zwiń
Łódzk.2015.2432 zmieniająca uchwałę Nr XXXV/204/09 Rady Miejskiej... Wersja od:

UCHWAŁA Nr IX/59/15

RADY MIEJSKIEJ W PODDĘBICACH

z dnia 27 kwietnia 2015 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXXV/204/09 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczenia i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Poddębice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 1318, z 2014r., poz. 379, poz. 1072) oraz art. 30 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 i 1198) po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli, uchwala się, co następuje:

§1. W Regulaminie określającym wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczenia i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Poddębice przyjętym uchwałą Nr XXXV/204/09 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 24 kwietnia 2009 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 189 poz. 1738) wprowadza się, następujące zmiany:

1) § 4 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„Przy ustalaniu dodatku funkcyjnego dla wychowawcy klasy (oddziału) bierze się pod uwagę liczbę uczniów w klasie:

1) do 20 uczniów – 110 zł;

2) powyżej 20 uczniów – 150 zł.”

2) § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Nauczycielowi przysługuje dodatek za warunki pracy, z tytułu pracy w trudnych lub uciążliwych warunkach:

1) za prowadzenie zajęć z uczniami zakwalifikowanymi do kształcenia specjalnego lub indywidualnego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną lub inną poradnię specjalistyczną – 20% - 30% najniższej stawki godzinowej nauczyciela mianowanego i tytułem zawodowym magistra z przygotowaniem pedagogicznym;

2) za prowadzenie zajęć dydaktycznych w oddziałach integracyjnych – 20% - 30% najniższej stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela ze stopniem awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i tytułem zawodowym magistra i przygotowaniem pedagogicznym”.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Poddębic.

§3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Poddębicach oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Paweł Gogulski