zwiń
Łódzk.2016.1856 w/s Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomo... Wersja od:

UCHWAŁA Nr XXIII/152/16

RADY MIEJSKIEJ W PODDĘBICACH

z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poddębicach

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2016 r. poz. 446 ) uchwala się, co następuje:

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§1. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poddębicach zwany dalej „Ośrodkiem” jest jednostką organizacyjną Gminy Poddębice działającą na podstawie:

1) ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2015r., poz 163ze zm.);

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.);

3) ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 330 ze zm.);

4) ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U z 2014r., poz. 1202 ze zm.);

4) przepisów zawartych w innych aktach prawnych;

5) niniejszego statutu.

§2. 1. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest organizatorem i wykonawcą zadań pomocy społecznej na terenie Gminy Poddębice.

2. Siedzibą Ośrodka są Poddębice ul. Łódzka 17/21.

§3. 1. Ośrodek używa pieczęci w brzmieniu:

MIEJSKO - GMINNY

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

ul. Łódzka 17/21, 99-200 Poddębice

tel./fax 678-42-70, 678-47-88

NIP 828-10-71-472 Regon 005260912

2. Ośrodek przy oznaczeniu spraw używa symbolu „MGOPS”.

§4. Obszarem działania Ośrodka jest miasto i gmina Poddębice.

§5. Przedmiotem działalności Ośrodka jest w szczególności:

1) wspieranie obywateli polskich i cudzoziemców na zasadach określonych w ustawach w dążeniu do zaspokojenia podstawowych potrzeb niezbędnych do godnego życia;

2) udzielanie pomocy osobom uprawnionym do alimentów jeśli osoby zobowiązane do ich płacenia nie realizują tego obowiązku;

3) realizacja świadczenia wychowawczego przeznaczonego na częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych;

4) wykonywanie zadań z zakresu pomocy państwa dla rodzin najuboższych i wielodzietnych;

5) realizacja projektów współfinansowanych z funduszów europejskich, których celem jest w szczególności aktywizacja społeczna;

6) wykonywanie innych zadań przekazywanych do realizacji przez gminę lub zadań wynikających wprost z przepisów powszechnie obowiązujących np. związanych z suszą i innymi klęskami żywiołowymi.

Rozdział 2

Cele i zadania Ośrodka

§6. 1. Celem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne zasoby i możliwości.

2. Pomoc społeczna powinna w miarę możliwości doprowadzić do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

§7. Ośrodek realizuje zadania z zakresu:

1) Pomocy społecznej polegającej w szczególności na:

a) przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń w sprawie pomocy społeczne,

b) pracy socjalnej rozumianej jako działalność zawodową skierowaną na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie,

c) tworzeniu warunków organizacyjnych pomocy społecznej i rozbudowę niezbędnej infrastruktury socjalnej,

d) opracowaniu i realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych,

e) kierowaniu wniosków o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami,

f) analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej, udzielaniu pomocy osobom i rodzinom w załatwianiu spraw urzędowych i innych ważnych spraw bytowych oraz w utrzymywaniu kontaktów z otoczeniem,

g) rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

2) Świadczeń rodzinnych;

3) Pomocy osobom uprawnionym do alimentów;

4) Pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;

5) Wykonywaniu innych zadań z zakresu pomocy społecznej w szczególności związanych z wdrażaniem i realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskich i środków ministerialnych.

§8. 1. Ośrodek realizuje zadania własne gminy zarówno o charakterze obowiązkowym jak i zadania zlecone Gminie z zakresu administracji rządowej, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

2. Do Ośrodka należą również:

1) zadania gminy wynikające z ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach Rodzinnych (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 114 ze zm. );

2) zadania gminy wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( tj. Dz. U. z 2016r., poz. 169 ze zm. );

3) zadania gminy wynikające ustawy z dnia 5 grudnia 2013 roku o karcie dużej rodziny ( tj. Dz. U. z 2014r., poz. 1863 ze zm. );

4) zadania gminy wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 195);

5) zadania gminy wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 1390);

6) zadania gminy wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny w systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 332 ze zm.);

7) zadania wynikające z ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (tj. Dz. U. z 2011r., Nr 231, poz. 1375 ze zm.);

8) zadania gminy wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 581 ze zm. );

9) wykonywanie działań wynikające z innych aktów prawnych;

10) Ośrodek realizuje także inne zadania z zakresu administracji publicznej należące do gminy przekazane mu w drodze upoważnienia Rady Miejskiej w Poddębicach, zwanej dalej „Radą” lub Burmistrza Poddębic, wydanego na podstawie ustaw szczególnych.

§9. Ośrodek współpracuje na zasadzie partnerstwa z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

Rozdział 3

Struktura organizacyjna Ośrodka

§10. 1. Ośrodkiem kieruje Kierownik i reprezentuje go na zewnątrz.

2. Zatrudnienie i zwolnienie Kierownika Ośrodka jako samorządowej jednostki organizacyjnej należy do Burmistrza Poddębic.

§11. 1. Kierownik Ośrodka na podstawie upoważnienia udzielanego przez Burmistrza Poddębic wydaje decyzje administracyjne w Jego imieniu w sprawach przekazanych do realizacji Ośrodkowi.

2. Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Burmistrz Poddębic, który jest jednocześnie przełożonym służbowym Kierownika Ośrodka.

§12. 1. Kierownik Ośrodka jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu Kodeksu pracy.

2. Kierownik Ośrodka zawiera i rozwiązuje umowy o pracę i określa szczegółowy zakres obowiązków, wykonuje czynności wynikające ze stosunku pracy pracowników Ośrodka.

§13. Do zdań Kierownika Ośrodka należy w szczególności:

1) zapewnienie właściwej organizacji pracy i funkcjonowania Ośrodka;

2) zapewnienie prawidłowej realizacji zadań Ośrodka;

3) gospodarowanie funduszami i majątkiem Ośrodka zgodnie z ich przeznaczeniem

i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;

4) składanie Radzie Miejskiej w Poddębicach corocznego sprawozdania z działalności Ośrodka

oraz przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej;

5) przygotowanie projektów uchwał i porozumień w sprawach z zakresu pomocy społecznej.

§14. 1. W Ośrodku zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracyjnej i obsługi. W miarę potrzeby w Ośrodku mogą być zatrudnieni specjaliści innych dziedzin związanych z działalnością Ośrodka.

2. Pracowników określonych w ust. 1 zatrudnia i zwalnia Kierownik Ośrodka.

3. Kierownik i pracownicy Ośrodka powinni posiadać odpowiednie do posiadanych stanowisk kwalifikacje.

4. Zasady wynagradzania pracowników Ośrodka określają odrębne przepisy.

§15. Organizację wewnętrzną, w tym szczegółową organizację określa Regulamin Organizacyjny nadany przez Kierownika.

Rozdział 4

Zasady finansowania Ośrodka

§16. 1. Ośrodek jest jednostką budżetową Gminy Poddębice.

2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan finansowy uwzględniający kwoty dochodów i wydatków, określone przez Radę Miejską w Poddębicach w uchwale budżetowej.

3. Do gospodarki finansowej Ośrodka stosuje się przepisy ustawy o finansach publicznych.

Rozdział 5

Postanowienia końcowe

§17. 1. Zmiany w niniejszym statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego uchwalenia.

2. Traci moc uchwała Nr XIII/63/11 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 15 czerwca 2011 roku w sprawie przyjęcia Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poddębicach (Dz. Urzęd.. Woj. Łódz.. Nr 244, poz. 2547).

3.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Poddębic.

4. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Poddębicach oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Paweł Gogulski