zwiń
Łódzk.2018.6456 zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/158/12 Rady Miejski... Wersja od:

UCHWAŁA Nr LXVI/406/18

RADY MIEJSKIEJ W PODDĘBICACH

z dnia 16 listopada 2018 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/158/12 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Poddębice, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Poddębice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz.1432) oraz art. 15 ust. 1 pkt 6 i ust.2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2016) uchwala się, co następuje:

§1. Załącznik do uchwały Nr XXVIII/158/12 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 8 sierpnia 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Poddębice, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Poddębice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2012 r. poz. 2661, poz. 3751; z 2013 r. poz. 4732; z 2014 r. poz. 2175, poz.2709; z 2015 r. poz. 3798, poz. 5712 z 2016 r. poz. 1341, poz.3713; z 2017 r. poz. 4773; z 2018r. poz.5186) otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Poddębic.

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczacy Rady Miejskiej

Paweł Gogulski

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR LXVI/406/18

RADY MIEJSKIEJ W PODDĘBICACH

Z DNIA 16 LISTOPADA 2018 R.

WYKAZ PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH, KTÓRYCH WŁAŚCICIELEM LUB ZARZĄDZAJĄCYM JEST GMINA PODDĘBICE

Lp. Nazwa miejscowości Liczba przystanków komunikacyjnych dla  wsiadających i  wysiadających Kategoria drogi
1 Poddębice, ul. Zielona/Zajezdnia 1 Gminna
2 Poddębice, ul. Zielona/Polna 1 Gminna
3 Poddębice, ul. Zielona/Wspólna 1 Gminna
4 Poddębice, Targowa 20 1 Gminna
5 Poddębice, Polna 36 1 Gminna
6 Gibaszew 1 Gminna
7 Borzewisko 1 Gminna
8 Ksawercin 1 Gminna
9 Golice 2 Gminna
10 Łężki 1 Wewnętrzna
11 Łężki Kolonia 1 Wewnętrzna
12 Zagórzyce 2 Wewnętrzna
13 Borki Lipkowskie 2 Wewnętrzna
14 Józefów Wieś 1 Wewnętrzna
15 Tarnowa 1 Gminna
16 Niewiesz Kolonia 1 Wewnętrzna
17 Niewiesz Kolonia 1 Gminna
18 Malenie 1 Wewnętrzna
19 Krępa 1 Gminna
20 Lipki 1 Wewnętrzna
21 Izabela 1 Wewnętrzna
22 Dzierzązna 1 Gminna
23 Wilczków 1 Wewnętrzna
24 Krępa 1 Gminna
25 Nowa Wieś 2 Gminna
26 Sempółki 3 Wewnętrzna
27 Feliksów 2 Gminna
28 Rąkczyn 1 Gminna
29 Sworawa 1 Gminna
30 Dominikowice 1 Gminna
31 Podgórcze 1 Gminna
32 Brzezinki 1 Wewnętrzna
33 Stary Pudłów 1 Gminna
34 Panaszew 1 Gminna
35 Balin 1 Wewnętrzna
36 Ewelinów 1 Gminna
37 Nowy Pudłów 2 Gminna