017.2297w/s zmiany nazw ulic położonych w Poddębicach
Dz.Urz.Woj.Łódz.2017.2299w/s ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Poddębice dla oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych szkół podstawowych oraz niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Poddębice przez inne niż Gmina Poddębice osoby prawne lub fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
Dz.Urz.Woj.Łódz.2017.1957w/s określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Poddębice, liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
Dz.Urz.Woj.Łódz.2017.2298zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/219/16 z dnia 5 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Poddębice
Dz.Urz.Woj.Łódz.2017.1958w/s określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Poddębice, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej, liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
Dz.Urz.Woj.Łódz.2017.736w/s uchwalenia budżetu gminy na 2017 r.
Dz.Urz.Woj.Łódz.2017.322w/s określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonych przez Gminę Poddębice  przedszkolu publicznym oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
Dz.Urz.Woj.Łódz.2017.323zmieniająca uchwałę Nr III/32/14 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa od osób fizycznych podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
Dz.Urz.Woj.Łódz.2016.4269w/s uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta Poddębice w części obejmującej wybrane fragmenty miasta
Dz.Urz.Woj.Łódz.2016.3627w/s przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Poddębice”
Dz.Urz.Woj.Łódz.2016.3713zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/158/12 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Poddębice, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Poddębice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
Dz.Urz.Woj.Łódz.2016.3712w/s pozbawienia kategorii niektórych dróg gminnych zlokalizowanych na terenie gminy Poddębice
Dz.Urz.Woj.Łódz.2016.2188zmieniająca uchwałę Nr XXII/143/16 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Poddębice dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych na terenie gminy Poddębice przez inne niż Gmina Poddębice osoby prawne lub fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
Dz.Urz.Woj.Łódz.2016.2185w/s zmiany uchwały Nr XXXVI/204/13 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Dz.Urz.Woj.Łódz.2016.2186w/s szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych
Dz.Urz.Woj.Łódz.2016.2187w/s Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Poddębice
Dz.Urz.Woj.Łódz.2016.1856w/s Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poddębicach