zwiń
Łódzk.2015.1071 w/s określenia kryteriów stosowanych w post... Wersja od:

UCHWAŁA Nr VI/39/15

RADY MIEJSKIEJ W PODDĘBICACH

z dnia 2 marca 2015 r.

w sprawie określenia kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Poddębice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. Nr 142, poz. 549, poz.645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 20c ust. 4 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz.273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56 poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705 oraz z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012r. poz. 941, poz. 979, z 2013r. poz. 87, poz. 827, poz. 1191, poz. 1265, poz. 1317, poz. 1650, z 2014r. poz. 7, poz. 290, poz. 538, poz. 598, poz. 642, poz. 811, poz. 1146, poz. 1198, poz. 1877) uchwala się, co następuje:

§1. 1. Określa się kryteria brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego prowadzonego w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Poddębice.

2.  Wykazkryteriów, o których mowa w ust. 1 wraz z określoną liczbą punktów przypisaną każdemu z nich oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Poddębic.

§4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Paweł Gogulski

ZAŁĄCZNIK do Uchwały Nr VI/39/15

Rady Miejskiej w Poddębicach

z dnia 2 marca 2015 r.

Wykaz kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Poddębice oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

Kryteria:

Lp. Kryteria dodatkowe przyjęte na podstawie art. 20c ust. 4 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) Liczba punktów
1. dziecko, którego oboje rodzice (prawni opiekunowie) pracują, wykonują pracę na podstawie umowy o pracę, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą (kryterium stosuje się również do pracującego/studiującego rodzica samotnie wychowującego dziecko) 16
2. dziecko, którego rodzeństwo kontynuuje edukację w  placówce, do której składany jest wniosek 8
3. dziecko kończące w danym roku kalendarzowym 4 lata 4
4. dziecko, które będzie korzystało z wychowania przedszkolnego przez 7 i więcej godzin dziennie 2

Dokumenty:

1. Zaświadczenia z zakładów pracy potwierdzające zatrudnienie lub z uczelni zawierające informacje o systemie i planowanym terminie ukończenia studiów; w przypadku samozatrudnienia aktualny wpis do działalności gospodarczej, poświadczenie rozliczania się z ZUS-em lub Urzędem Skarbowym itp., obojga rodziców (lub samotnego rodzica), wydane nie wcześniej niż 1 miesiąc przed złożeniem wniosku.

2. Deklaracja rodzica o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w danej placówce.

3. Wniosek o przyjęcie do przedszkola.

4. Deklaracja czasu pobytu kandydata w przedszkolu (liczba godzin ...…, od ….. do ….. ).