zwiń
Łódzk.2018.6457 w/s zniesienia formy ochrony z drzewa, uzna... Wersja od:

UCHWAŁA Nr LXVI/407/18

RADY MIEJSKIEJ W PODDĘBICACH

z dnia 16 listopada 2018 r.

w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa, uznanego za pomnik przyrody

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 994, 1000, 1349, 1432) w związku z art. 44 ust. 3, ust. 3a i ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2014r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U z 2018r., poz. 1614), po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Łodzi, uchwala się, co następuje:

§1. Znosi się formę ochrony z drzewa gatunku wiąz szypułkowy (Ulmus laevis) o obwodzie pnia wynoszącym 420cm, rosnącego na skrzyżowaniu dróg w ciągu drogi wojewódzkiej nr 478 w miejscowości Niemysłów, gmina Poddębice, ustanowionego pomnikiem przyrody na mocy rozporządzenia Wojewody Sieradzkiego z dnia 03 lutego 1998r., w sprawie uznania za pomnik przyrody (Dz. Urz. Woj. Sieradzkiego Nr 3 poz. 9)

§2. Zniesienie statusu pomnika przyrody dla drzew o których mowa w § 1, następuje z uwagi na zagrożenie bezpieczeństwa powszechnego oraz utratę wartości przyrodniczych dla których uznano go za pomnik przyrody.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Poddębic.

§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Paweł Gogulski