Akty tematycznie:

Oświata
Ilość aktów: 33
Wejście w życie 
Miejsce pub. 
Tytuł 
Metryka 
Dz.Urz.Woj.Łódz.2018.6456zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/158/12 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Poddębice, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Poddębice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
01-09-2018Dz.Urz.Woj.Łódz.2018.4202zmieniająca uchwałę Nr XL/246/17 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego
Dz.Urz.Woj.Łódz.2018.2331w/s ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, w tym zakresu danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, terminu przekazania informacji o liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji dla publicznych i niepublicznych, prowadzonych przez osoby prawne inne niż Gmina Poddębice lub osoby fizyczne: placówek wychowania przedszkolnego oraz szkół podstawowych
Dz.Urz.Woj.Łódz.2018.2335w/s określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Poddębice przedszkolu publicznym oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
Dz.Urz.Woj.Łódz.2017.3402w/s określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
Dz.Urz.Woj.Łódz.2017.3525w/s Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Poddębice
Dz.Urz.Woj.Łódz.2017.2299w/s ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Poddębice dla oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych szkół podstawowych oraz niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Poddębice przez inne niż Gmina Poddębice osoby prawne lub fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
Dz.Urz.Woj.Łódz.2017.1958w/s określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Poddębice, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej, liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
Dz.Urz.Woj.Łódz.2017.1957w/s określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Poddębice, liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
Dz.Urz.Woj.Łódz.2017.1956w/s dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego
Dz.Urz.Woj.Łódz.2017.322w/s określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonych przez Gminę Poddębice  przedszkolu publicznym oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
Dz.Urz.Woj.Łódz.2016.3713zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/158/12 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Poddębice, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Poddębice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
Dz.Urz.Woj.Łódz.2016.2188zmieniająca uchwałę Nr XXII/143/16 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Poddębice dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych na terenie gminy Poddębice przez inne niż Gmina Poddębice osoby prawne lub fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
Dz.Urz.Woj.Łódz.2016.1156w/s określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Poddębice, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej, liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
Dz.Urz.Woj.Łódz.2016.1158w/s określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Poddębice, liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
Dz.Urz.Woj.Łódz.2016.1157w/s określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych gimnazjum, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Poddębice, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem gimnazjum, liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
Dz.Urz.Woj.Łódz.2016.1159w/s ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Poddębice dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych na terenie gminy Poddębice przez inne niż Gmina Poddębice osoby prawne lub fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
Dz.Urz.Woj.Łódz.2015.2432zmieniająca uchwałę Nr XXXV/204/09 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczenia i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Poddębice
Dz.Urz.Woj.Łódz.2015.1254w/s zmiany uchwały Nr XXVIII/152/12 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia granic obwodów publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Poddębice
Dz.Urz.Woj.Łódz.2015.1071w/s określenia kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Poddębice
27-12-2014Dz.Urz.Woj.Łódz.2014.4610w/s określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Poddębice
Dz.Urz.Woj.Łódz.2014.2710w/s ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
22-04-2014Dz.Urz.Woj.Łódz.2014.1633w/s określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Poddębice dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
22-09-2012Dz.Urz.Woj.Łódz.2012.2751w/s ustalenia planu sieci szkół podstawowych, gimnazjów oraz sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Poddębice

Pdf

21-09-2012Dz.Urz.Woj.Łódz.2012.2750w/s ustalenia granic obwodów publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Poddębice
30-09-2011Dz.Urz.Woj.Łódz.2011.264.2732w/s ustalenia opłat za świadczenia Publicznego Przedszkola prowadzonego przez Gminę Poddębice

Pdf

19-07-2009Dz.Urz.Woj.Łódz.2009.189.1739w/s przyjęcia "Regulaminu przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego"

Pdf

19-07-2009Dz.Urz.Woj.Łódz.2009.189.1738w/s przyjęcia "Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczenia i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Poddębice"

Pdf

18-08-2005Dz.Urz.Woj.Łódz.2005.243.2414w/s nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 1 w Poddębicach.

Pdf

07-04-2005Dz.Urz.Woj.Łódz.2005.83.808w/s Regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Poddębice.

Pdf

10-12-2004Dz.Urz.Woj.Łódz.2004.311.2564w/s trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Poddębice.

Pdf

02-09-2003Dz.Urz.Woj.Łódz.2003.261.2305w/s ustalenia granic obwodu szkolnego dla Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Porczyn i Okolicy w Porczynach.

Pdf

01-09-1999Dz.Urz.Woj.Łódz.1999.34.154w/s założenia Gimnazjum w Poddębicach