zwiń
Łódzk.2017.4059 w sprawie ,,Wieloletniego programu gospodarowani... Wersja od:

UCHWAŁA Nr XLVI/299/17

RADY MIEJSKIEJ W PODDĘBICACH

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

w sprawie ,,Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Poddębice na lata 2017 – 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.446, poz. 1579, poz 1948; z 2017 r. poz. 730, poz. 935) oraz art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1610; z 2017 r. poz. 1442, poz. 1529) uchwala się, co następuje:

§1. Przyjmuje się „Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Poddębice na lata 2017 – 2022” w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Poddębic.

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Paweł Gogulski

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/299/17

Rady Miejskiej w Poddębicach

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Poddębice na lata 2017– 2022

Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Poddębice opracowano zgodnie z obowiązkiem, który nałożyła ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1610 z póżn. zmianami)) się w celu efektywnego wypełniania zadań własnych przez gminę w zakresie gospodarowania zasobem mieszkaniowym.

Rozdział I

Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego Gminy Poddębice w latach 2017 – 2022

1. Mieszkaniowy zasób Gminy tworzą lokale stanowiące własność Gminy, a także lokale pozostające w posiadaniu na podstawie innych tytułów prawnych. Komunalny zasób mieszkaniowy stanowią 209 lokale z tego 169 lokali mieszkalnych i 40 lokali socjalnych. Łącznie zasób Gminy stanowi 7919,34 m2 powierzchni użytkowej.

2. W komunalnym zasobie mieszkaniowym wyodrębniono 36 budynków mieszkalnych, w których znajduje się 40 lokali socjalnych o łącznej powierzchni 1029,61 m2, co stanowi 13,00 % całkowitej powierzchni lokali mieszkalnych w Gminie.

3. Prognozuje się, że w latach 2017 – 2022 zasób mieszkaniowy Gminy będzie ulegał zmniejszaniu:

1) w roku 2017 – liczba lokali mieszkalnych i socjalnych wyniesie 208;

2) w roku 2018 – liczba lokali mieszkalnych i socjalnych wyniesie 203;

3) w roku 2019 – liczba lokali mieszkalnych i socjalnych wyniesie 198;

4) w roku 2020 – liczba lokali mieszkalnych i socjalnych wyniesie 193;

5) w roku 2021 – liczba lokali mieszkalnych i socjalnych wyniesie 188;

6) w roku 2022 – liczba lokali mieszkalnych i socjalnych wyniesie 184.

4. Stan techniczny i wyposażenie zasobów mieszkaniowych Gminy w 2017 r. przedstawia tabela Nr 1.

Tabela Nr 1. Stan techniczny i wyposażenie.

Lp. Lokalizacja budynku Liczba lokali (własność Gminy) w tym: Pow. użytk. m2 Stan prawny Stan techniczny Wyposażenie
ogółem lokale socjalne
1 ul. Targowa 2 3 0 105,00 Wspólnota Mieszkaniowa dobry

c.o, wod. kan.

sieć energ..

2 ul. Targowa 4 3 0 114,00 100% Gmina dobry

c.o, wod. kan.

sieć energ..

3 ul. Targowa 14 3 0 77,87 100% Gmina dobry

c.o, wod. kan.

sieć energ..

4 ul. Targowa 16/18 16 0 591,56 Wspólnota Mieszkaniowa dobry

c.o, wod. kan.

sieć energ..

5 ul. Targowa 22 B 4 0 100,60 Wspólnota Mieszkaniowa dobry

wod. kan.

sieć energ..

6 Poddębice, ul. Piotrowskiego 27 7 2 210,40 100% Gmina dobry

c.o, wod. kan.

sieć energ..

7 Poddębice, Pl. Kościuszki 12 3 2 84,00 100% Gmina dobry

wod. kan.

sieć energ..

8 Poddębice, Pl. Kościuszki 21 4 2 114,75 Wspólnota Mieszkaniowa dobry

wod. kan.

sieć energ..

9 Poddębice, Pl. Kościuszki 27 3 0 104,71 100% Gmina dobry

wod. kan.

sieć energ..

10 Poddębice, ul. Narutowicza 6 a 1 0 46,60

Udział

50% Gmina

dobry

c.o, wod. kan.

sieć energ..

11 Poddębice, ul. Narutowicza 16 a 4 3 102,00 100% Gmina dostateczny

wod. kan.

sieć energ..

12 Poddębice, ul. Narutowicza 18 3 3 51,96 Wspólnota Mieszkaniowa dostateczny

wod. kan.

sieć energ..

13 Poddębice, Łódzka 12 a 11 3 296,93 100% Gmina dostateczny

wod. kan.

sieć energ..

14 Poddębice, Łódzka 13 2 0 78,14 100% Gmina dostateczny

wod. kan.

sieć energ..

15 Poddębice, Łódzka 13 a 4 0 161,17 100% Gmina dostateczny

wod. kan.

sieć energ..

16 Poddębice, ul. Ogrodowa 10 3 2 59,50 100% Gmina dostateczny

wod. kan.

sieć energ..

17 Poddębice, ul. Sienkiewicza 7 bud 1 5 4 95,25 100% Gmina dostateczny

wod. kan.

sieć energ..

18 Poddębice, ul. Sienkiewicza 7a 4 3 142,10 100% Gmina dostateczny

wod. kan.

sieć energ..

19 Poddębice, ul. Sienkiewicza 7 bud. 2 1 1 46,50 100% Gmina zły

sieć wod.

sieć energ..

20 Poddębice ul. Narutowicza 6/8 5 0 224,74 Wspólnota Mieszkaniowa dobry

c.o, wod. kan.

sieć energ..

21 Poddębice, ul. Południowa 2 5 0 181,60 Wspólnota Mieszkaniowa dobry

c.o, wod. kan.

sieć energ..

22 Poddębice, ul. Południowa 4 3 0 120,20 Wspólnota Mieszkaniowa dobry

c.o, wod. kan.

sieć energ..

23 Poddębice, ul. Południowa 1A 15 0 624,56 Wspólnota Mieszkaniowa dobry

c.o, wod. kan.

sieć energ..

24 Poddębice, ul. Przejazd 12 7 0 268,78 Wspólnota Mieszkaniowa dobry

c.o, wod. kan.

sieć energ..

25 Poddębice, ul. Przejazd 14 8 0 325,95 Wspólnota Mieszkaniowa dobry

c.o, wod. kan.

sieć energ..

26 Poddębice, ul. Przejazd 16 5 0 186,23 Wspólnota Mieszkaniowa dobry

c.o, wod. kan.

sieć energ..

28 Poddębice, ul. Przejazd 18 18 0 787,66 Wspólnota Mieszkaniowa dobry

c.o, wod. kan.

sieć energ..

29 Poddębice, ul. Zielona 14 13 0 524,31 Wspólnota Mieszkaniowa dobry

c.o, wod. kan.

sieć energ..

30 Poddębice, ul. Grunwaldzka 2 20 0 1218,22 Wspólnota Mieszkaniowa dobry

c.o, wod. kan.

sieć energ..

31 Kałów 28 B 3 1 79,60 Wspólnota Mieszkaniowa dobry

c.o, wod. kan.

sieć energ..

32 Niewiesz – Kolonia 42 1 1 77,97 100% Gmina dostateczny

c.o, wod. kan.

sieć energ..

33 Niewiesz – Kolonia 44 2 2 74,72 100% Gmina dostateczny

c.o, wod. kan.

sieć energ..

34 Paulina 11 8 8 186,83 100% Gmina dostateczny

c.o, wod. kan.

sieć energ..

35 Niemysłów 33 6 1 183,48 100% Gmina dobry

c.o, wod. kan.

sieć energ.

36 Antoninów 11 4 2 133,28 100% Gmina dostateczny

wod. kan.

sieć energ..

37 Lokale mieszkalne przy Gimnazjum ul. Polna 36 2 0 106,56 100% Gmina dobry

c.o, wod. kan.

sieć energ.

38 Tumusin 1 0 75,90 100% Gmina dostateczny

wodociag

sieć energ..

Rozdział II

Plan na lata 2017 – 2022 przedstawia tabela Nr 2, sporządzona na podstawie aktualnych przeglądów technicznych budynków przeprowadzonych w zakresie wymaganym przez ustawę Prawo budowlane.

Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków i lokali, z podziałem na kolejne lata.

Tabela Nr 2. Plan remontów i modernizacji

Lp.

Wyszczególnienie robót

remontowych

i modernizacyjnych

Plan na lata
2017 2018 2019 2020 2021 2022
1. Naprawa pokryć dachowych 2 2 2 2 2 2
2. Wymiana pokryć dachowych 0 1 1 1 1 1
3. Przebudowa kominów 1 1 1 1 1 1
4. Wymiana stolarki okiennej 3 1 1 1 1 0
5.

Ocieplenie budynków

częściowe lub całkowite

1 1 1 2 2 2
6.

Wymiana instalacji elektrycznej

Administr. + WLZ

1 1 1 1 1 1
7.

Wymiana instalacji elektrycznej

w lokalu

1 1 3 3 3 4
8.

Malowanie klatek schodowych

i pomieszczeń wspólnego użytku

2 2 2 2 2 2
9. Częściowy remont instalacji c.o. 1 1 1 2 2
10.

Wykonanie łazienek z wc

z przyłączem wod. - kan

1 1 1 0 0 0
11.

Wymiana lub remont instalacji

wod. – kan.

1 1 4 4 4 4
12.

Remont lokali do zasiedlenia

(odnowienia)

1 2 5 5 5 5
13. Utwardzenie podwórka 0 1 1 1 1 0

Biorąc pod uwagę lata budowy oraz stan techniczny zasobów mieszkaniowych Gminy potrzeby remontowe wynikają głównie z wyeksploatowania budynków, mają na celu zahamowanie procesu pogarszania się stanu technicznego a zarazem poprawę warunków zamieszkiwania. Głównym celem polityki remontowej jest zapewnienie mieszkańcom lokali komunalnych bezpieczeństwa.

Realizacja robót remontowych będzie przebiegała w ramach posiadanych środków finansowych oraz według potrzeb bieżącego nadzoru nad zarządzanym zasobem mieszkaniowym. Wielkość wydatków na remonty, modernizacje budynków pokrywanych z budżetu gminy w kolejnych latach, określana będzie w uchwałach budżetowych.

Rozdział III

Planowana sprzedaż lokali w kolejnych latach

1. Sprzedaż lokali komunalnych realizowana jest w oparciu o uchwałę Nr XXXII/177/12 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia zasad sprzedaży, na rzecz

najemców samodzielnych lokali mieszkalnych i nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi oraz sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Gminy Poddębice. Sprzedaży podlegają:

a) samodzielne lokale mieszkalne znajdujące się w domach wielolokalowych;

b) nieruchomości zabudowane domami jednorodzinnymi, stanowiące własność Gminy znajdujące się na terenach przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego na cele zabudowy mieszkaniowej.

2. Strategia prywatyzacji nieruchomości komunalnych:

a) proces prywatyzacji zasobu nieruchomości Gminy polega na tym, że pierwszeństwo w nabyciu w drodze bezprzetargowej, lokali mieszkalnych oraz nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi przysługuje najemcom posiadającym tytuł prawny do najmu lokalu lub domu jednorodzinnego.

b) celem dotychczasowej prywatyzacji jest pozyskanie dochodu do budżetu gminy oraz zmniejszeniu obciążeń budżetu w kosztach utrzymania substancji lokalowej;

c) z dotychczasowej prywatyzacji wynika, iż w latach 2010 - 2016 sprzedano 61 lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej 2716,73 m2;

Proces ten realizowany jest na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz uchwały Rady Miejskiej w Poddębicach określającej zasady sprzedaży.

3. Planowana sprzedaż lokali mieszkalnych przedstawiona została w tabeli Nr 3

Tabela Nr 3 planowana sprzedaż lokali mieszkalnych w latach 2017 – 2022.

Lp. Lata Ilość lokali mieszkalnych Pow. użytk. w m2.
1. 2017 9 400
2. 2018 5 200
3. 2019 5 200
4. 2020 5 200
5. 2021 5 200
6. 2022 4 200

Rozdział IV

Zasady polityki czynszowej oraz warunki czynszu.

1. Stawki czynszu miesięcznego za 1 m 2 powierzchni użytkowej dla lokali mieszkalnych i socjalnych określa Burmistrz Poddębic w drodze zarządzenia.

2. Opłata czynszowa obejmuje: koszty zarządzania, konserwacji, utrzymania technicznego budynku, zieleni, wszystkich pomieszczeń wspólnego użytkowania oraz podatku od nieruchomości.

3. Najemca oprócz czynszu zobowiązany jest do uiszczania opłat, które dotyczą dostawy wody, energii elektrycznej, podgrzania ciepłej wody, centralnego ogrzewania, odprowadzenia ścieków, wywozu nieczystości płynnych i stałych.

4. Ustalenie stawki czynszu za 1 m 2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego za wyjątkiem czynszu za lokal socjalny następuje przy uwzględnieniu czynników obniżających ich wartość użytkową, a w szczególności położenie lokalu w budynku, wyposażenie budynku i lokalu w urządzenia techniczne i instalacje oraz ich stan, a także ogólny stan techniczny budynku.

5. Ustala się następujące czynniki obniżające stawkę bazową czynszu:

1) położenie lokalu w budynku;

- mieszkanie w suterenie 20 %,

2) wyposażenie budynku i lokalu w urządzenia techniczne i instalacje oraz ich stanu:

- brak w lokalu instalacji c.o. 10 %

- brak w lokalu instalacji łazienki i kanalizacji 15 %

- lokal nie posiada wc 15 %

3) ogólny stan techniczny budynku:

- zły stan techniczny budynku – obniżka stawki czynszu 50 %

4) stawka czynszu po uwzględnieniu wszystkich obniżek:

- nie może być mniejsza niż 40 % stawki bazowej za wyjątkiem pkt 3, który obniża stawkę czynszu o 50 %,

6. Stawka czynszu za lokal socjalny nie może przekraczać 50% stawki czynszu obowiązującego w lokalach mieszkalnych.

Rozdział V

Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem Gminy w kolejnych latach

1. Zarządzanie budynkami mieszkalnymi wraz ze znajdującymi się w nich lokalami mieszkalnymi i socjalnymi stanowiącymi własność Gminy jak i lokalami mieszkalnymi i socjalnymi stanowiącymi własność Gminy znajdującymi się w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych wykonuje zarządca. Wyboru zarządcy dokonuje się w oparciu o ustawę prawo zamówień publicznych. Podstawą zarządzania zasobem mieszkaniowym Gminy jest umowa.

2. Zarządzanie budynkami wspólnot mieszkaniowych, w których Gmina jest współwłaścicielem odbywa się na podstawie uchwał podjętych przez wspólnoty mieszkaniowe według zasad określonych w przepisach ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz. U. z 2015r. poz.1892 ).

3. Nie przewiduje się zmian w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy w kolejnych latach.

Rozdział VI

Aktualnie wpływy z czynszów za najem lokali nie pokrywają niezbędnych wydatków eksploatacyjnych i remontowych budynków.

Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach

1. Zasadnicze źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej Gminy w latach 2017 - 2022:

- wpływy z czynszów z komunalnego zasobu mieszkaniowego;

- wpływy z czynszów za najem lokali użytkowych i garaży;

- wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego;

- wpływy z tytułu podatku od nieruchomości.

- dodatki mieszkaniowe

Rozdział VII

Ponoszone wydatki przez Gminę (w tys. zł) przedstawia tabela nr 4

Wysokość wydatków w kolejnych latach, z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi, których gmin jest jedynym ze współwłaścicieli, a także wydatki inwestycyjne.

Lp. Rok Koszty bieżącej eksploatacji w zł Koszty remontów, modernizacji lokali i budynków w zł Wydatki inwestycyjne Koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi
1 2017 152 50 0 503
2 2018 140 70 300 497
3 2019 154 70 0 478
4 2020 150 80 100 458
5. 2021 148 80 140 439
6. 2022 146 100 250 383

Wydatki inwestycyjne

Zadania Gminy na lata 2017 – 2022:

- remont pomieszczeń gospodarczych w Poddębicach przy ul. Łódzkiej 12, Narutowicza 16a;

- remont budynków: Kol. Niewiesz 44 i 42, Antoninów 11, Paulina 11;

- remont budynków w Poddębicach przy ul. Narutowicza 16a, Sienkiewicza 7 ;

- wymiana pokryć dachowych w P-ce ul. Ogrodowa 10, Narutowicza 16a, Targowa 22;

- termomodernizacja budynków stanowiących własność Gminy;

- adaptacja budynku biurowego przy ul. Narutowicza 2/4 na budynek mieszkalny (lokale socjalne i mieszkalne);

- budowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej.

Rozdział VIII

Opis innych działań mających na celu poprawę wykorzystywania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

1. Gmina w celu racjonalizacji gospodarowania zasobem mieszkaniowym będzie podejmować następujące działania:

1) powiększenie zasobu mieszkaniowego poprzez adaptację budynku biurowego na budynek mieszkalny

2) wspieranie dobrowolnych zamian lokali mających na celu dostosowanie możliwości finansowych najemców do wydatków związanych z najmem lokali,

3) skracanie okresu pozostawania lokali bez najemców,

4) poprawianie warunków i standardu lokali mieszkalnych,

5) skutecznie egzekwowanie należności czynszowe.