zwiń
Łódzk.2016.1159 w/s ustalenia trybu udzielania i rozliczani... Wersja od:

UCHWAŁA Nr XXII/143/16

RADY MIEJSKIEJ W PODDĘBICACH

z dnia 29 lutego 2016 r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Poddębice dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych na terenie gminy Poddębice przez inne niż Gmina Poddębice osoby prawne lub fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1890), art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2150, z 2016 r. poz. 35, poz. 64, poz. 195) oraz art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195) – uchwala się, co następuje:

§1. Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Poddębice dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół podstawowych i gimnazjów (zwanych dalej szkołami) prowadzonych na terenie gminy Poddębice przez inne niż Gmina Poddębice osoby prawne lub fizyczne oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

§2. 1. Przedszkola publiczne prowadzone przez inne niż Gmina Poddębice osoby prawne i fizyczne otrzymują na każdego ucznia z budżetu Gminy Poddębice dotację w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Poddębice, pomniejszonym o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Gminy, z tym że dotacja na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej, subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Poddębice.

2. Osoby prawne lub fizyczne prowadzące publiczne inne formy wychowania przedszkolnego otrzymują na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotację z budżetu Gminy Poddębice w wysokości równej 50% wydatków bieżących przewidzianych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Poddębice, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Gminy, z tym że dotacja na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej, subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Poddębice.

3. Przedszkola niepubliczne, spełniające warunki określone w art. 90 ust. 1b ustawy o systemie oświaty, otrzymują dotację z budżetu Gminy Poddębice na każdego ucznia w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Poddębice, pomniejszonym o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody Gminy z tym że w przypadku niepełnosprawnego ucznia przedszkola dotacja z budżetu Gminy, jest równa kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej, subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Poddębice. Dotacji udziela się pod warunkiem złożenia przez osobę prowadzącą, informacji o planowanej liczbie uczniów w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

4. Przedszkola niepubliczne, które nie spełniają warunków określonych w ust. 3 otrzymują dotację z budżetu Gminy Poddębice na każdego ucznia w wysokości równej 75% ustalonych w budżecie Gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach prowadzonych przez Gminę w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Gminy, z tym że w przypadku niepełnosprawnego ucznia przedszkola dotacja z budżetu Gminy jest równa kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej, subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Poddębice. Dotacji udziela się pod warunkiem złożenia przez osobę prowadzącą, informacji o planowanej liczbie uczniów w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

5. Niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego, spełniające wymagania określone w art. 90 ust. 1c ustawy o systemie oświaty, otrzymują dotację z budżetu Gminy Poddębice na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego w wysokości równej 50% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Gminy, z tym że w przypadku niepełnosprawnego ucznia przedszkola dotacja z budżetu Gminy jest równa kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej, subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Poddębice. Dotacji udziela się pod warunkiem złożenia przez osobę prowadzącą, informacji o planowanej liczbie uczniów w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

6. Osoby prowadzące niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego, niespełniające warunków określonych ust. 5, otrzymują na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotację z budżetu Gminy Poddębice w wysokości równej 40% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Gminy, z tym że dotacja na ucznia niepełnosprawnego jest równa kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej, subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Poddębice. Dotacji udziela się pod warunkiem złożenia przez osobę prowadzącą, informacji o planowanej liczbie uczniów w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

§3. 1. Szkoły publiczne prowadzone przez inne niż Gmina Poddębice osoby prawne i fizyczne otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu Gminy Poddębice w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez Gminę Poddębice, pomniejszonym o kwotę dotacji przewidzianej do wykorzystania, o której mowa w art. 22ae ust. 3 ustawy o systemie oświaty, na ucznia, nie niższej jednak niż kwota przewidziana na jednego ucznia szkoły publicznej danego typu i rodzaju w części oświatowej, subwencji ogólnej dla Gminy Poddębice.

2. Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki otrzymują dotację z budżetu Gminy Poddębice na każdego ucznia w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej, subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Poddębice. Dotacji udziela się pod warunkiem złożenia przez osobę prowadzącą, informacji o planowanej liczbie uczniów w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

§4. Publiczne i niepubliczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego oraz szkoły podstawowe, które zgodnie z art. 71b ust. 2a ustawy o systemie oświaty, prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują dotację z Gminy Poddębice w wysokości równej kwocie przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej, subwencji ogólnej dla Gminy Poddębice. Dotacji udziela się pod warunkiem złożenia przez osobę prowadzącą, informacji o planowanej liczbie uczniów w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

§5. 1. W przypadku zmiany wysokości wydatków bieżących, o których mowa w § 2 i § 3 uchwały będących podstawą naliczania dotacji, ulegają również zmianie kwoty dotacji należnej podmiotom, którym dotację ustala się według tych wydatków.

2. Dotacje obliczane w oparciu o część oświatową subwencji ogólnej, do czasu otrzymania metryczki subwencji oświatowej przez Gminę Poddębice na dany rok budżetowy, nalicza się na podstawie danych wynikających z metryczki za ubiegły rok budżetowy. Po otrzymaniu metryczki na aktualny rok budżetowy, wysokość dotacji podlega zweryfikowaniu z uwzględnieniem wielkości wynikających z tej metryczki - począwszy od transzy za styczeń tego samego roku budżetowego.

§6. Podmioty, o których mowa w § 2 - 4, zobowiązane są do złożenia wniosku o udzielenie dotacji do Burmistrza Poddębic wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§7. 1. Osoba prowadząca przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego i szkoły, o których mowa w § 1, składa w terminie do 10 dnia każdego miesiąca do organu dotującego informację o faktycznej liczbie uczniów przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub szkoły, według stanu na pierwszy dzień danego miesiąca za który przysługuje dotacja, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Informacja składana jest odrębnie dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych oraz gimnazjów.

2. Osoba prowadząca przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego i szkoły, o których mowa w § 1 zobowiązana jest do złożenia korekty informacji, o której mowa w ust. 1, zwiększającej lub zmniejszającej liczbę uczniów niezwłocznie po stwierdzeniu faktu błędnego podania liczby uczniów będącej podstawą do naliczenia dotacji.

3. Miesięczna kwota dotacji jest obliczana na podstawie informacji, o której mowa w ust. 1 i przekazywana na wskazany rachunek bankowy.

4. Dotacja przekazywana jest w 12 ratach, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca na wskazany we wniosku rachunek bankowy podmiotu dotowanego, z tym że dotacja za miesiąc grudzień przekazywana jest w terminie do 15 grudnia.

§8. 1. Osoba prowadząca przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego i szkoły, o których mowa w § 1, jest zobowiązana przekazać Burmistrzowi Poddębic pisemne rozliczenie z otrzymanej części dotacji do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło jej przekazanie, a w terminie do dnia 15 stycznia roku następującego po roku udzielenia dotacji rozliczenie roczne otrzymanej dotacji, sporządzone odrębnie dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych oraz gimnazjów.

2. Rozliczenie otrzymanej dotacji powinno uwzględniać faktyczną liczbę uczniów i zestawienie wydatków poniesionych w ramach dotacji.

3. Wzór miesięcznego rozliczenia dotacji stanowi załącznik nr 3, a wzór rocznego rozliczenia dotacji stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Organ dotujący ma prawo żądania wyjaśnień i dodatkowych informacji w zakresie złożonych rozliczeń oraz korekt tych rozliczeń.

§9. 1. Po zakończeniu roku budżetowego dokonywana jest weryfikacja kwoty dotacji należnej dla danej placówki oświatowej, a następnie przekazywana organowi prowadzącemu.

2. Dotacja, w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego, wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem oraz dotacja pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi wraz z odsetkami na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§10. 1. Organowi dotującemu przysługuje prawo kontroli prawidłowości pobrania dotacji, w tym faktycznej liczby uczniów dotowanego podmiotu oraz prawidłowości wykorzystania dotacji w zakresie pokrywania wydatków na kształcenie, wychowanie i opiekę, w tym profilaktykę społeczną przez podmioty, o których mowa w § 2-4.

2. Kontrola obejmuje:

1) zgodność danych wykazywanych we wniosku o udzielenie dotacji, miesięcznej informacji o liczbie uczniów i w rozliczeniach dotacji – na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania, ilości dowodów wpłat czesnego lub dokumentów zwalniających z tej opłaty i umów o nauczanie uczniów;

2) prawidłowość wykorzystania dotacji zgodnie z przeznaczeniem, o którym mowa w art. 80 ust. 3d i 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty – na podstawie dokumentacji finansowo-księgowej.

§11. 1. Kontrolę przeprowadzają pracownicy Urzędu Miejskiego w Poddębicach na podstawie imiennego upoważnienia Burmistrza Poddębic.

2. Upoważnienie zawiera:

1) oznaczenie organu, datę i miejsce wystawienia,

2) wskazanie podstawy prawnej kontroli,

3) imiona i nazwiska upoważnionych pracowników,

4) określenie nazwy kontrolowanego podmiotu i organu prowadzącego,

5) określenie zakresu kontroli,

6) datę rozpoczęcia i przewidywany termin zakończenia kontroli,

7) podpis osoby udzielającej upoważnienia z podaniem zajmowanego stanowiska i funkcji.

3. O zamiarze przeprowadzenia kontroli, kontrolujący zawiadamia kontrolowany podmiot telefonicznie lub pisemnie - nie później niż na 3 dni przed terminem rozpoczęcia kontroli.

4. Czynności kontrolne przeprowadza się w siedzibie podmiotu kontrolowanego w dniach i godzinach pracy obowiązujących w kontrolowanym podmiocie oraz w obecności jego pracowników.

5. W przypadku nieposiadania dokumentów, objętych kontrolą w siedzibie podmiotu kontrolowanego, organ prowadzący zobowiązany jest dostarczyć i udostępnić kontrolującym dokumenty w miejscu, o których mowa w ust. 4, w terminie uzgodnionym z kontrolującym – nie później jednak niż w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania o okazanie dokumentów podlegających kontroli.

6. Kontrolujący mają prawo wglądu do dokumentacji, o której mowa w § 10 ust. 2 uchwały oraz do dokonywania z niej odpisów i kserokopii. Kserokopie służące jako załączniki do protokołu kontroli powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby reprezentujące kontrolowane podmioty.

7. W razie potrzeby kontrolujący mogą występować do organu prowadzącego kontrolowany podmiot lub do jego dyrektora o udzielanie wyjaśnień, sporządzanie obliczeń i zestawień w zakresie pobrania i wykorzystania dotacji.

8. Dokumenty okazane przez kontrolowanego i sprawdzane na kontroli podlegają parafowaniu przez kontrolujących.

9. Obowiązkiem osoby prowadzącej podmiot dotowany objęty kontrolą jest umożliwienie dokonania oględzin miejsca siedziby oraz miejsca prowadzenia zajęć edukacyjnych podmiotu dotowanego.

§12. 1. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół kontroli w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, który podpisują kontrolujący i przedstawiciele kontrolowanego podmiotu.

2. Protokół kontroli powinien zawierać:

1) nazwę kontrolowanego podmiotu w pełnym brzmieniu i jego adres,

2) wskazanie osoby prowadzącej,

3) imiona, nazwiska i stanowiska służbowe osób przeprowadzających kontrolę,

4) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli,

5) określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą,

6) imię i nazwisko osoby reprezentującej kontrolowany podmiot i osoby pełniącej funkcję głównego księgowego,

7) opis dokonanych ustaleń faktycznych,

8) opis stwierdzonych nieprawidłowości z uwzględnieniem ich przyczyn i skutków,

9) opis dokumentacji dotyczącej przeprowadzonych dowodów,

10) informację o sporządzonych załącznikach stanowiących dowody w stosunku do ustaleń protokołu kontroli,

11) informację o powiadomieniu przedstawiciela kontrolowanego podmiotu o przysługującym mu prawie odmowy podpisania protokołu i złożenia w terminie 3 dni od daty jego otrzymania pisemnych wyjaśnień co do przyczyny tej odmowy,

12) dane o liczbie egzemplarzy protokołu oraz informację o doręczeniu jednego egzemplarza osobie reprezentującej kontrolowany podmiot,

13) podpisy osób kontrolujących oraz przedstawiciela kontrolowanego podmiotu i głównego księgowego.

§13. 1. Jeżeli osoba reprezentująca kontrolowany podmiot odmawia podpisania protokołu – protokół podpisują jedynie osoby kontrolujące, czyniąc w nim adnotację o odmowie podpisania protokołu oraz dołączają pisemne wyjaśnienie przyczyn odmowy podpisu.

2. Odmowa podpisania protokołu nie wstrzymuje wydania wniosków pokontrolnych oraz dochodzenia zwrotu dotacji w trybie określonym w odrębnych przepisach.

3. Kontrola zostaje zakończona w dniu doręczenia protokołu kontroli.

4. Osoba reprezentująca kontrolowany podmiot może zgłosić Burmistrzowi Poddębic w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu kontroli, pisemne wyjaśnienie co do ustaleń zawartych w protokole.

§14. 1. W przypadku stwierdzenia w trakcie kontroli nieprawidłowości mających wpływ na prawo do dotacji lub na wysokość dotacji, przysługującej kontrolowanemu podmiotowi, Burmistrz Poddębic w terminie 14 dni od dnia podpisania protokołu lub wpływu wyjaśnień, o których mowa w § 13 ust. 4, kieruje do kontrolowanego podmiotu wystąpienie pokontrolne wzywające do zwrotu całości lub części przekazanej dotacji.

2. Wystąpienia pokontrolnego nie kieruje się, jeżeli Burmistrz Poddębic uwzględni wyjaśnienia, o których mowa w § 13 ust. 4.

§15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Poddębic.

§16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Paweł Gogulski

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Uchwały Nr XXII/143/16

Rady Miejskiej w Poddębicach

z dnia 29 lutego 2016 r.

................................................................
(pieczęć organu prowadzącego– osoby prawnej
lub imię i nazwisko osoby fizycznej)

Burmistrz Poddębic

Wniosek o udzielenie dotacji oświatowej na ……… rok

Miejsce złożenia wniosku: Urząd Miejski w Poddębicach

Termin złożenia: do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji


I.  DANE O ORGANIE PROWADZĄCYM

1. Wnioskodawca: Osoba prawna □ Osoba fizyczna □

2. Nazwa osoby prawnej/ imię i nazwisko osoby fizycznej:

Imię i nazwisko/ Pełna nazwa: Adres:

1. Numer i data zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół, przedszkoli i placówek niepublicznych, numer i data decyzji o nadaniu uprawnień szkoły publicznej lub numer i data zezwolenia na prowadzenie szkoły (przedszkola, placówki) publicznej

Numer Data

2. Rachunek bankowy właściwy do przekazania należnej dotacji

Nazwa i adres banku Nr rachunku bankowego

II.  DANE O SZKOLE/PLACÓWCE OŚWIATOWEJ

Dane podmiotu dotowanego:

Nazwa podmiotu dotowanego:
Adres szkoły/placówki:
REGON
NIP
Typ szkoły/placówki
Tel. kontaktowy
Mail

III.  DANE O PLANOWANEJ LICZBIE UCZNIÓW

1. Planowana liczba uczniów w …………. roku w przedszkolu i innej formie wychowania przedszkolnego:

liczba osób

w tym planowana liczba uczniów niepełnosprawnych z podaniem rodzajów niepełnosprawności:

liczba osób rodzaj niepełnosprawności

w tym planowana liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju

liczba osób

2. Planowana liczba uczniów w ………….. roku w szkołach:

liczba osób

w tym planowana liczba uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich w szkołach podstawowych:

Klasa Liczba uczniów
I
II
III

w tym planowana liczba uczniów niepełnosprawnych z podaniem rodzajów niepełnosprawności:

liczba osób rodzaj niepełnosprawności

w tym planowana liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju

liczba osób

IV.  OŚWIADCZENIA

Osoba prowadząca zobowiązuje się do składania comiesięcznych informacji o aktualnej liczbie uczniów.

Oświadczam, iż wszystkie zawarte we wniosku dane są zgodne ze stanem faktycznym.

……………………………….. …………………………..
(miejscowość, data) (pieczątka imienna i czytelny podpis osoby fizycznej lub przedstawiciela osoby prawnej prowadzącej dotowaną jednostkę)

Pouczenie:

1) Wniosek powinien być wypełniony czytelnie i zawierać zgodne z wpisem do ewidencji dane.

2) W przypadku zmiany danych zawartych we wniosku należy niezwłocznie poinformować o zaistniałych zmianach organ dotujący.

* Niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK Nr 2 do Uchwały Nr XXII/143/16

Rady Miejskiej w Poddębicach

z dnia 29 lutego 2016 r.

……………………………........

(pieczęć organu prowadzącego - osoby prawnej

lub imię i nazwisko osoby fizycznej)

Termin złożenia do 10 dnia

każdego miesiąca

Burmistrz Poddębic

Informacja miesięczna o aktualnej liczbie uczniów

według stanu na pierwszy dzień miesiąca …………… 20…. roku


I.  DANE O ORGANIE PROWADZĄCYM

Wnioskodawca: Osoba prawna □ Osoba fizyczna □

Nazwa osoby prawnej/ imię i nazwisko osoby fizycznej:

Imię i nazwisko/ Pełna nazwa: Adres:

II.  DANE O SZKOLE/PLACÓWCE OŚWIATOWEJ

Dane podmiotu dotowanego:

Nazwa podmiotu dotowanego:
Adres szkoły/placówki:
Typ szkoły/placówki
Tel. kontaktowy
Mail

Rachunek bankowy właściwy do przekazania należnej dotacji

Nazwa i adres banku Nr rachunku bankowego

III.  DANE O AKTUALNEJ LICZBIE UCZNIÓW

1.  w przedszkolu/ innej formie wychowania przedszkolnego:

liczba osób

w tym aktualna liczba uczniów niepełnosprawnych, z podaniem odrębnych rodzajów niepełnosprawności i liczby dzieci z taką niepełnosprawnością (na podstawie orzeczenia Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego):

liczba osób rodzaj niepełnosprawności

w tym aktualna liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju (na podstawie opinii Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka):

liczba osób

2.  w szkołach,

liczba osób

w tym aktualna liczba uczniów niepełnosprawnych, z podaniem odrębnych rodzajów niepełnosprawności i liczby dzieci z taką niepełnosprawnością (na podstawie orzeczenia Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego):

liczba osób rodzaj niepełnosprawności

w tym aktualna liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju (na podstawie opinii Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka):

liczba osób

w tym liczba uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich w szkołach podstawowych:

Klasa Liczba uczniów
I
II
III

3. Liczba uczniów, którzy przybyli lub ubyli ze szkoły, przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub placówki w miesiącu ubiegłym - po pierwszym dniu tego miesiąca.

liczba osób, które przybyły do placówki Imię i nazwisko ucznia Liczba osób, które ubyły z placówki Imię i nazwisko ucznia

4. Liczba uczniów publicznych i niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz uczniów oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zamieszkujących na terenie innych gmin.

Lp. Imię i nazwisko ucznia Data urodzenia ucznia Adres zamieszkania ucznia Nazwa gminy, z terenu której pochodzą dzieci

5. Aktualna na miesiąc …......................... lista uczniów

Lp. Imię i nazwisko ucznia Adres zamieszkania ucznia Data urodzenia ucznia
……………………………….. …………………………..
(miejscowość, data) (pieczątka imienna i czytelny podpis osoby fizycznej lub przedstawiciela osoby prawnej prowadzącej dotowaną jednostkę)

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do Uchwały Nr XXII/143/16

Rady Miejskiej w Poddębicach

z dnia 29 lutego 2016 r.

……………………………..............

(pieczątka osoby prawnej lub imię i nazwisko

osoby fizycznej - prowadzących dotowany podmiot)

Przekazać w terminie:

do 15 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu,

w którym nastąpiło przekazanie dotacji

Burmistrz Poddębic

Rozliczenie miesięczne dotacji oświatowej otrzymanej z budżetu Gminy Poddębice

1. Rozliczenie za miesiąc ….....................20... r

2. Dane podmiotu dotowanego:

Nazwa podmiotu dotowanego: Adres:

3. Dane o osobie prowadzącej podmiot dotowany:

Imię i nazwisko/ Pełna nazwa: Adres:
Telefon kontaktowy:
E-mail:

4. Kwota dotacji otrzymana w miesiącu, którego dotyczy rozliczenie:

Kwota otrzymanej dotacji:

5. Faktyczna liczba uczniów dotowanej szkoły, przedszkola, innej formy przedszkolnej lub placówki:

Miesiąc Liczba ogółem w tym
Liczba uczniów niepełnosprawnych z podziałem na rodzaj niepełnosprawności Liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju

6. Faktyczna liczba uczniów przedszkola oraz innej formy wychowania przedszkolnego spoza terenu gminy Poddębice.

Miesiąc Liczba ogółem

w tym liczba i nazwa gminy, z terenu której

pochodzą dzieci

7. Zestawienie wydatków dotowanej jednostki sfinansowanych z dotacji:

Lp. Rodzaj wydatku Kwota wydatku
1) Wynagrodzenia nauczycieli
2) Wynagrodzenia pozostałych pracowników wychowawczo-opiekuńczych oraz obsługi organizacyjno-finansowej
3) Pochodne od wynagrodzeń
4) Zakup materiałów i wyposażenia
5) Opłaty za media
6) Zakup pomocy dydaktycznych
7) Zakup usług
8) Wynajem pomieszczeń
9) Pozostałe wydatki bieżące – wymienić, jakie:
10) Zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 80 ust. 3d i art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty
11) Wynagrodzenie dyrekcji jednostki oświatowej
12) Inne rodzaje (podać jakie)
RAZEM:
….................................................................................. ….........................................................................
Imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdania pieczątka imienna i czytelny podpis osoby fizycznej lub osoby reprezentującej osobę prawną – organu prowadzącego

W przypadku prowadzenia kilku typów szkół/placówek rozliczenie należy

wypełnić dla każdej jednostki osobno.

Adnotacje urzędowe (zatwierdzenie poprawnie wypełnionego sprawozdania):

........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................
Miejscowość, data podpis i pieczątka upoważnionego pracownika organu dotującego
........................................ .................................................................

ZAŁĄCZNIK Nr 4 do Uchwały Nr XXII/143/16

Rady Miejskiej w Poddębicach

z dnia 29 lutego 2016 r.

……………………………..............

(pieczątka osoby prawnej lub imię i nazwisko

osoby fizycznej - prowadzących dotowany podmiot)

Przekazać w terminie:

do 15 stycznia roku następnego

Burmistrz Poddębic

Roczne rozliczenie dotacji oświatowej otrzymanej z budżetu Gminy Poddębice

1. Rozliczenie za rok …....................

2. Dane podmiotu dotowanego:

Nazwa podmiotu dotowanego: Adres:

3. Dane o osobie prowadzącej podmiot dotowany:

Imię i nazwisko/ Pełna nazwa: Adres:
Telefon kontaktowy:
E-mail:

4. Kwota dotacji:

Otrzymana kwota dotacji:
Miesiąc Kwota:
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
Ogółem kwota otrzymanej dotacji:
Wykorzystana kwota dotacji:

5. Faktyczna liczba uczniów dotowanej szkoły, przedszkola, innej formy przedszkolnej lub placówki w okresie od początku roku do końca okresu rozliczeniowego (należy podać za każdy miesiąc osobno):

Miesiąc Liczba ogółem w tym
Liczba uczniów niepełnosprawnych z podziałem na rodzaj niepełnosprawności

Liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem

rozwoju

Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień

6. Faktyczna liczba uczniów przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego spoza terenu gminy Poddębice.

Miesiąc Liczba ogółem

w tym liczba i nazwa

gminy, z terenu której

pochodzą dzieci

Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień

7. Zestawienie wydatków dotowanej jednostki sfinansowanych z dotacji (narastająco od początku roku do końca okresu rozliczeniowego):

Lp. Rodzaj wydatku Kwota wydatku
1) Wynagrodzenia nauczycieli
2) Wynagrodzenia pozostałych pracowników wychowawczo-opiekuńczych oraz obsługi organizacyjno-finansowej
3) Pochodne od wynagrodzeń
4) Zakup materiałów i wyposażenia
5) Opłaty za media
6) Zakup pomocy dydaktycznych
7) Zakup usług
8) Wynajem pomieszczeń
9) Pozostałe wydatki bieżące – wymienić, jakie:
10) Zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 80 ust. 3d i art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty
11) Wynagrodzenie dyrekcji jednostki oświatowej
12) Inne rodzaje (podać jakie)
RAZEM:
….................................................................................. ….........................................................................
Imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdania pieczątka imienna i czytelny podpis osoby fizycznej lub osoby reprezentującej osobę prawną – organu prowadzącego

W przypadku prowadzenia kilku typów szkół/placówek rozliczenie należy

wypełnić dla każdej jednostki osobno.

Adnotacje urzędowe (zatwierdzenie poprawnie wypełnionego sprawozdania):

........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................
Miejscowość, data podpis i pieczątka upoważnionego pracownika organu dotującego
........................................ .................................................................