Akty tematycznie:

Ochrona środowiska
Ilość aktów: 9
Wejście w życie 
Miejsce pub. 
Tytuł 
Metryka 
Dz.Urz.Woj.Łódz.2018.6457w/s zniesienia formy ochrony z drzewa, uznanego za pomnik przyrody
Dz.Urz.Woj.Łódz.2018.4145w/s zniesienia formy ochrony z drzew, uznanych za pomniki przyrody
Dz.Urz.Woj.Łódz.2018.2333w/s przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Poddębice na rok 2018
Dz.Urz.Woj.Łódz.2016.3627w/s przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Poddębice”
Dz.Urz.Woj.Łódz.2016.2186w/s szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych
Dz.Urz.Woj.Łódz.2016.2187w/s Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Poddębice
Dz.Urz.Woj.Łódz.2016.2185w/s zmiany uchwały Nr XXXVI/204/13 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Dz.Urz.Woj.Łódz.2015.2106w/s zniesienia formy ochrony przyrody z trzech drzew gatunku lipa drobnolistna uznanych za pomniki przyrody
16-08-2007Dz.Urz.Woj.Łódz.2007.245.2265w/s ustanowienia zespołu przyrodniczo - krajobrazowego pod nazwą "Poddębicki Zespół Przyrodniczo - Krajobrazowy".

Pdf