zwiń
Łódzk.2018.4202 zmieniająca uchwałę Nr XL/246/17 Rady Miejskiej w... Wersja od: 01.09.2018

UCHWAŁA Nr LXI/387/18

RADY MIEJSKIEJ W PODDĘBICACH

z dnia 13 sierpnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę Nr XL/246/17 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349) oraz art. 206, 212 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę -Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949, 2203) uchwala się, co następuje:

§1. W uchwale NR XL/246/17 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2017 r. poz. 1956) wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

2) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

3) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Poddębic.

§3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Paweł Gogulski

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Uchwały Nr LXI/387/18

Rady Miejskiej w Poddębicach

z dnia 13 sierpnia 2018 r.

Plan sieci publicznych szkó ł  podstawowych prowadzonych przez Gminę Poddębice, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Poddębice, a także inne organy, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Lp. Nazwa szkoły Adres siedziby szkoły, adresy ewentualnych innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Granice obwodu szkoły na
rok szkolny 2017/2018 rok szkolny 2018/2019 rok szkolny 2017/2018 rok szkolny 2018/2019
1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Lotników Polskich w Poddębicach

ul. Łęczycka 13/15,

99-200 Poddębice

ul. Polna 36,

99-200 Poddębice

miasto Poddębice, Aleksandrówek, Antoninów, Borysew, Brzezinki, Byczyna, Byczyna Kolonia, Chropy, Chropy Kol., Ciążków, Golice, Jabłonka, Józefka, Kałów, Karnice, Klementów, Leokadiew, Łężki, Łężki Kol., Łężki Parcel, Małe, Mrowiczna, Marynki, Napoleonów, Panaszew, Praga, Rąkczyn, Rodrysin, Stacja Kolejowa, Sworawa, Leśnictwo Sworawa, Szczyty A, Szczyty, Tarnowa, Tumusin, Wólka, Niewiesz, Niewiesz Kolonia, Niewiesz Ułany, Szarów, Lipnica, Sempółki, Kobylniki, Józefów, Józefów Kolonia, Grocholice, Piotrów; miasto Poddębice, Adamów, Aleksandrówek, Antoninów, Borysew, Brzezinki, Byczyna, Kolonia-Byczyna, Chropy, Chropy-Kolonia, Ciężków, Golice, Grocholice, Jabłonka, Józefka, Józefów, Józefów-Kolonia, Kałów, Karnice, Klementów, Kobylniki, Leokadiew, Lipnica, Łężki, Łężki-Kolonia, Łężki-Parcel, Małe, Marynki, Mrowiczna, Napoleonów, Niewiesz, Niewiesz-Kolonia, Panaszew, Piotrów, Praga, Pustkowie, Rąkczyn, Rodrysin, Sempółki, Stacja Poddębice, Sworawa, Sworawa (osada leśna), Szarów, Szczyty A, Szczyty B, Szczyty W, Tarnowa, Tumusin, Ułany, Wandówka, Wilczków, Wólka
2.

Szkoła Podstawowa

im. Tadeusza Kościuszki

w Niemysłowie

Niemysłów 32A,

99-200 Poddębice

Niemysłów 32,

99-200 Poddębice

Niemysłów, Dominikowice, Borzewisko, Balin, Lubiszewice, Krępa, Ewelinów, Ksawercin, Izabela, Dzierzązna, Paulina, Gibaszew, Leśnik Niemysłów, Dominikowice, Borzewisko, Balin, Lubiszewice, Krępa, Ewelinów, Ksawercin, Izabela, Dzierzązna, Paulina, Gibaszew, Leśnik
3. Szkoła Podstawowa w Bałdrzychowie

Bałdrzychów 13A,

99-200 Poddębice

Bałdrzychów 13A,

99-200 Poddębice

Bałdrzychów, Podgórcze, Busina, Pudłówek, Pudłów, Lipki, Feliksów, Zagórzyce, Góra Bałdrzychowska Bałdrzychów, Busina, Busina-Kolonia, Feliksów, Góra Bałdrzychowska, Góra Bałdrzychowska-Kolonia, Lipki, Podgórcze, Pudłówek, Nowy Pudłów, Stary Pudłów, Zagórzyce
4. Publiczna Szkoła Podstawowa prowadzona przez Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Porczyn i Okolicy

Porczyny 25,

99-200 Poddębice

Porczyny 25,

99-200 Poddębice

Porczyny, Malenie, Wylazłów, Nowa Wieś, Madajka, Borki Lipkowskie, Antonina , Truskawiec Porczyny, Malenie, Wylazłów, Nowa Wieś, Madajka, Borki Lipkowskie, Antonina , Truskawiec

ZAŁĄCZNIK Nr 2 do Uchwały Nr LXI/387/18

Rady Miejskiej w Poddębicach

z dnia 13 sierpnia 2018 r.

Plan sieci prowadzonego przez Gmin ę Podd ę bice gimnazjum oraz granice obwodu dotychczasowego gimnazjum od dnia 1 wrze ś nia 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Lp. Nazwa szko ł y Adres siedziby szko ł y, adresy ewentualnych innych lokalizacji prowadzenia zaj ęć dydaktycznych, wychowawczych i opieku ń czych Granice obwodu szko ł y na
rok szkolny 2017/2018 rok szkolny 2018/2019 rok szkolny 2017/2018 rok szkolny 2018/2019
1. Gimnazjum w Poddębicach

ul. Polna 36,

99-200 Poddębice

ul. Mickiewicza 13/15

99-200 Poddębice

teren Gminy teren Gminy

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do Uchwały Nr LXI/387/18

Rady Miejskiej w Poddębicach

z dnia 13 sierpnia 2018 r.

Projekt planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Poddębice, a także granice obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Poddębice, a także inne organy, od dnia 1 września 2019 r.

Lp. Nazwa szkoły Adres siedziby szkoły, adresy ewentualnych innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Granice obwodu szkoły na
1.

Szkoła Podstawowa nr 1

im. Lotników Polskich

w Poddębicach

ul. Polna 36,

99-200 Poddębice

miasto Poddębice, Adamów, Aleksandrówek, Antoninów, Borysew, Brzezinki, Byczyna, Kolonia-Byczyna, Chropy, Chropy-Kolonia, Ciężków, Golice, Grocholice, Jabłonka, Józefka, Józefów, Józefów-Kolonia, Kałów, Karnice, Klementów, Kobylniki, Leokadiew, Lipnica, Łężki, Łężki-Kolonia, Łężki-Parcel, Małe, Marynki, Mrowiczna, Napoleonów, Niewiesz, Niewiesz-Kolonia, Panaszew, Piotrów, Praga, Pustkowie, Rąkczyn, Rodrysin, Sempółki, Stacja Poddębice, Sworawa, Sworawa (osada leśna), Szarów, Szczyty A, Szczyty B, Szczyty W, Tarnowa, Tumusin, Ułany, Wandówka, Wilczków, Wólka
2.

Szkoła Podstawowa

im. Tadeusza Kościuszki

w Niemysłowie

Niemysłów 32,

99-200 Poddębice

Niemysłów, Dominikowice, Borzewisko, Balin, Lubiszewice, Krępa, Ewelinów, Ksawercin, Izabela, Dzierzązna, Paulina, Gibaszew, Leśnik
3. Szkoła Podstawowa w Bałdrzychowie

Bałdrzychów 13A,

99-200 Poddębice

Bałdrzychów, Busina, Busina-Kolonia, Feliksów, Góra Bałdrzychowska, Góra Bałdrzychowska-Kolonia, Lipki, Podgórcze, Pudłówek, Nowy Pudłów, Stary Pudłów, Zagórzyce
4. Publiczna Szkoła Podstawowa prowadzona przez Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Porczyn i Okolicy

Porczyny 25,

99-200 Poddębice

Porczyny, Malenie, Wylazłów, Nowa Wieś, Madajka, Borki Lipkowskie, Antonina , Truskawiec