Akty tematycznie:

Statut i organizacja
Ilość aktów: 12
Wejście w życie 
Miejsce pub. 
Tytuł 
Metryka 
Dz.Urz.Woj.Łódz.2018.4258Statut Gminy Poddębice
Dz.Urz.Woj.Łódz.2017.4401w/s statutu Gminy Poddębice
Dz.Urz.Woj.Łódz.2016.1856w/s Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poddębicach
Dz.Urz.Woj.Łódz.2015.4412w/s zmian w statucie Gminy Poddębice
Dz.Urz.Woj.Łódz.2015.280w/s statutu Gminy Poddębice
Dz.Urz.Woj.Łódz.2014.3159w/s wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Poddębice
Dz.Urz.Woj.Łódz.2014.3316zmieniająca uchwałę Nr LIV/314/10 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 29 października 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania się z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
31-05-2014Dz.Urz.Woj.Łódz.2014.2186w/s przyjęcia „Trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Poddębice”
09-09-2011Dz.Urz.Woj.Łódz.2011.244.2547w/s uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poddębicach

Pdf

15-11-2006Dz.Urz.Woj.Łódz.2006.367.2858w/s nadania statutu Urzędowi Miejskiemu w Poddębicach.

PdfPdf

07-04-2005Dz.Urz.Woj.Łódz.2005.83.809w/s zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Poddębice.

Pdf

10-12-2004Dz.Urz.Woj.Łódz.2004.311.2565w/s zmiany nazwy Poddębickiego Domu Kultury w Poddębicach oraz nadania Statutu.

PdfPdf