zwiń
Łódzk.2016.3627 w/s przyjęcia „Regulaminu utrzymania czysto... Wersja od:

UCHWAŁA Nr XXVIII/187/16

RADY MIEJSKIEJ W PODDĘBICACH

z dnia 27 lipca 2016 r.

w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Poddębice”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poddębicach uchwala się, co następuje:

§1. Uchwala się „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Poddębice” zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszej uchwały.

§2. Traci moc uchwała Nr XXIV/164/16 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Poddębice (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2016 r. poz. 2187).

§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Poddębic.

§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Paweł Gogulski

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/187/16

Rady Miejskiej w Poddębicach

z dnia 27 lipca 2016 r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY PODDĘBICE

Dział I

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości i na terenach użytku publicznego

Rozdział 1

Prowadzenie selektywnego zbierania, odbierania lub przyjmowania odpadów komunalnych

§1. 1. Ustanawia się prowadzenie selektywnego zbierania oraz odbierania lub przyjmowania od właścicieli nieruchomości następujących frakcji odpadów komunalnych:

1) papier;

2) szkło;

3) tworzywa sztuczne;

4) metale;

5) opakowania wielomateriałowe;

6) odpady zielone;

7) zużyte baterie i akumulatory;

8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

9) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

10) zużyte opony;

11) przeterminowane leki i chemikalia;

12) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne.

2. Właściciel nieruchomości udostępnia zebrane odpady komunalne wymienione w §1 ust.1 pkt 1 - 6 oraz odpady zmieszane, podmiotowi uprawnionemu do ich odbioru.

3. Właściciel nieruchomości przekazuje selektywnie zebrane odpady komunalne wymienione w §1 ust.1 pkt 1 - 12, uprawnionemu podmiotowi prowadzącemu gminny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych umieszcza je w ogólnodostępnych pojemnikach służących do selektywnej zbiórki tego typu odpadów lub przekazuje odpowiednim podmiotom w trybie określonym przez właściwe przepisy. Odpady zielone mogą być poddawane procesowi kompostowania w celu uzyskania kompostu na potrzeby własne właścicieli nieruchomości.

Rozdział 2

Uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego

§2. 1. Błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia z części nieruchomości służących do użytku publicznego należy uprzątnąć w miarę możliwości na bieżąco w celu zapobieżenia ich gromadzeniu się w sposób utrudniający korzystanie z tych części nieruchomości.

2. Użyty materiał należy uprzątnąć po ustaniu przyczyny jego zastosowania oraz w miarę możliwości zgromadzić w zamkniętych pojemnikach w celu powtórnego wykorzystania.

Rozdział 3

Mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi

§3. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami dopuszcza się jedynie, kiedy prowadzone jest w miejscach nieprzeznaczonych do użytku publicznego o utwardzonym, szczelnym podłożu, a powstające ścieki nie są odprowadzane do gleby.

2. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi mogą być przeprowadzane w obrębie nieruchomości, jeżeli nie spowodują zanieczyszczenia środowiska, a zużyte części i materiały eksploatacyjne będą gromadzone zgodnie z niniejszym regulaminem.

Dział II

Rodzaj i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczenia tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

Rozdział 1

Wymagania dotyczące rodzaju pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów

§4. Do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości należy stosować pojemniki znormalizowane i przystosowane do opróżniania przez pojazdy służące do odbioru odpadów komunalnych i worki przeznaczone do zbierania odpadów.

Rozdział 2

Wymagania dotyczące pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów

§5. 1. Ustala się następujące pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych:

1) kosze uliczne o pojemności minimalnej 20 l;

2) pojemniki na odpady o pojemności minimalnej 120 l;

3) kontenery o pojemności minimalnej 2,5 m3;

4) worki foliowe o pojemności minimalnej 60 l;

5) pojemniki i worki przeznaczone do selektywnej zbiórki o pojemności minimalnej 60 l.

2. Ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych jeżeli z takiego pojemnika korzysta:

1) do 4 osób włącznie – w rozmiarze 120 l;

2) powyżej 4 osób – w rozmiarze 240 l;

3) nieruchomości wielorodzinne – w rozmiarze 1100 l.

3. Ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do selektywnego zbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenach miejskich w zabudowie wielorodzinnej w rozmiarze 1100 l i minimalną pojemność worków na terenach wiejskich i miejskich w zabudowie jednorodzinnej w rozmiarze 60 l.

4. Ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych:

1) 3 l – na każdą osobę w związku z nauką na terenie szkoły każdego typu lub korzystaniem z przedszkoli lub żłobków;

2) 20 l – dla lokali gastronomicznych na jedno miejsce konsumpcyjne, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na każdy punkt;

3) 10 l – na każdą osobę zatrudnioną w handlu, usługach i zakładach produkcyjnych oraz dla administracji publicznej w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na każdy punkt;

4) 20 l – dla domów opieki, szpitali, internatów, gospodarstw agroturystycznych, hoteli i pensjonatów na jedno łóżko.

5. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy na danej nieruchomości z pojemnika korzysta większa liczba osób niż określono powyżej.

6. Na drogach publicznych należy stosować kosze uliczne o pojemności minimalnej 20 l.

Rozdział 3

Warunki utrzymania pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§6. 1. Właściciele nieruchomości utrzymują pojemniki do zbierania odpadów w należytym stanie sanitarnym i porządkowym poprzez zapewnienie odpowiedniej wielkości pojemników, aby nie dochodziło do ich przepełnienia oraz instruowanie użytkowników nieruchomości o sposobie korzystania z pojemnika.

2. Właściciele nieruchomości utrzymują pojemniki w należytym stanie technicznym poprzez dokonywanie bieżących przeglądów i konserwacji, mycia i dezynfekcji oraz wymiany w przypadku ich uszkodzenia lub zniszczenia uniemożliwiającego dalsze użytkowanie.

3. Właściciele nieruchomości powinni poddawać pojemniki obligatoryjnemu czyszczeniu i myciu systematycznie w miarę potrzeb, nie rzadziej niż jeden raz na rok oraz naprawie lub konserwacji, nie rzadziej niż raz na rok.

Rozdział 4

Warunki rozmieszczania pojemników

§7. 1. Pojemniki na odpady komunalne powinny być ustawiane w miejscach łatwo dostępnych zarówno dla ich użytkowników jak i dla pracowników odbiorcy odpadów oraz w sposób niepowodujący utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich.

2. Kosze, o których mowa w § 5 ust. 6, rozmieszcza się w szczególności przy oznakowanych przejściach dla pieszych, przystankach komunikacyjnych, miejscach postojowych, oraz w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszego, w sposób niepowodujący zakłóceń w ruchu.

Dział III

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§8. 1. Ustala się minimalną częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych zmieszanych dla nieruchomości zamieszkałych:

1) z obszaru zabudowy jednorodzinnej na terenach miejskich – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w okresie od kwietnia do października, w okresie od listopada do marca nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc według harmonogramu podanego do wiadomości mieszkańców,

2) z obszaru zabudowy wielorodzinnej – nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu według harmonogramu podanego do wiadomości mieszkańców;

3) z terenów wiejskich - nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu według harmonogramu podanego do wiadomości mieszkańców.

2. Ustala się minimalną częstotliwość pozbywania się selektywnie zbieranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych:

1) szkło, papier, metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe:

a) z obszaru zabudowy jednorodzinnej na terenach miejskich – nie rzadziej niż jeden raz na dwa miesiące według harmonogramu podanego do wiadomości mieszkańców,

b) z obszaru zabudowy wielorodzinnej – nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu według harmonogramu podanego do wiadomości mieszkańców,

c) z terenów wiejskich - nie rzadziej niż jeden raz na dwa miesiące według harmonogramu podanego do wiadomości mieszkańców;

2) zielone:

a) z obszaru zabudowy jednorodzinnej na terenach miejskich – nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie w okresie od kwietnia do listopada, w okresie od grudnia do marca – nie rzadziej niż jeden raz na dwa miesiące według harmonogramu podanego do wiadomości mieszkańców,

b) z obszaru zabudowy wielorodzinnej – nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu w okresie od kwietnia do listopada, w okresie od grudnia do marca – nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie według harmonogramu podanego do wiadomości mieszkańców;

c) z terenów wiejskich - nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie w okresie od kwietnia do listopada, w okresie od grudnia do marca – nie rzadziej niż jeden raz na dwa miesiące według harmonogramu podanego do wiadomości mieszkańców.

3. W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, częstotliwość odbioru odpadów komunalnych zmieszanych na terenach miejskich powinna odbywać się nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w okresie od kwietnia do października, w okresie od listopada do marca nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc, z terenów wiejskich powinna odbywać się nie rzadziej niż - jeden raz w miesiącu, z wyłączeniem niżej wymienionych, gdzie częstotliwość odbioru wynosi odpowiednio:

1) w przypadku nieruchomości na której prowadzona jest działalność gastronomiczna lub handlowa branży spożywczej – nie rzadziej niż raz w tygodniu;

2) w przypadku dróg, placów, przystanków – nie rzadziej niż raz w tygodniu;

3) w przypadku terenów na których organizowane są imprezy masowe oraz z targowisk – niezwłocznie po ich zakończeniu;

4) w przypadku terenów cmentarzy – nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu; lub w zależności od potrzeby.

4. Właściciele nieruchomości obowiązani są do opróżniania bezodpływowych zbiorników z częstotliwością dostosowaną do ilości ścieków i pojemności zbiorników tak, aby nie dopuścić do przepełnienia zbiornika.

5. Odbieranie odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbywać się może w systemie akcyjnym przynajmniej raz w roku przez podmiot uprawniony do ich odbioru, zgodnie z terminem podanym do wiadomości mieszkańców z dwutygodniowym wyprzedzeniem i zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie internetowej Gminy Poddębice.

6. Kosze uliczne należy opróżniać z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia, nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w okresie od kwietnia do października, w okresie od listopada do marca nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc.

Dział IV

Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§9. W oparciu o wojewódzki plan gospodarki odpadami podejmowane będą następujące działania obejmujące:

1) zapobieganie powstawania odpadów;

2) prowadzenie akcji edukacyjnych i informacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności promowanie i wspieranie systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

3) ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;

4) wyeliminowanie praktyk nielegalnego składowania odpadów, wylewania nieczystości ciekłych w miejscach do tego nieprzeznaczonych.

Dział V

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe

§10. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe sprawują opiekę nad tymi zwierzętami, w taki sposób, aby zwierzęta te nie stanowiły zagrożenia dla otoczenia oraz nie zanieczyszczały terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

2. W miejscu publicznym psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy i w kagańcu chyba że, ze względu na rasę, wiek, stan zdrowia, cechy anatomiczne zwierzęcia byłoby to nieuzasadnione.

Dział VI

Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych

z produkcji rolniczej

§11. 1. Zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej w miejscach do tego przeznaczonych, jeżeli nie mają możliwości wydostania się na tereny publiczne.

2. Zakazuje się chowu i utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach zabudowy wielorodzinnej.

3. Właściciele zwierząt gospodarskich zobowiązani są do gromadzenia i usuwania odpadów związanych z chowem zwierząt w sposób niepowodujący zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych.

4. Właściciele zwierząt gospodarskich mają obowiązek usuwania odchodów zwierzęcych, pozostałości karmy lub ściółki pozostawionych na ulicach, placach i innych miejscach publicznych.

Dział VII

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

§12. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary:

1) zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;

2) placówek gastronomicznych i związanych z prowadzeniem handlu artykułami spożywczymi;

3) zabudowane obiektami i magazynami wykorzystywanymi odpowiednio do przetwórstwa bądź przechowywania lub składowania produktów rolno-spożywczych i gospodarki odpadami.

2. Deratyzację, o której mowa w ust. 1, należy przeprowadzić w następujących terminach: od 1 do 15 maja oraz od 1 do 15 października.