zwiń
Łódzk.2018.4145 w/s zniesienia formy ochrony z drzew, uznan... Wersja od:

UCHWAŁA Nr LIX/379/18

RADY MIEJSKIEJ W PODDĘBICACH

z dnia 25 lipca 2018 r.

w sprawie zniesienia formy ochrony z drzew, uznanych za pomniki przyrody

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 994, poz. 1000, poz. 1349) w związku z art. 44 ust. 3, ust. 3a i ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2014r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U z 2018r., poz. 142, poz 650), po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Łodzi, uchwala się, co następuje:

§1. Znosi się formę ochrony drzew z gatunku wiąz szypułkowy (Ulmus laevis) o obwodzie pnia wynoszącym 459cm, i dąb szypułkowy (Quercus robur) o obwodzie pnia wynoszącym 370cm, rosnących na terenie Parku w Golicach (dz. nr 292/2), gmina Poddębice, ustanowionych pomnikami przyrody na mocy rozporządzenia Wojewody Sieradzkiego z dnia 03 lutego 1998r., w sprawie uznania za pomnik przyrody (Dz. Urz. Woj. Sieradzkiego Nr 3 poz. 9)

§2. Zniesienie statusu pomnika przyrody dla drzew o których mowa w § 1, następuje z uwagi na zagrożenie bezpieczeństwa powszechnego oraz utratę wartości przyrodniczych dla których uznano go za pomnik przyrody.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Poddębic.

§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Paweł Gogulski

Uzasadnienie

do Uchwały Nr.....

Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia......

Zgodnie z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2014r., o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 142, poz. 650) zniesienie formy ochrony przyrody dokonuje rada gminy w drodze uchwały. Zniesienie formy ochrony przyrody następuje zgodnie z art. 44 ust. 4 w razie utraty wartości przyrodniczych i krajobrazowych, ze względu na które ustanowiono formę ochrony przyrody, lub w razie konieczności realizacji inwestycji celu publicznego w przypadku braku rozwiązań alternatywnych lub zapewnienie bezpieczeństwa powszechnego.

Wiąz szypułkowy (Ulmus laevis) o obwodzie pnia wynoszącym 459cm, rośnie na terenie Parku w Golicach (dz. nr 292/2), gmina Poddębice. Pomnikiem przyrody został ustanowiony na mocy rozporządzenia Wojewody Sieradzkiego z dnia 3 lutego 1998r., w sprawie uznania za pomnik przyrody (Dz. Urz. Woj. Sieradzkiego Nr 3 poz. 9). Po odłamaniu jednego pnia została zaburzona statyka drzewa. Pozostały pień stopniowo zamiera. Pień odchyla się coraz bardziej od pinu. Drzewo rośnie blisko drogi publicznej oraz przy wjeździe na teren parku i stanowi obecnie duże zagrożenie dla użytkowników ruchu drogowego, jak również zdrowia i życia ludzi przebywających na terenie parku.

Dąb szypułkowy (Quercus robur) o obwodzie pnia wynoszącym 370cm, rośnie na obrzeżu parku blisko drogi publicznej. Drzewo ma wypróchniały pień, stopniowo zamiera. Podczas ostatniej wichru został odłamany następny konar. Drzewo stanowi obecnie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz stanowi zagrożenie dla innych zdrowych okazów drzew rosnących na terenie parku.

Z prośbą o zdjęcie ochrony z pomników przyrody wystąpił do Burmistrza Poddębic, właściciel parku.

Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie przez Radę Miejską w Poddębicach, uchwały sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzew gatunku wiąz szypułkowy i dąb szypułkowy, znanych za pomniki przyrody jest uzasadnione.

Projekt uchwały, zgodnie z art. 44 ust. 3a ustawy z dnia 16 kwietnia 2014r., o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 142, poz. 650), skierowano do uzgodnienia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi postanowieniem WPN.623.35.2018.PLi z dnia 22 czerwca 2018r., uzgodnił projekt uchwały Rady Miejskiej w Poddębicach w sprawie zniesienia dwóch pomników przyrody – wiązu szypułkowego i dębu szypułkowego, rosnących na terenie parku w Golicach.