zwiń
Łódzk.2016.1156 w/s określenia kryteriów branych pod uwagę... Wersja od:

UCHWAŁA Nr XXII/140/16

RADY MIEJSKIEJ W PODDĘBICACH

z dnia 29 lutego 2016 r.

w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Poddębice, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej, liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1890), oraz z art. 20e ust. 3 i 4 oraz art. 20zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z 2016 r. poz. 35) uchwala się, co następuje:

§1. Określa się kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Poddębice, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej, liczbę punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Poddębic.

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Paweł Gogulski

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Uchwały Nr XXII/140/16

Rady Miejskiej w Poddębicach

z dnia 29 lutego 2016 r.

Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Poddębice, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkół podstawowych, liczba punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia

Lp. Kryteria Liczba punktów Dokumenty potwierdzające kryterium
1. Rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek szkolny w szkole podstawowej, o przyjęcie do której ubiega się kandydat. 10 pkt Oświadczenie dyrektora szkoły podstawowej, o przyjęcie do której ubiega się kandydat, na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu szkoły podstawowej
2. Dogodne położenie szkoły podstawowej, o przyjęcie do której ubiega się kandydat, względem miejsca pracy jednego z rodziców kandydata. 6 pkt Oświadczenie rodzica kandydata o jego miejscu pracy
3. W obwodzie szkoły podstawowej, o przyjęcie do której ubiega się kandydat, zamieszkują krewni kandydata wspierający rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki. 4 pkt Oświadczenie rodzica kandydata o miejscu zamieszkania krewnych dziecka wspierających rodziców w zapewnieniu należytej opieki dziecku