Akty tematycznie:

Gospodarka komunalna, czystość i porządek
Ilość aktów: 16
Wejście w życie 
Miejsce pub. 
Tytuł 
Metryka 
Dz.Urz.Woj.Łódz.2018.5186zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/158/12 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Poddębice, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Poddębice oraz  warunków i zasad korzystania z tych przystanków
Dz.Urz.Woj.Łódz.2017.4059 w sprawie ,,Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Poddębice na lata 2017 – 2022
Dz.Urz.Woj.Łódz.2017.2298zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/219/16 z dnia 5 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Poddębice
Dz.Urz.Woj.Łódz.2016.3627w/s przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Poddębice”
Dz.Urz.Woj.Łódz.2016.2185w/s zmiany uchwały Nr XXXVI/204/13 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Dz.Urz.Woj.Łódz.2016.2186w/s szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych
Dz.Urz.Woj.Łódz.2016.2187w/s Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Poddębice
Dz.Urz.Woj.Łódz.2015.1824w/s wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
Dz.Urz.Woj.Łódz.2015.944w/s wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
Dz.Urz.Woj.Łódz.2015.943w/s wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
22-05-2013Dz.Urz.Woj.Łódz.2013.2524w/s wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Pdf

03-05-2013Dz.Urz.Woj.Łódz.2013.2190w/s Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Poddębice

Pdf

22-05-2013Dz.Urz.Woj.Łódz.2013.2523w/s terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Pdf

09-04-2013Dz.Urz.Woj.Łódz.2013.1675w/s ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości z obszaru gminy Poddębice, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy

Pdf

14-03-2012Dz.Urz.Woj.Łódz.2012.655w/s wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Poddębice

Pdf

25-02-2004Dz.Urz.Woj.Łódz.2004.28.313uchylająca uchwałę Nr VI/60/99 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie określenia zasad i trybu korzystania z urządzeń zaopatrzenia w wodę oraz urządzeń służących oczyszczaniu i odprowadzaniu ścieków na terenie Gminy Poddębice.

PdfPdfPdf