zwiń
Łódzk.2015.1824 w/s wzoru deklaracji o wysokości opłaty za... Wersja od:

UCHWAŁA Nr VIII/57/15

RADY MIEJSKIEJ W PODDĘBICACH

z dnia 13 kwietnia 2015 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 6n ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 1593 oraz z 2015 r. poz. 87) uchwala się co następuje:

§1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Deklaracje, o których mowa w § 1, właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć w Urzędzie Miejskim w Poddębicach lub przesłać w wersji elektronicznej za pomocą skrzynki podawczej ePUAP w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, wygaśnięcie obowiązku uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość opłaty.

§3. 1. Format elektroniczny deklaracji to XML zgodny ze specyfikacją ePUAP.

2. Układ informacji zawartych w deklaracji elektronicznej, a także powiązań między nimi określony został w załączniku nr 2 do uchwały.

3. Deklaracje w wersji elektronicznej muszą być opatrzone podpisem elektronicznym.

4. W celu podpisania deklaracji w wersji elektronicznej dopuszcza się użycie podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Poddębic.

§5. Traci moc uchwała nr VI/46/15 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2015 r., poz. 944).

§6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Paweł Gogulski

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Uchwały Nr VIII/57/15

Rady Miejskiej w Poddębicach

z dnia 13 kwietnia 2015 r.

ZAŁĄCZNIK Nr 2 do Uchwały Nr VIII/57/15

Rady Miejskiej w Poddębicach

z dnia 13 kwietnia 2015 r.

UKŁAD INFORMACJI I POWIĄZAŃ MIĘDZY NIMI W DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Nr pola Nazwa pola Typ pola

Obowiązkowy

w sekwencji/wyborze

Uwagi

C – Całkowite

Z – Znakowe

D - Datowe

T/N
Nagłówek
Organ właściwy do przyjęcia deklaracji A Nazwa i adres organu właściwego do przyjęcia deklaracji Z T = 52 znaki
Obowiązek złożenia deklaracji B Pierwsza deklaracja Z T = 1 znak
Zmiana danych zawartych w deklaracji Z
Korekta deklaracji Z
Składający deklarację C Właściciel nieruchomości Z T = 1 znak
Współwłaściciel Z
Jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu oraz inny podmiot władający Z
Dane składającego deklarację D.1. Nazwa Nazwisko i imię*/pełna nazwa ** Z T < = 150 znaków
D.2. Identyfikator PESEL * Z T PESELTyp wymagany tylko dla osób fizycznych. Niewymagany dla innych podmiotów
REGON ** Z T REGONTyp niewymagany dla osób fizycznych
NIP ** Z T NIPTyp niewymagany dla osób fizycznych
Imię matki Z T < = 30 znaków
Imię ojca Z T < = 30 znaków
Kraj Z T KrajTyp
Województwo Z T WojewództwoTyp
Powiat Z T PowiatTyp
Gmina Z T GminaTyp
Ulica Z N UlicaTyp
Nr domu Z T DomTyp
Nr lokalu Z N LokalTyp
Miejscowość Z T MiejscowośćTyp
Kod pocztowy Z T KodPocztowyTyp
Poczta Z T PocztaTyp
Nr telefonu Z N < = 20 znaków
Adres e-mail Z N < = 50 znaków
D.3. Adres do korespondencji Kraj Z T KrajTyp
Województwo Z T WojewództwoTyp
Powiat Z T PowiatTyp
Gmina Z T GminaTyp
Ulica Z N UlicaTyp
Nr domu Z T DomTyp
Nr lokalu Z N LokalTyp
Miejscowość Z T MiejscowośćTyp
Kod pocztowy Z T KodPocztowyTyp
Poczta Z T PocztaTyp
Adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne E Kraj Z T KrajTyp
Województwo Z T WojewództwoTyp
Powiat Z T PowiatTyp
Gmina Z T GminaTyp
Ulica Z N UlicaTyp
Nr domu Z T DomTyp
Nr lokalu Z N LokalTyp
Miejscowość Z T MiejscowośćTyp
Kod pocztowy Z T KodPocztowyTyp
Poczta Z T PocztaTyp
Numer geodezyjny działki w rejestrze gruntów Z N < = 10 znaków
Liczba mieszkańców na terenie nieruchomości zamieszkałej wskazanej w części E deklaracji F Liczba mieszkańców Z T < = 15 znaków
Deklarowany sposób zbierania odpadów komunalnych G Pole wyboru Z T = 1 znak
Obliczenie wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami na nieruchomości H.1. Stawka miesięcznej opłaty za odpady komunalne zbierane w sposób selektywny Z T < = 9 znaków
H.2. Stawka miesięcznej opłaty za odpady komunalne, które nie są zbierane w sposób selektywny Z T < = 9 znaków
H.3. Wysokość miesięcznej opłaty Z T < = 9 znaków
Miejscowość i data wypełnienia deklaracji przez składającego Z T < = 999 znaków
Czytelny podpis Z T < = 100 znaków
Adnotacje organu I Data i podpis przyjmującego deklarację Z T < = 999 znaków
Pouczenie Z T < = 999 znaków