zwiń
Łódzk.2018.5186 zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/158/12 Rady Miejski... Wersja od:

UCHWAŁA Nr LXII/394/18

RADY MIEJSKIEJ W PODDĘBICACH

z dnia 17 września 2018 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/158/12 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Poddębice, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Poddębice oraz  warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 15 ust. 1 pkt 6 i ust.2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2136, poz. 2371; z 2018 r. poz. 317, poz. 650, 907) uchwala się, co następuje:

§1. Załącznik do uchwały Nr XXVIII/158/12 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 8 sierpnia 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Poddębice, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Poddębice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2012 r. poz. 2661, poz. 3751; z 2013 r. poz. 4732; z 2014 r. poz. 2175, poz.2709; z 2015 r. poz. 3798, poz. 5712z 2016 r. poz. 1341, poz.3713; z 2017 r. poz. 4773) otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Poddębic.

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Paweł Gogulski

WYKAZ PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH, KTÓRYCH WŁAŚCICIELEM LUB ZARZĄDZAJĄCYM JEST GMINA PODDĘBICE

WYKAZ PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH, KTÓRYCH WŁAŚCICIELEM LUB ZARZĄDZAJĄCYM JEST GMINA PODDĘBICE

Lp. Nazwa miejscowości Liczba przystanków komunikacyjnych dla  wsiadających i  wysiadających Kategoria drogi
1 Poddębice, ul. Zielona/Zajezdnia 1 Gminna
2 Poddębice, ul. Zielona/Polna 1 Gminna
3 Poddębice, ul. Zielona/Wspólna 1 Gminna
4 Poddębice, Targowa 20 1 Gminna
5 Poddębice, Polna 36 1 Gminna
6 Gibaszew 1 Gminna
7 Borzewisko 1 Gminna
8 Ksawercin 1 Gminna
9 Golice 1 Gminna
10 Łężki 1 Wewnętrzna
11 Łężki Kolonia 1 Wewnętrzna
12 Zagórzyce 2 Wewnętrzna
13 Borki Lipkowskie 2 Wewnętrzna
14 Józefów Wieś 1 Wewnętrzna
15 Tarnowa 1 Gminna
16 Niewiesz Kolonia 1 Wewnętrzna
17 Niewiesz Kolonia 1 Gminna
18 Malenie 1 Wewnętrzna
19 Krępa 1 Gminna
20 Lipki 1 Wewnętrzna
21 Izabela 1 Wewnętrzna
22 Dzierzązna 1 Gminna
23 Wilczków 1 Wewnętrzna
24 Krępa 1 Gminna
25 Nowa Wieś 2 Gminna
26 Sempółki 3 Wewnętrzna
27 Feliksów 2 Gminna
28 Rąkczyn 1 Gminna
29 Sworawa 1 Gminna
30 Dominikowice 1 Gminna
31 Podgórcze 1 Gminna
32 Brzezinki 1 Wewnętrzna
33 Stary Pudłów 1 Gminna
34 Panaszew 1 Gminna
35 Balin 1 Wewnętrzna
36 Ewelinów 1 Gminna
37 Nowy Pudłów 1 Gminna