zwiń
Łódzk.2015.943 w/s wyboru metody ustalenia opłaty za gospo... Wersja od:

UCHWAŁA Nr VI/45/15

RADY MIEJSKIEJ W PODDĘBICACH

z dnia 2 marca 2015 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 6j ust. 1 pkt 1, art. 6k ust. 1-3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i  porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 1593 oraz z 2015 r., poz. 87) uchwala się co  następuje:

§1.  Dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy: 

1) dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowiącej iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty za  gospodarowanie odpadami komunalnymi;

2) ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości:

a) 9,00 zł za jednego mieszkańca, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

b) 13,00 zł za jednego mieszkańca, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w  sposób selektywny.

§2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Poddębic. 

§3.  Traci moc uchwała nr XXXIII/181/12 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2013 r., poz. 705). 

§4.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2015 r. 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Paweł Gogulski