zwiń
Łódzk.2015.1254 w/s zmiany uchwały Nr XXVIII/152/12 Rady Mi... Wersja od:

UCHWAŁA Nr VI/40/15

RADY MIEJSKIEJ W PODDĘBICACH

z dnia 2 marca 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/152/12 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia granic obwodów publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Poddębice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. Nr 142, poz. 549, poz.645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz.1072) oraz art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz.273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56 poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705 oraz z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012r. poz. 941, poz. 979, z 2013r. poz. 87, poz. 827, poz. 1191, poz. 1265, poz. 1317, poz. 1650, z 2014r. poz. 7, poz. 290, poz. 538, poz. 598, poz. 642, poz. 811, poz. 1146, poz. 1198, poz. 1877) uchwala się, co następuje:

§1. W uchwale Nr XXVIII/152/12 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia granic obwodów publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Poddębice wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. 1) otrzymuje brzmienie:

„Szkoła Podstawowa nr 1 im. Lotników Polskich w Poddębicach, obejmuje następujące miejscowości: miasto Poddębice, Adamów, Aleksandrówek, Antoninów, Borysew, Brzezinki, Byczyna, Chropy, Chropy - Kolonia, Ciężków, Golice, Grocholice, Jabłonka, Józefka, Józefów, Józefów - Kolonia, Kałów, Karnice, Klementów, Kobylniki, Kolonia Byczyna, Leokadiew, Lipnica, Łężki, Łężki - Kolonia, Łężki - Parcel, Małe, Mrowiczna, Marynki, Napoleonów, Niewiesz, Niewiesz - Kolonia, Panaszew, Piotrów, Praga, Rąkczyn, Rodrysin, Sempółki, Sworawa, Stacja Poddębice, Szarów, Szczyty A, Szczyty B, Szczyty W, Tarnowa, Tumusin, Wandówka, Ułany, Wólka, Wilczków, Zakrzew.”

2. § 1. 3) otrzymuje brzmienie:

„Szkoła Podstawowa w Bałdrzychowie, obejmuje następujące miejscowości: Bałdrzychów, Busina, Busina - Kolonia, Feliksów, Góra Bałdrzychowska,Góra Bałdrzychowska - Kolonia, Lipki, Nowy Pudłów, Podgórcze, Pudłówek, Pustkowie, Stary Pudłów, Zagórzyce.”

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Poddębic.

§3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Paweł Gogulski