zwiń
Łódzk.2016.1158 w/s określenia kryteriów branych pod uwagę... Wersja od:

UCHWAŁA Nr XXII/142/16

RADY MIEJSKIEJ W PODDĘBICACH

z dnia 29 lutego 2016 r.

w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Poddębice, liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 i poz. 1890) oraz art. 20c ust. 4 i 6 oraz art. 20zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z 2016 r. poz. 35) uchwala się, co następuje:

§1. Określa się kryteria brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Poddębice,liczbę punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Poddębic.

§3. Traci moc uchwała Nr VI/39/15 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie określenia kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Poddębice (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2015r. poz.1071)

§4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dziennik Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Paweł Gogulski

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Uchwały Nr XXII/142/16

Rady Miejskiej w Poddębicach

z dnia 29 lutego 2016 r.

Kryteria brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Poddębice, liczba punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia

Lp. Kryteri a Liczba punktów

Dokumenty

potwierdzające kryterium

1 dziecko, którego oboje rodzice (prawni opiekunowie) pracują, wykonują pracę na podstawie umowy o pracę, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą (kryterium stosuje się również do pracującego/studiującego rodzica samotnie wychowującego dziecko) 16 Zaświadczenia z zakładów pracy potwierdzające zatrudnienie lub z uczelni zawierające informacje o systemie i planowanym terminie ukończenia studiów; w przypadku samozatrudnienia aktualny wpis do działalności gospodarczej, poświadczenie rozliczania się z ZUS-em lub Urzędem Skarbowym itp., obojga rodziców (lub samotnego rodzica), wydane nie wcześniej niż 1 miesiąc przed złożeniem wniosku.
2 dziecko, które będzie korzystało z wychowania przedszkolnego przez 7 i więcej godzin dziennie 10 Deklaracja czasu pobytu kandydata w przedszkolu (liczba godzin ...…, od ….. do ….. ).
3 dziecko, którego rodzeństwo kontynuuje edukację w  placówce, do której składany jest wniosek 8 Deklaracja rodzica o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w danej placówce.