zwiń
Łódzk.2016.3713 zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/158/12 Rady Miejski... Wersja od:

UCHWAŁA Nr XXVIII/191/16

RADY MIEJSKIEJ W PODDĘBICACH

z dnia 27 lipca 2016 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/158/12 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Poddębice, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Poddębice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2016r. poz. 446) oraz art. 15 ust. 1 pkt 6 i ust.2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015r. poz. 1440, poz. 1753, poz. 1890, poz. 1893) uchwala się, co następuje:

§1. Załącznik do uchwały Nr XXVIII/158/12 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 8 sierpnia 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Poddębice, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Poddębice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2012 r. poz. 2661, poz. 3751, z 2013 r. poz. 4732, z 2014 r. poz. 2175, poz.270, z 2015 r. poz. 3798, poz. 5712) otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Poddębic.

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Paweł Gogulski

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/191/16

Rady Miejskiej w Poddębicach

z dnia 27 lipca 2016 r.

WYKAZ PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH, KTÓRYCH WŁAŚCICIELEM LUB ZARZĄDZAJĄCYM JEST GMINA PODDĘBICE

Lp. Nazwa miejscowości Liczba przystanków komunikacyjnych dla  wsiadających i  wysiadających Kategoria drogi
1 Poddębice, Przejazd 23 4 Gminna
2 Poddębice, Zielona 2 2 Gminna
3 Poddębice, Targowa 20 1 Gminna
4 Poddębice, Polna 36 1 Gminna
5 Gibaszew 1 Gminna
6 Borzewisko 1 Gminna
7 Ksawercin 1 Gminna
8 Golice 1 Gminna
9 Łężki 1 Wewnętrzna
10 Łężki Kolonia 1 Wewnętrzna
11 Zagórzyce 2 Wewnętrzna
12 Borki Lipkowskie 1 Wewnętrzna
13 Józefów Wieś 1 Wewnętrzna
14 Tarnowa 1 Gminna
15 Niewiesz Kolonia 1 Wewnętrzna
16 Malenie 1 Wewnętrzna
17 Krępa 1 Gminna
18 Lipki 1 Wewnętrzna
19 Izabela 1 Wewnętrzna
20 Dzierzązna 1 Gminna
21 Wilczków 1 Wewnętrzna
22 Krępa 1 Gminna
23 Nowa Wieś 1 Gminna
24 Nowa Wieś 1 Gminna
25 Sempółki 1 Gminna
26 Sempółki 2 Wewnętrzna
27 Feliksów 2 Gminna
28 Rąkczyn 1 Gminna
29 Sworawa 1 Gminna
30 Dominikowice 1 Gminna
31 Podgórcze 1 Gminna
32 Brzezinki 1 Wewnętrzna
33 Stary Pudłów 1 Gminna
34 Panaszew 1 Gminna
35 Balin 1 Gminna
36 Ewelinów 1 Wewnętrzna