zwiń
Łódzk.2017.2299 w/s ustalenia trybu udzielania i rozliczani... Wersja od:

UCHWAŁA Nr XL/249/17

RADY MIEJSKIEJ W PODDĘBICACH

z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Poddębice dla oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych szkół podstawowych oraz niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Poddębice przez inne niż Gmina Poddębice osoby prawne lub fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579, 1948), art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1985, 1954, 2169 z 2017 r. poz. 60) – uchwala się, co następuje:

§1. Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Poddębice dla oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych szkół podstawowych oraz niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Poddębice przez inne niż Gmina Poddębice osoby prawne lub fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.

§2. 1. Dotacji udziela się na wniosek organu prowadzącego placówki wymienione w § 1.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 organ prowadzący składa do Burmistrza Poddębic w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, chyba że Burmistrz wyrazi zgodę na odstąpienie od wyżej określonego terminu zgodnie z art. 80 ust. 2f albo art. 90 ust. 2g ustawy o systemie oświaty.

3. Obowiązku, o którym mowa w § 2 ust. 1 nie stosuje się do publicznej szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego zorganizowanego w publicznej szkole podstawowej, z zastrzeżeniem § 3 i § 4 oraz do niepublicznych przedszkoli, wymienionych w § 7 ust. 1 w roku, w którym dotacja została przyznana w drodze otwartego konkursu ofert.

4. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§3. Warunkiem otrzymania dotacji na uczestnika objętego zajęciami rewalidacyjno – wychowawczymi jest złożenie przez organ prowadzący placówki wymienione w § 1 wniosku do Burmistrza Poddębic z podaniem planowanej liczby uczestników zajęć rewalidacyjno - wychowawczych w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

§4. Warunkiem otrzymania dotacji na uczestnika objętego wczesnym wspomaganiem rozwoju jest złożenie przez organ prowadzący placówki wymienione w § 1 wniosku do Burmistrza Poddębic z podaniem planowanej liczby uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

§5. 1. Publiczne szkoły podstawowe, w których zorganizowano oddział przedszkolny, które nie są szkołami podstawowymi specjalnymi otrzymują na każdego ucznia oddziału przedszkolnego z budżetu Gminy Poddębice dotację w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, z tym że w przypadku ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej 100% kwoty przewidzianej na takiego ucznia niepełnosprawnego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Poddębice.

2. Publiczne szkoły podstawowe, w których zorganizowano oddział przedszkolny, które nie są szkołami podstawowymi specjalnymi, które prowadzą zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze otrzymują na każdego uczestnika objętego zajęciami rewalidacyjno – wychowawczymi dotację w wysokości równej 100% kwoty przewidzianej na takiego uczestnika objętego zajęciami rewalidacyjno – wychowawczymi w części oświatowej subwencji ogólnej odpowiednio otrzymywanej przez Gminę Poddębice.

3. Publiczne szkoły podstawowe, w których zorganizowano oddział przedszkolny, które nie są szkołami podstawowymi specjalnymi, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (zgodnie z art. 71b ust. 2a ustawy o systemie oświaty) niezależnie od dotacji, o której mowa w ust. 1-2 otrzymują dodatkowo na każde dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju dodatkową dotację w wysokości równej 100% kwoty przewidzianej na takiego uczestnika objętego wczesnym wspomaganie rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej odpowiednio otrzymywanej przez Gminę Poddębice.

§6. 1. Publiczne szkoły podstawowe otrzymują na każdego ucznia z budżetu Gminy Poddębice dotację w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla szkół danego typu i rodzaju, nie niższej jednak niż 100% kwoty przewidzianej na jednego ucznia szkoły danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Poddębice.

2. Publiczne szkoły podstawowe, które prowadzą zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze otrzymują na każdego uczestnika objętego zajęciami rewalidacyjno – wychowawczymi dotację w wysokości równej 100% kwoty przewidzianej na takiego uczestnika objętego zajęciami rewalidacyjno – wychowawczymi w części oświatowej subwencji ogólnej odpowiednio otrzymywanej przez Gminę Poddębice.

3. Publiczne szkoły podstawowe, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (zgodnie z art. 71b ust. 2a ustawy o systemie oświaty) niezależnie od dotacji o której mowa w ust. 1-2 otrzymują dodatkowo na każde dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju dodatkową dotację w wysokości równej 100% kwoty przewidzianej na takiego uczestnika objętego wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej odpowiednio otrzymywanej przez Gminę Poddębice.

§7. 1. Niepubliczne przedszkola niebędące przedszkolami specjalnymi spełniające warunki określone w art. 90 ust. 1b ustawy o systemie oświaty, otrzymują na każdego ucznia z budżetu Gminy Poddębice dotację w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości 100% kwoty przewidzianej na takiego niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Poddębice.

2. Niepubliczne przedszkola niebędące przedszkolami specjalnymi, które nie spełniają warunków określonych w art. 90 ust. 1b ustawy o systemie oświaty, otrzymują na każdego ucznia z budżetu Gminy Poddębice dotację w wysokości równej 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości 100% kwoty przewidzianej na takiego niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Poddębice.

3. Niepubliczne przedszkola, które prowadzą zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze otrzymują na każdego uczestnika tych zajęć dotację z budżetu Gminy Poddębice w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego uczestnika zajęć rewalidacyjno – wychowawczych w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Poddębice

4. Niepubliczne przedszkola, które zgodnie z art. 71b ust. 2a ustawy o systemie oświaty prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka otrzymują na każde dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju - niezależnie od dotacji, o której mowa w art. 90 ust. 1b, 2b i 3ac ustawy o systemie oświaty, dotację z budżetu Gminy Poddębice w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego uczestnika objętego wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminę Poddębice.

§8. 1. Dotacja udzielana jest na każdego ucznia wykazanego w informacji miesięcznej o aktualnej liczbie uczniów składanej przez organ prowadzący w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, według stanu na pierwszy dzień każdego miesiąca, a jeśli ten pierwszy dzień miesiąca jest dniem wolnym od pracy to według stanu na pierwszy dzień roboczy danego miesiąca.

2. Wzór informacji miesięcznej o aktualnej liczbie uczniów stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Informacja składana jest odrębnie dla każdej prowadzonej placówki oświatowej.

4. Osoba prowadząca przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i szkoły, o których mowa w § 1 zobowiązana jest do złożenia korekty informacji, o której mowa w ust. 1, zwiększającej lub zmniejszającej liczbę uczniów niezwłocznie po stwierdzeniu faktu błędnego podania liczby uczniów będącej podstawą do naliczenia dotacji.

§9. 1. Dotacja przekazywana jest w 12 częściach, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca na wskazany we wniosku rachunek bankowy podmiotu dotowanego, z tym że dotacja za miesiąc grudzień przekazywana jest w terminie do 15 grudnia.

2. Dotacja o której mowa w § 5-7 może być wykorzystana wyłącznie na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej określonych odpowiednio dla danego rodzaju podmiotu w art 80 ust. 3d pkt 1-2 oraz w art. 90 ust. 3d pkt 1-2 ustawy o systemie oświaty.

3. Dotacja może być wykorzystana wyłącznie na pokrycie wydatków wymienionych w § 9 ust. 2 poniesionych w okresie roku budżetowego, na który dotacja została udzielona.

§10. 1. Osoba prowadząca przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i szkoły, o których mowa w § 1, jest zobowiązana przekazać Burmistrzowi Poddębic pisemne rozliczenie z otrzymanej części dotacji do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło jej przekazanie, a w terminie do dnia 15 stycznia roku następującego po roku udzielenia dotacji rozliczenie roczne otrzymanej dotacji, sporządzone odrębnie dla każdej prowadzonej placówki oświatowej.

2. Rozliczenie otrzymanej dotacji powinno uwzględniać faktyczną liczbę uczniów i zestawienie wydatków poniesionych w ramach dotacji.

3. Wzór miesięcznego rozliczenia dotacji stanowi załącznik nr 3, a wzór rocznego rozliczenia dotacji stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Organ dotujący ma prawo żądania wyjaśnień i dodatkowych informacji w zakresie złożonych rozliczeń oraz korekt tych rozliczeń.

§11. Dotacja, w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego, wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem oraz dotacja pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi wraz z odsetkami na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.)

§12. 1. Organowi dotującemu przysługuje prawo kontroli prawidłowości pobrania dotacji, w tym faktycznej liczby uczniów dotowanego podmiotu oraz prawidłowości wykorzystania dotacji w zakresie pokrywania wydatków na kształcenie, wychowanie i opiekę, w tym kształcenia specjalnego i profilaktykę społeczną przez podmioty, o których mowa w § 5-7.

2. Kontrola obejmuje:

1) zgodność danych wykazywanych we wniosku o udzielenie dotacji, w miesięcznej informacji o liczbie uczniów i w rozliczeniach dotacji – na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania, ilości dowodów wpłat czesnego lub dokumentów zwalniających z tej opłaty i umów o nauczanie uczniów;

2) prawidłowość wykorzystania dotacji zgodnie z przeznaczeniem, o którym mowa w art. 80 ust. 3d albo art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty – na podstawie dokumentacji finansowo-księgowej.

§13. 1. Kontrolę przeprowadzają pracownicy Urzędu Miejskiego w Poddębicach na podstawie imiennego upoważnienia Burmistrza Poddębic.

2. Upoważnienie zawiera:

1) oznaczenie organu, datę i miejsce wystawienia,

2) wskazanie podstawy prawnej kontroli,

3) imiona i nazwiska upoważnionych pracowników,

4) określenie nazwy kontrolowanego podmiotu i organu prowadzącego,

5) określenie zakresu kontroli,

6) datę rozpoczęcia i przewidywany termin zakończenia kontroli,

7) podpis osoby udzielającej upoważnienia z podaniem zajmowanego stanowiska i funkcji.

3. O zamiarze przeprowadzenia kontroli, kontrolujący zawiadamia kontrolowany podmiot telefonicznie lub pisemnie - nie później niż na 3 dni przed terminem rozpoczęcia kontroli.

4. Czynności kontrolne przeprowadza się w siedzibie podmiotu kontrolowanego w dniach i godzinach pracy obowiązujących w kontrolowanym podmiocie oraz w obecności jego pracowników.

5. W przypadku gdy księgi finansowe znajdują się poza siedziba dotowanej jednostki, organ prowadzący zobowiązany jest zapewnić dostępność ksiąg finansowych i dowodów księgowych na czas kontroli, w siedzibie dotowanej jednostki.

6. W przypadku nieposiadania dokumentów, objętych kontrolą w siedzibie podmiotu kontrolowanego, organ prowadzący zobowiązany jest dostarczyć i udostępnić kontrolującym dokumenty w miejscu, o których mowa w ust. 4, w terminie uzgodnionym z kontrolującym – nie później jednak niż w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania o okazanie dokumentów podlegających kontroli.

7. Kontrolujący mają prawo wglądu do dokumentacji, o której mowa w § 9 ust. 2 uchwały oraz do dokonywania z niej odpisów i kserokopii. Kserokopie służące jako załączniki do protokołu kontroli powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby reprezentujące kontrolowane podmioty.

8. Na dowodach księgowych sfinansowanych z dotacji dla jednostki dotowanej umieszcza się trwały opis określający nazwę jednostki i kwotę, na którą wydatek został sfinansowany z dotacji budżetu Gminy Poddębice.

9. W razie potrzeby kontrolujący mogą występować do organu prowadzącego kontrolowany podmiot lub do jego dyrektora o udzielanie wyjaśnień, sporządzanie obliczeń i zestawień w zakresie pobrania i wykorzystania dotacji.

10. Obowiązkiem osoby prowadzącej podmiot dotowany objęty kontrolą jest umożliwienie dokonania oględzin miejsca siedziby oraz miejsca prowadzenia zajęć edukacyjnych podmiotu dotowanego.

§14. 1. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół kontroli w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, który podpisują kontrolujący i przedstawiciele kontrolowanego podmiotu.

2. Protokół kontroli powinien zawierać:

1) nazwę kontrolowanego podmiotu w pełnym brzmieniu i jej adres,

2) wskazanie osoby prowadzącej,

3) imiona, nazwiska i stanowiska służbowe osób przeprowadzających kontrolę,

4) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli,

5) określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą,

6) imię i nazwisko osoby reprezentującej kontrolowany podmiot i osoby pełniącej funkcję głównego księgowego,

7) opis dokonanych ustaleń faktycznych,

8) opis stwierdzonych nieprawidłowości z uwzględnieniem ich przyczyn i skutków,

9) opis dokumentacji dotyczącej przeprowadzonych dowodów,

10) informację o sporządzonych załącznikach stanowiących dowody w stosunku do ustaleń protokołu kontroli,

11) informację o powiadomieniu przedstawiciela kontrolowanego podmiotu o przysługującym mu prawie odmowy podpisania protokołu i złożenia w terminie 3 dni od daty jego otrzymania pisemnych wyjaśnień co do przyczyny tej odmowy,

12) dane o liczbie egzemplarzy protokołu oraz informację o doręczeniu jednego egzemplarza osobie reprezentującej kontrolowany podmiot,

13) podpisy osób kontrolujących oraz przedstawiciela kontrolowanego podmiotu i głównego księgowego.

§15. 1. Jeżeli osoba reprezentująca kontrolowany podmiot odmawia podpisania protokołu – protokół podpisują jedynie osoby kontrolujące, czyniąc w nim adnotację o odmowie podpisania protokołu oraz dołączają pisemne wyjaśnienie przyczyn odmowy podpisu.

2. Odmowa podpisania protokołu nie wstrzymuje wydania wniosków pokontrolnych oraz dochodzenia zwrotu dotacji w trybie określonym w odrębnych przepisach.

3. Kontrola zostaje zakończona w dniu doręczenia protokołu kontroli.

4. Osoba reprezentująca kontrolowany podmiot może zgłosić Burmistrzowi Poddębic w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu kontroli, pisemne wyjaśnienie co do ustaleń zawartych w protokole.

§16. 1. W przypadku stwierdzenia w trakcie kontroli nieprawidłowości mających wpływ na prawo do dotacji lub na wysokość dotacji, przysługującej kontrolowanemu podmiotowi, Burmistrz Poddębic w terminie 14 dni od dnia podpisania protokołu lub wpływu wyjaśnień, o których mowa w § 15 ust. 4, kieruje do kontrolowanego podmiotu wystąpienie pokontrolne wzywające do zwrotu całości lub części przekazanej dotacji.

2. Wystąpienia pokontrolnego nie kieruje się, jeżeli Burmistrz Poddębic uwzględni wyjaśnienia, o których mowa w § 15 ust. 4.

§17. Traci moc uchwała Nr XXII/143/16 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Poddębice dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych na terenie gminy Poddębice przez inne niż Gmina Poddębice osoby prawne lub fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2016 r., poz. 1159, 2188 )

§18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Poddębic.

§19. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Paweł Gogulski

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Uchwały Nr XL/249/17

Rady Miejskiej w Poddębicach

z dnia 31 marca 2017 r.

………………………………..

(pieczęć organu prowadzącego

–osoby prawnej lub imię i nazwisko osoby fizycznej )

Burmistrz Poddębic

Wniosek o udzielenie dotacji oświatowej na ……… rok

Miejsce złożenia wniosku: Urząd Miejski w Poddębicach

Termin złożenia: do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji


I.  DANE O ORGANIE PROWADZĄCYM

1. Wnioskodawca: Osoba prawna □ Osoba fizyczna □

2. Nazwa osoby prawnej/ imię i nazwisko osoby fizycznej:

Imię i nazwisko/ Pełna nazwa: Adres:

3. Numer i data zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół, przedszkoli i placówek niepublicznych, numer i data decyzji o nadaniu uprawnień szkoły publicznej lub numer i data zezwolenia na prowadzenie szkoły (przedszkola, placówki) publicznej

Numer Data

4. Rachunek bankowy właściwy do przekazania należnej dotacji

Nazwa i adres banku Nr rachunku bankowego

II.  DANE O SZKOLE/PLACÓWCE OŚWIATOWEJ

Dane podmiotu dotowanego:

Nazwa podmiotu dotowanego:
Adres szkoły/placówki:
REGON
NIP
Typ i rodzaj szkoły/placówki □ publiczna □ niepubliczna

□ przedszkole □ szkoła podstawowa

□ oddział przedszkolny w szkole podstawowej

Tel. kontaktowy
e-mail

III.  DANE O PLANOWANEJ LICZBIE UCZNIÓW

Planowana liczba uczniów/wychowanków w ……….. roku w przedszkolu, oddziale przedszkolnym, szkole podstawowej :

liczba osób

w tym planowana liczba uczniów niepełnosprawnych z podaniem rodzajów niepełnosprawności:

liczba osób rodzaj niepełnosprawności

w tym planowana liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju

liczba osób

w tym planowana liczba uczniów objętych zajęciami rewalidacyjno - wychowawczymi

liczba osób

IV.  OŚWIADCZENIA

1. Osoba prowadząca zobowiązuje się do składania comiesięcznych informacji o aktualnej liczbie uczniów.

2. Oświadczam, iż wszystkie zawarte we wniosku dane są zgodne ze stanem faktycznym.

…………………….. …………………………..
(miejscowość, data) (pieczątka imienna i czytelny podpis osoby fizycznej lub przedstawiciela osoby prawnej prowadzącej dotowaną jednostkę)

Pouczenie:

1) Wniosek powinien być wypełniony czytelnie i zawierać zgodne z wpisem do ewidencji dane.

2) W przypadku zmiany danych zawartych we wniosku należy niezwłocznie poinformować o zaistniałych zmianach organ dotujący.

W przypadku prowadzenia kilku typów szkół/placówek wniosek należy wypełnić dla każdej jednostki osobno.

ZAŁĄCZNIK Nr 2 do Uchwały Nr XL/249/17

Rady Miejskiej w Poddębicach

z dnia 31 marca 2017 r.

………………………………..

(pieczęć organu prowadzącego

–osoby prawnej lub imię i nazwisko osoby fizycznej )

Burmistrz Poddębic

Informacja miesięczna o aktualnej liczbie uczniów według stanu

na pierwszy dzień miesiąca …………… 20…. roku

Miejsce złożenia informacji: Urząd Miejski w Poddębicach

Termin złożenia: do 10 dnia każdego miesiąca


I.  DANE O ORGANIE PROWADZĄCYM

Osoba prawna □ Osoba fizyczna □

Nazwa osoby prawnej/ imię i nazwisko osoby fizycznej:

Imię i nazwisko/ Pełna nazwa: Adres:

II.  DANE O SZKOLE/PLACÓWCE OŚWIATOWEJ

Dane podmiotu dotowanego:

Nazwa podmiotu dotowanego:
Adres szkoły/placówki:
Typ i rodzaj szkoły/placówki □ publiczna □ niepubliczna

□ przedszkole □ szkoła podstawowa

□ oddział przedszkolny w szkole podstawowej

Tel. kontaktowy
e-mail

Rachunek bankowy właściwy do przekazania należnej dotacji

Nazwa i adres banku Nr rachunku bankowego

III.  DANE O AKTUALNEJ LICZBIE UCZNIÓW

1. Liczba uczniów w przedszkolu, oddziale przedszkolnym, szkole podstawowej:

liczba osób

w tym aktualna liczba uczniów niepełnosprawnych, z podaniem odrębnych rodzajów niepełnosprawności i liczby dzieci z taką niepełnosprawnością (na podstawie orzeczenia Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego):

liczba osób rodzaj niepełnosprawności

w tym aktualna liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju (na podstawie opinii Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka):

liczba osób

w tym aktualna liczba uczniów objętych zajęciami rewalidacyjno - wychowawczymi (na podstawie orzeczeń Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych):

liczba osób

2. Liczba uczniów, którzy przybyli lub ubyli z przedszkola, oddziału przedszkolnego, szkoły podstawowej w miesiącu ubiegłym - po pierwszym dniu tego miesiąca.

liczba osób, które przybyły do placówki Imię i nazwisko ucznia Liczba osób, które ubyły z placówki Imię i nazwisko ucznia

3. Liczba uczniów w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych zamieszkujących na terenie innych gmin.

Lp. Imię i nazwisko ucznia Data urodzenia ucznia Nazwa gminy, na terenie której uczeń zamieszkuje

4. Aktualna na miesiąc …......................... lista uczniów:

Lp. Imię i nazwisko ucznia Data urodzenia ucznia Nazwa gminy, na terenie której uczeń zamieszkuje
………………… …………………………..
(miejscowość, data) (pieczątka imienna i czytelny podpis osoby fizycznej lub przedstawiciela osoby prawnej prowadzącej dotowaną jednostkę)

W przypadku prowadzenia kilku typów szkół/placówek informację należywypełnić dla każdej jednostki osobno.

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do Uchwały Nr XL/249/17

Rady Miejskiej w Poddębicach

z dnia 31 marca 2017 r.

………………………………..

(pieczęć organu prowadzącego

–osoby prawnej lub imię i nazwisko osoby fizycznej )

Burmistrz Poddębic

Rozliczenie miesięczne dotacji oświatowej otrzymanej z budżetu Gminy Poddębice

Rozliczenie za miesiąc ….....................20... r

Miejsce złożenia rozliczenia: Urząd Miejski w Poddębicach

Termin złożenia: do 15 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło przekazanie dotacji


I.  DANE O ORGANIE PROWADZĄCYM

Osoba prawna □ Osoba fizyczna □

Nazwa osoby prawnej/ imię i nazwisko osoby fizycznej:

Imię i nazwisko/ Pełna nazwa: Adres:

II.  DANE O SZKOLE/PLACÓWCE OŚWIATOWEJ

Dane podmiotu dotowanego:

Nazwa podmiotu dotowanego:
Adres szkoły/placówki:
Typ i rodzaj szkoły/placówki □ publiczna □ niepubliczna

□ przedszkole □ szkoła podstawowa

□ oddział przedszkolny w szkole podstawowej

Tel. kontaktowy
e-mail

III.  ROZLICZENIE DOTACJI

1. Kwota dotacji otrzymana w miesiącu, którego dotyczy rozliczenie:

Kwota otrzymanej dotacji:

2. Faktyczna liczba uczniów dotowanej szkoły, przedszkola, oddziału przedszkolnego:

Miesiąc Liczba ogółem w tym
Liczba uczniów niepełnosprawnych Liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju Liczba uczniów objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi

3. Faktyczna liczba uczniów przedszkola, oddziału przedszkolnego spoza terenu gminy Poddębice.

Miesiąc Liczba ogółem w tym liczba i nazwa gminy, na terenie której uczeń zamieszkuje

4. Zestawienie wydatków dotowanej jednostki sfinansowanych z dotacji:

Lp. Rodzaj wydatku Kwota wydatku
1.

Wynagrodzenia

pracowników

2. Pochodne od wynagrodzeń
3. Zakup materiałów i wyposażenia
4. Wydatki eksploatacyjne
5. Zakup usług
6. Pozostałe wydatki bieżące – wymienić, jakie:
7. Zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 80 ust. 3d albo art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty
8. Inne rodzaje (podać jakie)
RAZEM:
…………………… …………………………..
(miejscowość, data) (pieczątka imienna i czytelny podpis osoby fizycznej lub przedstawiciela osoby prawnej prowadzącej dotowaną jednostkę)

W przypadku prowadzenia kilku typów szkół/placówek rozliczenie należy wypełnić dla każdej jednostki osobno.

ZAŁĄCZNIK Nr 4 do Uchwały Nr XL/249/17

Rady Miejskiej w Poddębicach

z dnia 31 marca 2017 r.

………………………………..

(pieczęć organu prowadzącego

–osoby prawnej lub imię i nazwisko osoby fizycznej )

Burmistrz Poddębic

Rozliczenie roczne dotacji oświatowej otrzymanej z budżetu Gminy Poddębice

Rozliczenie za rok ……..

Miejsce złożenia rozliczenia: Urząd Miejski w Poddębicach

Termin złożenia: do dnia 15 stycznia roku następującego po roku, w którym została udzielona dotacja


I.  DANE O ORGANIE PROWADZĄCYM

Osoba prawna □ Osoba fizyczna □

Nazwa osoby prawnej/ imię i nazwisko osoby fizycznej:

Imię i nazwisko/ Pełna nazwa: Adres:

II.  DANE O SZKOLE/PLACÓWCE OŚWIATOWEJ

Dane podmiotu dotowanego:

Nazwa podmiotu dotowanego:
Adres szkoły/placówki:
REGON
NIP
Typ i rodzaj szkoły/placówki □ publiczna □ niepubliczna

□ przedszkole □ szkoła podstawowa

□ oddział przedszkolny w szkole podstawowej

Tel. kontaktowy
e-mail

III.  ROZLICZENIE DOTACJI

1. Kwota dotacji:

Otrzymana kwota dotacji:
Miesiąc Kwota:
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
Ogółem kwota otrzymanej dotacji:
Wykorzystana kwota dotacji:
Zwrócona kwota dotacji:

2. Faktyczna liczba uczniów dotowanego przedszkola, oddziału przedszkolnego, szkoły podstawowej w okresie od początku roku do końca okresu rozliczeniowego (należy podać za każdy miesiąc osobno):

Miesiąc Liczba ogółem w tym
Liczba uczniów niepełnosprawnych Liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju Liczba uczniów objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień

3. Faktyczna liczba uczniów przedszkola, oddziału przedszkolnego spoza terenu gminy Poddębice.

Miesiąc Liczba ogółem w tym liczba i nazwagminy, na terenie której uczeń zamieszkuje
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień

4. Zestawienie wydatków dotowanej jednostki sfinansowanych z dotacji (narastająco od początku roku do końca okresu rozliczeniowego):

Lp. Rodzaj wydatku Kwota wydatku
1. Wynagrodzenia pracowników
2. Pochodne od wynagrodzeń
3. Zakup materiałów i wyposażenia
4. Wydatki eksploatacyjne
5. Zakup usług
6. Pozostałe wydatki bieżące – wymienić, jakie:
7. Zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 80 ust. 3d albo art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty
8. Inne rodzaje (podać jakie)
RAZEM:
…………………… …………………………..
(miejscowość, data) (pieczątka imienna i czytelny podpis osoby fizycznej lub przedstawiciela osoby prawnej prowadzącej dotowaną jednostkę)

W przypadku prowadzenia kilku typów szkół/placówek rozliczenie należy wypełnić dla każdej jednostki osobno.