zwiń
Łódzk.2014.1633 w/s określenia trybu udzielania i rozliczan... Wersja od: 22.04.2014

UCHWAŁA Nr XLVII/278/14

RADY MIEJSKIEJ W PODDĘBICACH

z dnia 28 marca 2014 r.

w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Poddębice dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645, z 2014 r poz. 379), art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 205, poz. 1206, z 2012 poz. 941 i poz. 979 oraz z 2013 r. poz. 827 i poz. 1317, z 2014 r. poz.7, poz. 290) oraz art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz.1646, z 2014 r. poz. 379) uchwala się, co następuje:

§1. Dotacje z budżetu Gminy Poddębice zwanej dalej „Gminą”, udzielane są następującym podmiotom zwanym dalej „podmiotami dotowanymi”:

1) niepublicznym przedszkolom w wysokości 75% ustalonych w budżecie Gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Gminy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę;

2) niepublicznym innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym jako zespoły wychowania przedszkolnego lub punkty przedszkolne na każdego ucznia w wysokości 40% ustalonych w budżecie Gminy wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Gminy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę.

§2. 1. Dotacji podmiotom dotowanym, o których mowa w § 1, udziela się na wniosek osoby prowadzącej podmiot dotowany, złożony do Burmistrza Poddębic nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać następujące elementy:

1) nazwę i adres podmiotu dotowanego;

2) nazwę i adres osoby prowadzącej podmiot dotowany;

3) numer i datę wydania zaświadczenia o wpisie podmiotu dotowanego do ewidencji szkół i placówek niepublicznych;

4) datę rozpoczęcia działalności;

5) nazwę i numer rachunku bankowego podmiotu dotowanego, na który ma być przekazywana dotacja;

6) planowaną liczbą uczniów w roku, którego dotyczy wniosek, w tym:

a) zamieszkałych na terenie gminy,

b) zamieszkałych na terenie innych gmin,

c) niepełnosprawnych;

7) podpis osoby reprezentującej podmiot dotowany.

§3. Osoba prowadząca podmiot dotowany zobowiązana jest do:

1) składania Burmistrzowi Poddębic w terminie do 10 dnia każdego miesiąca informacji o faktycznej na pierwszy dzień każdego miesiąca liczbie uczniów, zawierającej imię i nazwisko ucznia, datę urodzenia oraz adres zamieszkania;

2) prowadzenia dokumentacji zawierającej aktualne informacje o liczbie uczniów;

3) prowadzenia dokumentacji dotyczącej sposobu wykorzystania dotacji;

4) zgłaszania w ciągu 14 dni wszelkich zmian w statucie podmiotu dotowanego oraz zmian danych zawartych we wniosku o udzielenie dotacji.

§4. Dotacje przekazywane są w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, z tym że część za grudzień jest przekazywana w terminie do dnia 15 grudnia na wskazany we wniosku rachunek bankowy podmiotu dotowanego.

§5. Kwoty dotacji dla podmiotu dotowanego będą przekazywane w wysokości odpowiadającej faktycznej liczbie uczniów, wykazanej przez osobę prowadzącą w informacji, o której mowa w § 3 pkt 1.

§6. W przypadku zmiany wysokości ustalonych w budżecie Gminy wydatków bieżących ponoszonych na ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę, zmianie ulegają również kwoty dotacji należnej dotowanym podmiotom, którym dotacje ustala się według tych wydatków. Zmiany następują od miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano zmian w budżecie Gminy.

§7. 1. Osoba prowadząca podmiot dotowany przedstawia rozliczenie z otrzymanej części dotacji do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło jej przekazanie, a w terminie do dnia 20 stycznia roku następującego po roku udzielenia dotacji rozliczenie roczne otrzymanej dotacji.

2. Rozliczenie z otrzymanej dotacji powinno uwzględniać faktyczną liczbę uczniów i zestawienie wydatków poniesionych w ramach dotacji.

§8. 1. Upoważnieni pracownicy Gminy, zwani dalej kontrolującymi, mogą dokonywać kontroli w podmiotach dotowanych, przedmiotem której jest:

1) sprawdzenie zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazywanych w informacjach, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 6;

2) sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji zgodnie z zasadami określonymi w art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty na podstawie oryginałów dokumentów księgowych potwierdzających dokonanie wydatków sfinansowanych w całości lub w części z otrzymanej dotacji.

2. Kontrolujący mają prawo wstępu na teren podmiotów dotowanych oraz wglądu do dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania.

3. Postępowanie kontrolne ma na celu ustalenie stanu faktycznego w zakresie objętym przedmiotem kontroli.

§9. 1. Kontrolę, o której mowa w § 8, przeprowadzają kontrolujący, na podstawie pisemnego, imiennego upoważnienia wydanego przez Burmistrza Poddębic.

2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać co najmniej:

1) numer upoważnienia;

2) datę i miejsce wystawienia;

3) wskazanie podstawy prawnej;

4) imię i nazwisko kontrolującego.

3. Obowiązkiem osoby prowadzącej podmiot dotowany objęty kontrolą jest zapewnienie kontrolującemu warunków i środków niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia kontroli, w szczególności:

1) niezwłocznego przedstawiania żądanych dokumentów objętych zakresem przedmiotowym kontroli;

2) terminowego udzielania wyjaśnień oraz składania oświadczeń, w tym przez osoby upoważnione przez osobę prowadzącą podmiot dotowany;

3) umożliwienie dokonania oględzin miejsca siedziby oraz miejsca prowadzenia zajęć edukacyjnych podmiotu dotowanego.

4. Wyniki przeprowadzonej kontroli kontrolujący przedstawia w protokole kontroli.

5. Protokół, o którym mowa w ust. 4, powinien zawierać co najmniej:

1) oznaczenie podmiotu dotowanego objętego kontrolą;

2) oznaczenie osoby prowadzącej podmiot dotowany objęty kontrolą;

3) oznaczenie osoby wskazanej przez osobę prowadzącą podmiot dotowany objęty kontrolą do jej reprezentowania w trakcie kontroli;

4) imię i nazwisko kontrolującego oraz numer i datę wydania upoważnienia do przeprowadzenia kontroli;

5) określenie zakresu przedmiotowego kontroli;

6) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli;

7) opis ustalonego w toku kontroli stanu faktycznego;

8) spis załączników stanowiących integralną część protokołu;

9) podpisy kontrolujących i osoby prowadzącej podmiot dotowany objęty kontrolą lub osoby przez nią upoważnionej oraz miejsce i datę podpisania protokołu.

6. Z przeprowadzonych czynności kontrolnych sporządza się protokół w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

7. Osobie prowadzącej podmiot dotowany objęty kontrolą lub osobie przez nią upoważnionej przysługuje prawo zgłoszenia do Burmistrza Poddębic przed podpisaniem protokołu kontroli udokumentowanych zastrzeżeń, co do ustaleń zawartych w protokole kontroli w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu.

§10. Dotacja, która została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi wraz z odsetkami na zasadach określonych w trybie przepisów ustawy o finansach publicznych.

§11. Burmistrz Poddębic określi wzory następujących dokumentów:

1) wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 2;

2) informacji, o której mowa w § 3 pkt 1;

3) rozliczenia, o którym mowa w § 7 ust. 2.

§12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Poddębic.

§13. Traci moc uchwała Nr XLVI/271/14 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Poddębice dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2014 r. poz. 1124).

§14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Paweł Gogulski