zwiń
Łódzk.2016.2186 w/s szczegółowego sposobu i zakresu świadcz... Wersja od:

UCHWAŁA Nr XXIV/163/16

RADY MIEJSKIEJ W PODDĘBICACH

z dnia 25 kwietnia 2016 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 6r ust. 3, ust. 3a, ust. 3b, ust. 3c, ust. 3 d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poddębicach Rada Miejska w Poddębicach uchwala, co następuje:

§1. Określa się sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości zamieszkałych opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

§2. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości zamieszkałych opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą odbierane bezpośrednio od właścicieli nieruchomości zamieszkałych następujące rodzaje odpadów komunalnych według podziału na następujące frakcje:

1) zmieszane odpady komunalne – w każdej ilości;

2) szkło, papier, tektura, tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe zebrane w selektywny sposób – w każdej ilości;

3) odpady ulegające biodegradacji w tym odpady zielone zebrane w selektywny sposób - w każdej ilości;

4) meble i inne odpady wielkogabarytowe – w każdej ilości;

5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – w każdej ilości.

§3. Określa się częstotliwość odbierania odpadów komunalnych zmieszanych:

1) zmieszane odpady komunalne z terenów miejskich:

a) zabudowa jednorodzinna - odbierane będą nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w okresie od kwietnia do października, w okresie od listopada do marca nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc według harmonogramu podanego do wiadomości mieszkańców,

b) zabudowa wielorodzinna - odbierane będą nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu według harmonogramu podanego do wiadomości mieszkańców;

2) zmieszane odpady komunalne z terenów wiejskich odbierane będą nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu według harmonogramu podanego do wiadomości mieszkańców.

§4. Określa się częstotliwość odbierania odpadów komunalnych zebranych selektywnie (t.j. papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe):

1) z terenów miejskich:

a) zabudowa jednorodzinna – odbierane nie rzadziej niż jeden raz na dwa miesiące według harmonogramu podanego do wiadomości mieszkańców,

b) zabudowa wielorodzinna – odbierane nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu według harmonogramu podanego do wiadomości mieszkańców;

2) z terenów wiejskich będą odbierane nie rzadziej nić jeden raz na dwa miesiące według harmonogramu podanego do wiadomości mieszkańców.

§5. Określa się częstotliwość odbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych:

1) z terenów miejskich:

a) zabudowa jednorodzinna – odbierane nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie w okresie od kwietnia do listopada, w okresie od grudnia do marca – nie rzadziej niż jeden raz na dwa miesiące według harmonogramu podanego do wiadomości mieszkańców,

b) zabudowa wielorodzinna – odbierane nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu w okresie od kwietnia do listopada, w okresie od grudnia do marca – nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie według harmonogramu podanego do wiadomości mieszkańców;

2) z terenów wiejskich odbierane nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie w okresie od kwietnia do listopada, w okresie od grudnia do marca – nie rzadziej niż jeden raz na dwa miesiące według harmonogramu podanego do wiadomości mieszkańców.

§6. Meble i inne odpady wielkogabarytowe będą odbierane w okresie zbiórki akcyjnej, nie rzadziej niż raz w roku w formie objazdowej zbiórki rzeczy wystawianych przed posesją w terminach podanych do wiadomości mieszkańców z odpowiednim wyprzedzeniem.

§7. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będą odbierane w okresie zbiórki akcyjnej, nie rzadziej niż raz w roku w formie objazdowej zbiórki rzeczy wystawianych przed posesją w terminach podanych do wiadomości mieszkańców z odpowiednim wyprzedzeniem.

§8. Określa się sposób świadczenia usług przez Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych:

1) właściciele nieruchomości zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt transport odpadów do Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych;

2) zasady przyjmowania odpadów komunalnych oraz godziny otwarcia GPSZOK określone będą szczegółowo w Regulaminie Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, który będzie dostępny na stronie internetowej podmiotu prowadzącego aktualnie Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych i stronie internetowej Gminy Poddębice;

3) Burmistrz Poddębic podaje do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na stronie internetowej gminy Poddębice i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Poddębicach lokalizację punktu selektywnej zbiórki odpadów oraz wykaz odbieranych z niego frakcji.

§9. 1. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną opłatę, o której mowa w § 1, Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (GPSZOK) świadczy usługi polegające na przyjmowaniu przez cały rok każdej ilości wytworzonych na terenie nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych, takich jak:

1) papier, tektura;

2) metale;

3) tworzywa sztuczne;

4) szkło;

5) opakowania wielomateriałowe;

6) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone;

7) przeterminowane leki;

8) chemikalia;

9) zużyte baterie i akumulatory;

10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

11) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

12) zużyte opony z pojazdów jednośladowych.

2. Odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne, przyjmowane są w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi do GPSZOK w ilości nie większej niż 1000 kg na daną nieruchomość zamieszkałą na rok w zabudowie jednorodzinnej oraz 1000 kg na dany lokal zamieszkały w zabudowie wielorodzinnej na rok.

3. Zużyte opony z samochodów osobowych, przyjmowane są w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi do GPSZOK w ilości nie większej niż 4 szt. na jednego dorosłego mieszkańca danej nieruchomości zamieszkałej na rok w zabudowie jednorodzinnej oraz w ilości nie większej niż 4 szt. na jednego dorosłego mieszkańca na dany lokal zamieszkały w zabudowie wielorodzinnej na rok.

§10. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości zamieszkałej opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina przejmuje obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymania ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowymi i technicznym.

§11. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego GPSZOK, właściciel nieruchomości może zgłosić do Urzędu Miejskiego w Poddębicach, ul. Łódzka 17/21, 99-200 Poddębice osobiście, telefonicznie, pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e – mail: gmina@poddebice.pl.

§12. Traci moc uchwała Nr XXXIII/182/12 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2013 r. poz. 703).

§13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Poddębic.

§14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązywania od dnia 1 lipca 2016 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Paweł Gogulski

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Przedmiotowa uchwała ma na celu dostosowanie jej zapisów i wymogów do znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ustawa wprowadziła m. in. w art. 6r ust. 3b zapis dopuszczający zróżnicowanie częstotliwości odbierania odpadów w szczególności w zależności od ilości wytwarzanych odpadów i ich rodzajów, w tym, że w okresie od kwietnia do października częstotliwość odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady komunalne nie może być rzadsza niż raz na tydzień z budynków wielolokalowych i nie rzadsza niż raz na dwa tygodnie z zabudowy jednorodzinnej.

Dodatkowo ustawa wprowadza zmienione zapisy art. 6r ust. 3, 3a-d wprowadzające m. in. konieczność określenia trybu i sposobu zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. Zmiana wprowadziła również możliwość dopuszczenia ograniczenia ilości konkretnych rodzajów odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w tym np. zielonych, zużytych opon, odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne odbierane lub przyjmowane przez punkty selektywnego zbierania.

Ponadto wprowadzony został zapis dotyczący konieczności opiniowania projektu uchwały szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów przez państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w zakresie częstotliwości odbierania odpadów komunalnych.

Zatem podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.