zwiń
Łódzk.2017.1958 w/s określenia kryteriów branych pod uwagę... Wersja od:

UCHWAŁA Nr XL/248/17

RADY MIEJSKIEJ W PODDĘBICACH

z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Poddębice, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej, liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

Na podstawie art. 133 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446, 1579, 1948) uchwala się co następuje:

§1. Określa się kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Poddębice, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej, liczbę punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Poddębic.

§3. Traci moc uchwała Nr XXII/140/16 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Poddębice, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej, liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2016 r., poz. 1156).

§4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dziennik Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Paweł Gogulski

ZAŁĄCZNIK do Uchwały Nr XL/248/17

Rady Miejskiej w Poddębicach

z dnia 31 marca 2017 r.

Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Poddębice, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkół podstawowych, liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia

Lp. Kryteria Liczba punktów Dokumenty potwierdzające kryterium
1. Rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek szkolny w szkole podstawowej, o przyjęcie do której ubiega się kandydat 10 Oświadczenie dyrektora szkoły podstawowej, o przyjęcie do której ubiega się kandydat, na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu szkoły podstawowej
2. Dogodne położenie szkoły podstawowej, o przyjęcie do której ubiega się kandydat, względem miejsca pracy jednego z rodziców kandydata 6 Oświadczenie rodzica kandydata o jego miejscu pracy
3. W obwodzie szkoły podstawowej, o przyjęcie do której ubiega się kandydat, zamieszkują krewni kandydata wspierający rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki 4 Oświadczenie rodzica kandydata o miejscu zamieszkania krewnych dziecka wspierających rodziców w zapewnieniu należytej opieki dziecku