zwiń
Łódzk.2018.2831 w/s podziału gminy na stałe obwody głosowan... Wersja od:

UCHWAŁA Nr LVI/359/18

RADY MIEJSKIEJ W PODDĘBICACH

z dnia 27 kwietnia 2018 r.

w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, 2232, z 2018 r. poz. 130) oraz art.13 ust.1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz.130) w związku z art. 12 § 2 i 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.15 i 1089, z 2018 r. poz.4, 130 i 138) na wniosek Burmistrza Poddębic, uchwala się, co następuje:

§1. Dokonuje się podziału Gminy Poddębice na 17 (słownie: siedemnaście) stałych obwodów głosowania, których numery, granice i siedziby obwodowych komisji wyborczych określa załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Na ustalenia Rady Miejskiej w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, wyborcom w liczbie, co najmniej 15 przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Łodzi II, w terminie 5 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszej uchwały.

§3. Traci moc uchwała Nr XXXIV/191/13 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych.

§4. Zobowiązuje się Burmistrza Poddębic do przekazania uchwały Wojewodzie Łódzkiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Łodzi II.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz podaniu do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Poddębicach i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Paweł Gogulski

Numer obwodu Granice obwodu głosowania Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
1 Ulice: 1 Maja, Baczyńskiego, Brzozowa, Deczyńskiego, Dębowa, Klonowa, Ignacego Krasickiego od zachodniej strony ul. Krótkiej, Krótka, Lipowa, Łęczycka od nr 12 do ul. Jana III Sobieskiego, Młynarska, Morelowa, Nowa, Piotrowskiego, Poprzeczna, Północna, Przyszłość, Rzemieślnicza od zachodniej strony ul. Krótkiej, Sosnowa, Wiśniowa, Wierzbowa.

Szkoła Podstawowa Nr 1

im. Lotników Polskich

w Poddębicach

ul. Łęczycka 13

2 Ulice: Ignacego Krasickiego od wschodniej strony ul. Krótkiej, Rzemieślnicza od wschodniej strony ul. Krótkiej.

Szkoła Podstawowa Nr 1

im. Lotników Polskich

w Poddębicach, ul. Łęczycka 13

3 Ulice: Jana III Sobieskiego od nr 5, Dojazd.

Szkoła Podstawowa Nr 1

im. Lotników Polskich

w Poddębicach, ul. Łęczycka 13

4 Ulice: Cicha, Jana III Sobieskiego do nr 4, Krokusowa, Kwiatowa, Łęczycka od ul. Jana III Sobieskiego w kierunku północnym, Miła, Piękna, Pogodna, Radosna, Różana, Słoneczna, Spacerowa, Spokojna, Tulipanowa, Wesoła, Wrzosowa.

Szkoła Podstawowa Nr 1

im. Lotników Polskich

w Poddębicach, ul. Łęczycka 13

5 Ulice: Pułkownika Jerzego Mencla, Kaliska, Kilińskiego, Łęczycka do nr 11, Łódzka, Leśna, Nadrzeczna, Narutowicza między ul. Łódzką a Przejazd, Ogrodowa, Partyzantów, Parzęczewska, Piaskowa, Plac Kościuszki, Pułaskiego, Sienkiewicza, Szkolna, Wiejska, Wodna, Wschodnia, Zacisze.

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna im. Ziemowita Skibińskiego

w Poddębicach, ul. Łódzka 31

6 Ulice: Południowa, Przejazd od nr 12, Zielona do nr 12.

Gimnazjum w Poddębicach

ul. Polna 36

7 Ulice: Cmentarna, Gajowa, Grunwaldzka, Jałowcowa, Jesienna, Kochanowskiego, Kopernika, Konopnickiej, Kosmonautów, Mickiewicza, Myśliwska, Narutowicza na południe od ul. Przejazd, Osiedlowa, Polna, Przejazd do nr 11, Reja, Targowa, Wiosenna, Wspólna, Wyzwolenia, Złota, Zielona od nr 13

Gimnazjum

w Poddębicach

ul. Polna 36

8 Sołectwa: Golice, Sworawa.

Sala OSP w Sworawie,

Sworawa 28

9 Sołectwa: Łężki, Panaszew, Tarnowa

Sala OSP w Panaszewie,

Panaszew 24A

10 Sołectwa: Adamów, Góra Bałdrzychowska, Kałów, Tumusin, Wólka.

Sala OSP w Kałowie,

Kałów 13

11 Sołectwa: Grocholice, Józefów-Kolonia, Józefów, Kobylniki, Niewiesz-Kolonia, Niewiesz, Sempółki, Szarów, Wilczków.

Sala OSP w Niewieszu

Niewiesz-Kolonia 39

12 Sołectwa: Chropy, Karnice, Klementów, Praga.

Sala OSP w Klementowie,

Klementów 1D

13 Sołectwa: Borzewisko, Dominikowie, Dzierzązna, Gibaszew, Leśnik, Lubiszewice, Niemysłów.

Szkoła Podstawowa

im. Tadeusza Kościuszki

w Niemysłowie, Niemysłów 32A

14 Sołectwa: Balin, Ewelinów, Krępa, Ksawercin, Lipnica, Nowa Wieś.

Budynek byłej Szkoły Podstawowej

w Lipnicy, Lipnica 22A

15 Sołectwa: Antonina, Bałdrzychów, Lipki, Malenie, Podgórcze, Porczyny.

Szkoła Podstawowa

w Bałdrzychowie, Bałdrzychów 13A

16 Sołectwa: Feliksów, Nowy Pudłów, Pudłówek, Stary Pudłów.

Sala OSP w Nowym Pudłowie,

Nowy Pudłów 42

17 Sołectwa: Góra Bałdrzychowska-Kolonia, Rąkczyn, Zagórzyce.

Centrum Turystyki i Rekreacji

w Byczynie, Byczyna 45A