zwiń
Łódzk.2018.2333 w/s przyjęcia Programu opieki nad zwierzęta... Wersja od:

UCHWAŁA Nr LV/353/18

RADY MIEJSKIEJ W PODDĘBICACH

z dnia 29 marca 2018 r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Poddębice na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2017r. poz. 1875, poz. 2232 z 2018r. poz. 130) i art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1840, ) uchwala się, co następuje:

§1. Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Poddębice na rok 2018”, stanowiący załącznik do uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Poddębic.

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Paweł Gogulski

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Uchwały Nr LV/353/18

Rady Miejskiej w Poddębicach

z dnia 29 marca 2018 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Poddębice na rok 2018

§1. Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Poddębice na rok 2018, zwanym dalej "Programem", są objęte zwierzęta bezdomne oraz koty wolno żyjące, przebywające w granicach administracyjnych gminy Poddębice.

§2. Program ma na celu:

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;

2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;

3) odławianie bezdomnych zwierząt;

4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt;

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

6) usypianie ślepych miotów;

7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

§3. Zapewnienie miejsca w schronisku bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Poddębice realizowane jest poprzez zawarcie umowy z podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego, Gabinet Weterynaryjny, Schronisko Centrum Rehabilitacyjno-Szkoleniowo-Adopcyjne, ul. Suwalska 25/27, lok.21, 93 – 176 Łódź, prowadzącym Schronisko w miejscowości Wojtyszki 18, 98-277 Brąszewice.

§4. Sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie realizowane będzie w miarę potrzeb poprzez zakup karmy i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom) po ich uprzednim zgłoszeniu i udokumentowaniu rzeczywistych potrzeb oraz zapewnienie opieki rannym lub chorym kotom.

§5. Odławianie bezdomnych zwierząt realizowane jest poprzez zawarcie umowy z podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego, Gabinet Weterynaryjny, Schronisko Centrum Rehabilitacyjno-Szkoleniowo-Adopcyjne, ul. Suwalska 25/27, lok.21, 93 – 176 Łódź.

§6. W celu zmniejszenia populacji bezdomnych zwierząt domowych, przeprowadzane będą zabiegi sterylizacji albo kastracji oraz usypiania ślepych miotów.

§7. Zabiegowi sterylizacji albo kastracji poddawane będą zwierzęta bezdomne po ich wyłapaniu i przewiezieniu do schroniska dla zwierząt.

§8. 1. Zabiegi sterylizacji albo kastracji bezdomnych zwierząt będą przeprowadzane, w ramach Programu, przez lekarza weterynarii, w schronisku dla bezdomnych zwierząt, o którym mowa w § 3.

2. Zwierzęta bezdomne pochodzące z terenu gminy Poddębice przyjmowane do schroniska

oraz przebywające w schronisku, o którym mowa w § 3, są znakowane poprzez wszczepienie mikroprocesora ułatwiającego szybką identyfikację zwierzęcia.

§9. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizować będą:

1) schronisko w którym przebywają bezdomne zwierzęta z terenu gminy Poddębice poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania;

2) Burmistrz Poddębic poprzez umieszczanie na stronie internetowej Gminy Poddębice zdjęć oraz wykazu bezdomnych zwierząt odłowionych z terenu Gminy Poddębice oczekujących na adopcję.

§10. Usypianie ślepych miotów zwierząt, zgodnie z art. 11 a ust. 2 pkt 6 ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997r. realizować będzie Gmina Poddębice poprzez zawartą umowę z lekarzem weterynarii prowadzącym gabinet weterynaryjny pod nazwą HORSE-VET-JAR Lecznica Pod św. Franciszkiem w miejscowości Zadzim 68.

§11. W celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich wskazuje się gospodarstwo rolne położone w miejscowości Góra Bałdrzychowska Kol.1.

§12. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt realizować będzie Gmina Poddębice poprzez zawartą umowę z lekarzem weterynarii prowadzącym gabinet weterynaryjny pod nazwą HORSE-VET-JAR Lecznica Pod św. Franciszkiem w miejscowości Zadzim 68, w zakresie opieki weterynaryjnej, udzielanej zwierzętombezdomnym w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

§13. Działania Gminy Poddębice w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt obejmować będą:

1) propagowanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt przez ich właścicieli;

2) edukację mieszkańców Gminy Poddębice w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki

nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania;

3) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt.

§14. W realizacji zadań, o których mowa wyżej, Gmina Poddębice współpracować będzie w szczególności z:

1) organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt;

2) podmiotami prowadzącymi schroniska dla bezdomnych zwierząt;

3) Powiatowym Lekarzem Weterynarii.

§15. Na finansowanie zadań objętych Programem przeznacza się w budżecie Gminy Poddębice na rok 2018 środki finansowe w kwocie 302.000,00 zł., z przeznaczeniem na: - wyłapywanie bezdomnych zwierząt, ich transport oraz opiekę w schronisku – 290.000,00zł., - usługi weterynaryjne, opiekę powypadkową – 10.000,00zł., - edukację mieszkańców gminy w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania – 1.500,00zł., - zakup karmy dla wolno żyjących kotów – 500,00zł.

§16. Koszty realizacji programu ponosi Gmina Poddębice.