zwiń
Łódzk.2017.1956 w/s dostosowania sieci szkół podstawowych i... Wersja od:

UCHWAŁA Nr XL/246/17

RADY MIEJSKIEJ W PODDĘBICACH

z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948) oraz art. 210 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) uchwala się, co następuje:

§1. Określa się:

1) plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Poddębice, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Poddębice, a także inne organy, na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., który stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) plan sieci prowadzonego przez Gminę Poddębice publicznego gimnazjum oraz granice obwodu dotychczasowego publicznego gimnazjum prowadzonego przez Gminę Poddębice na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., który stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;

3) projekt planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Poddębice, a także granice obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Poddębice, a także inne organy, od dnia 1 września 2019 r., który stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Poddębic.

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Paweł Gogulski

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Uchwały Nr XL/246/17

Rady Miejskiej w Poddębicach

z dnia 31 marca 2017 r.

Za łą cznik 1. Plan sieci publicznych szkó ł podstawowych prowadzonych przez Gmin ę Podd ę bice, a tak ż e granice obwodów publicznych szkó ł podstawowych prowadzonych przez Gmin ę Podd ę bice, a tak ż e inne organy, na okres od dnia 1 wrze ś nia 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Lp. Nazwa szkoły

Adres siedziby szkoły,

adresy ewentualnych innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

Granice obwodu szkoły na:
rok szkolny 2017/2018 rok szkolny 2018/2019
1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Lotników Polskich w Poddębicach ul. Łęczycka 13/15, 99-200 Poddębice

miasto Poddębice,

Aleksandrówek, Antoninów, Borysew,Brzezinki, Byczyna, Byczyna Kolonia, Chropy, Chropy Kol., Ciążków, Golice, Jabłonka, Józefka, Kałów, Karnice, Klementów, Leokadiew, Łężki, Łężki Kol., Łężki Parcel, Małe, Mrowiczna, Marynki, Napoleonów, Panaszew, Praga, Rąkczyn, Rodrysin, Stacja Kolejowa, Sworawa, Leśnictwo Sworawa, Szczyty A, Szczyty, Tarnowa, Tumusin, Wólka, Niewiesz, Niewiesz Kolonia, NiewieszUłany, Szarów, Lipnica, Sempółki, Kobylniki, Józefów, Józefów Kolonia, Grocholice, Piotrów;

miasto Poddębice, Aleksandrówek, Antoninów, Borysew,Brzezinki, Byczyna, Byczyna Kolonia, Chropy, Chropy Kol., Ciążków, Golice, Jabłonka, Józefka, Kałów, Karnice, Klementów, Leokadiew, Łężki, Łężki Kol., Łężki Parcel, Małe, Mrowiczna, Marynki, Napoleonów, Panaszew, Praga, Rąkczyn, Rodrysin, Stacja Kolejowa, Sworawa, Leśnictwo Sworawa, Szczyty A, Szczyty, Tarnowa, Tumusin, Wólka, Niewiesz, Niewiesz Kolonia, NiewieszUłany, Szarów, Lipnica, Sempółki, Kobylniki, Józefów, Józefów Kolonia, Grocholice, Piotrów;
2. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Niemysłowie Niemysłów 32A, 99-200 Poddębice Niemysłów, Dominikowice, Borzewisko, Balin, Lubiszewice, Krępa, Ewelinów, Ksawercin, Izabela, Dzierzązna, Paulina, Gibaszew, Leśnik Niemysłów, Dominikowice, Borzewisko, Balin, Lubiszewice, Krępa, Ewelinów, Ksawercin, Izabela, Dzierzązna, Paulina, Gibaszew, Leśnik
3. Szkoła Podstawowa w Bałdrzychowie Bałdrzychów 13A, 99-200 Poddębice Bałdrzychów, Podgórcze, Busina, Pudłówek, Pudłów, Lipki, Feliksów, Zagórzyce, Góra Bałdrzychowska Bałdrzychów, Podgórcze, Busina, Pudłówek, Pudłów, Lipki, Feliksów, Zagórzyce, Góra Bałdrzychowska
4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Porczynach prowadzona przez Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Porczyn i Okolic Porczyny 25, 99-200 Poddębice Porczyny, Malenie, Wylazłów, Nowa Wieś, Madajka, Borki Lipkowskie, Antonina , Truskawiec Porczyny, Malenie, Wylazłów, Nowa Wieś, Madajka, Borki Lipkowskie, Antonina , Truskawiec

ZAŁĄCZNIK Nr 2 do Uchwały Nr XL/246/17

Rady Miejskiej w Poddębicach

z dnia 31 marca 2017 r.

Za łą cznik 2. Plan sieci prowadzonegoprzez Gmin ę Podd ę bice gimnazjum oraz granice obwodu dotychczasowego gimnazjum od dnia 1 wrze ś nia 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Lp. Nazwa szko ł y

Adres siedziby szko ł y,

adresy ewentualnych innych lokalizacji prowadzenia zaj ęć dydaktycznych, wychowawczych i opieku ń czych

Granice obwodu szko ł y na
rok szkolny 2017/2018 rok szkolny 2018/2019
1. Gimnazjum w Poddębicach ul. Polna 36, 99-200 Poddębice teren Gminy teren Gminy

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do Uchwały Nr XL/246/17

Rady Miejskiej w Poddębicach

z dnia 31 marca 2017 r.

Za łą cznik 3. Projekt planu sieci publicznych o ś mioletnich szkó ł podstawowych prowadzonych przez Gmin ę Podd ę bice, a tak ż e granice obwodów publicznych o ś mioletnich szkó ł podstawowych prowadzonych przez Gmin ę Podd ę bice, a tak ż e inne organy, od dnia 1 wrze ś nia 2019 r.

Lp. Nazwa szko ł y

Adres siedziby szko ł y,

adresy ewentualnych innych lokalizacji prowadzenia zaj ęć dydaktycznych, wychowawczych i opieku ń czych

Projekt granic obwodu szko ł y od dnia 1 wrze ś nia 2019 r.
1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Lotników Polskich w Poddębicach ul. Łęczycka 13/15, 99-200 Poddębice

miasto Poddębice,

Aleksandrówek, Antoninów, Borysew,Brzezinki, Byczyna, Byczyna Kolonia, Chropy, Chropy Kol., Ciążków, Golice, Jabłonka, Józefka, Kałów, Karnice, Klementów, Leokadiew, Łężki, Łężki Kol., Łężki Parcel, Małe, Mrowiczna, Marynki, Napoleonów, Panaszew, Praga, Rąkczyn, Rodrysin, Stacja Kolejowa, Sworawa, Leśnictwo Sworawa, Szczyty A, Szczyty, Tarnowa, Tumusin, Wólka, Niewiesz, Niewiesz Kolonia, NiewieszUłany, Szarów, Lipnica, Sempółki, Kobylniki, Józefów, Józefów Kolonia, Grocholice, Piotrów;

2. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Niemysłowie Niemysłów 32A, 99-200 Poddębice Niemysłów, Dominikowice, Borzewisko, Balin, Lubiszewice, Krępa, Ewelinów, Ksawercin, Izabela, Dzierzązna, Paulina, Gibaszew, Leśnik
3. Szkoła Podstawowa w Bałdrzychowie Bałdrzychów 13A, 99-200 Poddębice Bałdrzychów, Podgórcze, Busina, Pudłówek, Pudłów, Lipki, Feliksów, Zagórzyce, Góra Bałdrzychowska
4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Porczynach prowadzona przez Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Porczyn i Okolic Porczyny 25, 99-200 Poddębice Porczyny, Malenie, Wylazłów, Nowa Wieś, Madajka, Borki Lipkowskie, Antonina i Truskawiec