zwiń
Łódzk.2017.3402 w/s określenia regulaminu otwartego konkurs... Wersja od:

UCHWAŁA Nr XLIV/272/17

RADY MIEJSKIEJ W PODDĘBICACH

z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579, 1948, z 2017 r. poz. 730, 935) oraz art. 90 ust. 1f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1943, 1954, 1985, 2169 z 2017 r. poz. 60, 949) – uchwala się co następuje:

§1. Określa się regulamin otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteria wyboru ofert stanowiący załącznik do uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Poddębic.

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Paweł Gogulski

ZAŁĄCZNIK do Uchwały Nr XLIV/272/17

Rady Miejskiej w Poddębicach

z dnia 28 czerwca 2017 r.

Regulamin otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteria wyboru ofert

§1. 1. Regulamin określa tryb przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego polegającego na zapewnieniu możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku przedszkolnym zamieszkałych na terenie gminy Poddębice oraz określa kryteria wyboru ofert, zgodnie z art. 90 ust. 1f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.)

2. Konkurs adresowany jest do osób fizycznych i prawnych innych niż jednostka samorządu terytorialnego prowadzących na terenie gminy Poddębice niepubliczne przedszkole, niebędące przedszkolem specjalnym oraz niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego, zwane dalej niepublicznymi przedszkolami, wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Burmistrza Poddębic.

§2. 1. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert powinno zawierać informacje o:

1) rodzaju zadania;

2) wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania;

3) zasadach przyznawania dotacji;

4) terminie i warunkach realizacji zadania; w tym warunkach jakie musi spełnić niepubliczne przedszkole, które będzie realizować zadanie;

5) terminie i miejscu składania ofert;

6) trybie i kryteriach stosowanych przy wyborze ofert oraz terminie dokonania wyboru ofert;

7) informację o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.);

8) maksymalnej liczbie wolnych miejsc w niepublicznych przedszkolach, które Gmina Poddębice zamierza pozyskać w wyniku konkursu ofert.

2. Termin składania ofert nie może być krótszy niż 21 dni od dnia ogłoszenia o otwartym konkursie ofert.

3. Konkurs ogłaszany jest przez Burmistrza Poddębic w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Poddębice, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Poddębicach oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Poddębicach.

§3. 1. W konkursie, o którym mowa w §1 składana jest oferta, która zawiera w szczególności:

1) informacje o oferencie;

2) informacje o lokalizacji przedszkola;

3) informacje o liczbie miejsc i liczbie uczniów;

4) informacje o godzinach pracy;

5) dane na temat organizacji żywienia dzieci;

6) informacje o kadrze pedagogicznej przedszkola;

7) informacje o liczbie i rodzaju oferowanych bezpłatnych zajęć dodatkowych;

8) informacje o doświadczeniu w realizacji zadań z zakresu wychowania przedszkolnego;

9) informacje na temat zapewnienia dzieciom pomocy psychologiczno – pedagogicznej;

10) informacje o realizowanych programach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

2. Ofertę sporządza się na druku, którego wzór określa ogłoszenie o otwartym konkursie ofert.

§4. Oferty podlegają ocenie formalnej i merytorycznej.

§5. 1. Ocena formalna polega w szczególności na:

1) sprawdzeniu terminowego i właściwego złożenia oferty oraz uprawnień oferenta do złożenia oferty;

2) porównaniu ofert z wymaganiami formalnymi zawartymi w ogłoszeniu.

2. Oferty niespełniające wymogów formalnych podlegają odrzuceniu z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.

3. Dopuszcza się możliwość wezwania oferenta, który złożył ofertę w terminie, do uzupełnienia braków formalnych lub poprawienia błędów w wyznaczonym terminie, pod rygorem pozostawienia oferty bez rozpatrzenia.

4. Braków formalnych nie stanowią oczywiste pomyłki pisarskie.

5. Po zakończeniu oceny formalnej sporządza się listę ofert spełniających wymagania formalne.

6. W przypadku odrzucenia oferty z przyczyn formalnych powiadamia się o tym oferenta, który złożył taką ofertę wraz ze wskazaniem przyczyn jej odrzucenia.

§6. 1. Oferty spełniające wymagania formalne podlegają ocenie merytorycznej.

2. Przy ocenie pod względem merytorycznym będą brane pod uwagę następujące kryteria:

1) baza lokalowa i wyposażenie placówki;

2) dotychczasowe doświadczenie oferenta w prowadzeniu niepublicznego przedszkola;

3) kwalifikacje kadry pedagogicznej;

4) zakres zapewnienia uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

5) oferowane bezpłatne zajęcia dodatkowe realizowane poza podstawą programową wychowania przedszkolnego.

3. Oceny ofert dokonuje komisja konkursowa przyznając punkty od 0 do 10 za każde kryterium wymienione w ust. 2.

4. Liczbę punktów uzyskanych przez każdą ofertę stanowi suma punktów przyznanych przez komisję.

§7. 1. Burmistrz Poddębic ogłaszając otwarty konkurs ofert powołuje 3-osobową komisję konkursową, zwaną dalej „komisją”.

2. Pracami komisji kieruje przewodniczący, wskazany przez Burmistrza Poddębic.

3. Decyzję o wyborze oferty komisja konkursowa podejmuje większością głosów.

4. Do zadań komisji należy ocena ofert pod względem formalnym i merytorycznym.

5. Do członków komisji biorących udział w opiniowaniu ofert, stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.

6. Dokonanie wyboru ofert nastąpi w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert.

§8. 1. Z przebiegu otwartego konkursu ofert komisja sporządza protokół, który zawiera w szczególności:

1) listę obecności członków na posiedzeniach komisji konkursowej;

2) oświadczenia członków komisji, zgodnych z wymogiem określonym §7 ust. 5;

3) listę zgłoszonych ofert;

4) informację podsumowującą ocenę formalną ofert;

5) informację na temat dodatkowych wyjaśnień, które złożył oferent w trybie określonym w §5 ust. 3;

6) informację podsumowującą ocenę merytoryczną ofert, wraz z liczbą przyznanych punktów;

7) wskazanie wybranych ofert, które uzyskały najwyższą sumę punktów jako rekomendowanych do realizacji wraz z liczbą miejsc w niepublicznych przedszkolach, których dotyczą rekomendowane oferty lub informację o braku rekomendacji ocenionych ofert;

8) w przypadku, gdy liczba miejsc niezbędnych do zrealizowania zadania publicznego, o którym mowa w §1 jest większa niż w ofercie, która uzyskała najwyższą liczbę punktów, pozostałe miejsca przydziela się kolejno niepublicznym przedszkolom, które uzyskały kolejno najwięcej punktów, aż do ich wyczerpania. W przypadku, gdy niepubliczne przedszkola uzyskają równą liczbę punktów, miejsca rozdziela się proporcjonalnie.

2. Protokół podpisuje przewodniczący komisji konkursowej oraz jej członkowie.

§9. 1. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert dokonuje Burmistrz Poddębic.

2. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert następuje w drodze zarządzenia Burmistrza Poddębic w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Burmistrz Poddębic może odstąpić od rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, bez podania przyczyny. Informację o odstąpieniu od rozstrzygnięcia Burmistrz Poddębic podaje do publicznej wiadomości w sposób określony w §10 ust. 1.

§10. 1. Zarządzenie Burmistrza Poddębic w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert zamieszczane jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Poddębicach, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Poddębicach oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Poddębicach.

2. Od ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dla niepublicznych przedszkoli nie przysługuje odwołanie.