zwiń
Łódzk.2016.2185 w/s zmiany uchwały Nr XXXVI/204/13 Rady Mie... Wersja od:

UCHWAŁA Nr XXIV/162/16

RADY MIEJSKIEJ W PODDĘBICACH

z dnia 25 kwietnia 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/204/13 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 6l ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 250) uchwala się co następuje:

§1. W uchwale Nr XXXVI/204/13 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2013 r. poz. 2523) § 1. 1 otrzymuje nowe brzmienie:

„Ustala się, iż opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych uiszcza się bez wezwania raz na miesiąc z dołu, do 10 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty”.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Poddębic.

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Paweł Gogulski

Uzasadnienie

do projektu uchwaływ sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/204/13 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zgodnie z art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) Rada gminy zobowiązana jest określić, biorąc pod uwagę warunki miejscowe, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym wskazanie czy opłatę uiszcza się z dołu czy z góry.

Na terenie Gminy Poddębice opłatę uiszcza się bez wezwania raz na miesiąc z dołu, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty.

Zatem podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.