zwiń
Łódzk.2015.2106 w/s zniesienia formy ochrony przyrody z trz... Wersja od:

UCHWAŁA Nr VII/50/15

RADY MIEJSKIEJ W PODDĘBICACH

z dnia 30 marca 2015 r.

w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z trzech drzew gatunku lipa drobnolistna uznanych za pomniki przyrody

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014r., poz. 379, poz. 1072) oraz art. 44 ust. 3, ust. 3a i ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2014r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013r. poz. 627, poz. 628, poz. 842, M. P. z 2014r. poz. 835, poz. 958, Dz. U. z 2014r. poz. 805, poz. 850, 1002, poz. 1101, poz. 1863, z 2015r., poz. 222 ), oraz po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Łodzi, uchwala się, co następuje:

§1. Znosi się status pomnika przyrody z trzech drzew gatunku lipa drobnolistna (Tilia cordata) rosnących na terenie Parku w Golicach (dz. nr 292), gmina Poddębice, ustanowionych Rozporządzeniem Wojewody Sieradzkiego z dnia 3 lutego 1998r. w sprawie uznania za pomnik przyrody (Dz. Urz. Woj. Sieradzkiego Nr 3 poz. 9), tj.

1) Lipa drobnolistna Tilia cordata o obwodzie pnia 375 cm;

2) Lipa drobnolistna Tilia cordata o obwodzie pnia 400 cm;

3) Lipa drobnolistna Tilia cordata o obwodzie pnia 260 cm.

§2. Szczegółowa lokalizacja drzew, o których mowa w § 1, określa załącznik do uchwały.

§3. Zniesienie statusu pomnika przyrodytrzech drzew gatunku lipa drobnolistna (Tilia cordata) rosnących na terenie Parku w Golicach następuje z uwagi na utratę wartości przyrodniczej. Drzewa znajdują się na terenie parku, w pobliżu dworu oraz drogi dojazdowej. Ponadto planowana jest rewitalizacja parku w Golicach. W związku z powyższym uprzątnięcie pozostałości drzew jest zasadne.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Poddębic.

§5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Paweł Gogulski