zwiń
Łódzk.2017.2298 zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/219/16 z dnia 5 grud... Wersja od:

UCHWAŁA Nr XL/242/17

RADY MIEJSKIEJ W PODDĘBICACH

z dnia 31 marca 2017 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/219/16 z dnia 5 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Poddębice

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj.Dz.U. z 2016r., poz.446,poz.1579) oraz art.19 ust.1i2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj.Dz.U. z 2015r, poz.139,1893, z 2016r. poz.1250) uchwala się ,co następuje:

§1. W Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Poddębice przyjętym uchwałą Nr XXXIV/219/16 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 5 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Poddębice (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2016r. poz. 5775) wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Poddębice, zwany dalej „Regulaminem”, określa w szczególności prawa i obowiązki Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. prowadzącego działalność na terenie Gminy Poddębice zwanego dalej „Przedsiębiorstwem” oraz prawa i obowiązki odbiorcy usług.";

2) §2 otrzymuje brzmienie:

„Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) ustawie- należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 139, z późn. zm.);

2) umowie- należy przez to rozumieć umowę o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, o której mowa w art.6 ust.1 ustawy.";

3) §4 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „dokonuje na własny koszt niezbędnych napraw urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w jego posiadaniu.”;

4) §7 otrzymuje brzmienie:

1. Umowa może być zawarta na czas nieokreślony lub określony.

2. Rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy skutkuje zaprzestaniem świadczenia usług.”;

5) skreśla się § 12;

6) paragrafy dotychczas oznaczone nr od 13 do 29 otrzymują oznaczenie nr od 12 do 28;

7) §14 ust.4 otrzymuje brzmienie:

„Przedsiębiorstwo może wyrazić zgodę na przyłączenie osobie, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.”;

8) § 15 otrzymuje brzmienie:

„Do wniosku ubiegający się o przyłączenie do sieci załącza oświadczenie potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości która ma być przyłączona.";

9) § 21 ust.5 otrzymuje brzmienie:

„Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma prawo ograniczyć lub wstrzymać świadczenie usług wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności, jeżeli jest to uzasadniona potrzeba ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, środowiska naturalnego, potrzebami przeciwpożarowymi, a także przyczynami technicznymi. Nie zwalnia to Przedsiębiorstwa z obowiązku zastosowania wszelkich dostępnych mu sposobów dla złagodzenia tych uciążliwości dla odbiorców.”.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Poddębic.

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Paweł Gogulski