zwiń
Łódzk.2017.322 w/s określenia wysokości opłat za korzystan... Wersja od:

UCHWAŁA Nr XXXVI/226/16

RADY MIEJSKIEJ W PODDĘBICACH

z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonych przez Gminę Poddębice  przedszkolu publicznym oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948) oraz z art. 6 ust. 1 pkt. 2 i ust. 4 oraz art. 14 ust. 5 i ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, poz. 1954, poz. 1985) uchwala się, co następuje:

§1. Publiczne przedszkole oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zwane dalej „przedszkolami" prowadzone przez Gminę Poddębice zapewniają dzieciom do lat 5 bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie.

§2. 1. Za każdą rozpoczętą godzinę korzystania z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5, wykraczającą poza czas ustalony w § 1, ustala się opłatę w wysokości 1 złotych.

2. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata, o której mowa w ust. 1, ulega zmniejszeniu.

3. W przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza więcej niż jedno dziecko w wieku do lat 5 z danej rodziny, wówczas na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) opłata, o której mowa w ust. 1, ulega obniżeniu o 50% za każde kolejne dziecko z tej rodziny.

4. Opłata, o której mowa w ust. 1, nie obejmuje kosztów wyżywienia.

5. Miesięczna wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 jest iloczynem stawki godzinowej, o której mowa w ust. 1 oraz liczby godzin korzystania przez dziecko z wychowania przedszkolnego przekraczających wymiar, o którym mowa w § 1.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Poddębic.

§4. Traci moc uchwała Nr XLIII/252/13 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2013 r., poz. 5877).

§5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Paweł Gogulski