zwiń
Łódzk.2017.3525 w/s Regulaminu udzielania pomocy materialne... Wersja od:

UCHWAŁA Nr XLIV/271/17

RADY MIEJSKIEJ W PODDĘBICACH

z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Poddębice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579, 1948, z 2017 r. poz. 730, 935) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985, 2169, z 2017 r. poz. 60, 949 ) – uchwala się, co następuje:

§1. Przyjmuje się Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Poddębice w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Poddębic.

§3. Traci moc uchwała Nr XXV/171/05 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Poddębice (Dziennik Urzędowy Woj. Łódzkiego z 2005 r. Nr 83 poz. 808).

§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od 1 września 2017 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Paweł Gogulski

ZAŁĄCZNIK do Uchwały Nr XLIV/271/17

Rady Miejskiej w Poddębicach

z dnia 28 czerwca 2017 r.

Regulamin

udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych

na terenie gminy Poddębice

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Poddębice, zwany dalej Regulaminem określa:

1) sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego;

2) formy stypendium szkolnego;

3) tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego;

4) tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego.

§2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) kryterium dochodowym - należy przez to rozumieć kryterium dochodowe na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 930 ze zm.);

2) kwocie zasiłku rodzinnego - należy przez to rozumieć kwotę, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 ze zm.);

3) stypendium – należy przez to rozumieć pomoc materialną o charakterze socjalnym - stypendium szkolne;

4) zasiłku – należy przez to rozumieć pomoc materialną o charakterze socjalnym – zasiłek szkolny.

5) ustawie o systemie oświaty – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 ze zm.)

6) uczniu – należy przez to rozumieć osoby wymienione w art. 90b ust. 3 i 4 ustawy o systemie oświaty, zamieszkujące na terenie Gminy Poddębice.

§3. Na warunkach przewidzianych w niniejszym Regulaminie stypendia i zasiłki szkolne są przyznawane zamieszkałym na terenie gminy Poddębice uczniom szkół wymienionych w art. 90b ust. 3 i 4 ustawy o systemie oświaty;

§4. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota kryterium dochodowego.

Rozdział II

Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego

§5. 1. Wysokość stypendium wynosi 80% kwoty zasiłku rodzinnego.

2. W sytuacji gdy w rodzinie ucznia występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe, stypendium szkolne może być przyznane w kwocie wyższej niż podstawowa, jednak kwota ta musi mieścić się w granicach określonych w art. 90d ust. 9 ustawy o systemie oświaty.

Rozdział III

Formy stypendium szkolnego

§6. 1. Stypendium może być udzielane uczniom w formie:

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą w tym:

a) opłata za korepetycje lub kurs języka obcego;

b) opłata za zajęcia pozaszkolne;

c) opłata za zajęcia dodatkowe i wyrównawcze;

d) opłata za zajęcia edukacyjne (kółka tematyczne, zajęcia językowe, sportowe, muzyczne i inne rozwijające uzdolnienia ucznia);

e) opłata za udział w zorganizowanych wycieczkach szkolnych (wyjazdy na basen, do kina, teatru, itp.);

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym całkowitego lub częściowego zwrotu kosztów za:

a) zakup podręczników szkolnych, lektur szkolnych (także w formie e-book oraz audiobook), słowników, leksykonów, encyklopedii, pomocy naukowych, atlasów, tablic matematycznych, książek do nauki języków obcych i innych książek pomocniczych do realizacji procesu dydaktycznego;

b) zakup pomocy dydaktycznych, w tym specjalistycznych edukacyjnych programów komputerowych (pakiet programów MS Office, oprogramowanie antywirusowe, multimedialne programy edukacyjne i kursy językowe, płyty DVD edukacyjne itp.)

c) zakup wyposażenia bezpośrednio związanego z realizacją procesu dydaktycznego w tym: zeszyty, przybory szkolne (długopisy, ołówki, gumki, kredki, temperówki, korektory, okładki, bloki, flamastry, farby, pędzle, kleje, papiery kolorowe, kalkulatory, bibuły, brystole, nożyczki, taśmy klejące, papiery milimetrowe, przybory geometryczne, piórniki itp.), plecaki szkolne, tornistry, sprzęty muzyczne wymagane przez szkołę na zajęcia;

d) zakup obuwia sportowego i odzieży sportowej (dresy sportowe, bluzy sportowe, podkoszulki sportowe, spodnie sportowe typu legginsy/ spodenki sportowe, klapki na basen, okulary pływackie, strój kąpielowy, itp.).

e) zakup pomocy niezbędnych do udziału w dodatkowych zajęciach edukacyjnych (instrument muzyczny, sprzęt sportowy i inne pomoce);

f) zakup rzeczy i przedmiotów nie stanowiących pomocy dydaktycznych, ale mających wpływ na realizację procesu edukacyjnego lub wykonanie obowiązku szkolnego przez ucznia, w tym: zakup sprzętu komputerowego, tabletu, części do komputera, drukarki, urządzenia wielofunkcyjnego, tuszu do drukarek, biurka szkolnego, krzesła do biurka szkolnego, lampki na biurko, okularów korekcyjnych;

g) pokrycie kosztów abonamentu internetowego – od września do czerwca.

3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (dotyczy wyłącznie uczniów szkół ponadpodstawowych i słuchaczy kolegiów ) w tym:

a) opłata za czesne;

b) opłata za mieszkanie w bursie, internacie;

c) koszty przejazdu środkami komunikacji zbiorowej do i z miejsca pobierania nauki - (imienne bilety miesięczne).

4) w formie świadczenia pieniężnego, na warunkach określonych w ustawie o systemie oświaty.

2. Stypendium może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie.

Rozdział IV

Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego

§7. 1. Organem właściwym, do którego składa się wnioski o przyznanie stypendium jest Burmistrz Poddębic.

2. Wnioski, o których mowa w ust. 1 składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów - do dnia 15 października danego roku szkolnego.

3. W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium może być złożony po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1.

4. Wzór wniosku o przyznanie stypendium określa załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§8. 1. Stypendium będzie przekazywane w postaci wypłaty gotówkowej lub przelewem na rachunek bankowy zgodnie z wskazaniem we wniosku w następujących terminach:

1) za okres od 1 września do 31 grudnia - do 20 grudnia danego roku,

2) za okres od 1 stycznia do 30 czerwca - do 30 czerwca danego roku.

2. Wypłata stypendium zostanie dokonana jeżeli przedłożone dokumenty potwierdzające poniesienie kosztów zgodnych z § 6 Regulaminu spełniają następujące warunki:

1) dokumenty za okres wrzesień – grudzień przedłożone zostaną do dnia 10 grudnia danego roku szkolnego;

2) dokumenty za okres styczeń - czerwiec przedłożone zostaną do dnia 10 czerwca danego roku szkolnego;

3) wystawione są imiennie (na pełnoletniego ucznia, prawnego opiekuna dziecka lub dziecko);

4) dotyczą wydatku na cele edukacyjne;

5) dotyczą danego roku szkolnego lub miesiąca sierpnia poprzedzającego rok szkolny;

6) poniesione zostały w danym roku szkolnym lub miesiącu sierpniu poprzedzającym rok szkolny;

3. Dokumentami potwierdzającymi poniesione koszty edukacyjne są:

1) faktura VAT;

2) rachunek;

3) imienny dowód wpłaty – w przypadku opłaty za czesne, bursę lub internat;

4) imienny bilet miesięczny;

5) umowa kupna – sprzedaży;

6) zaświadczenie organizatora wyjazdu edukacyjnego o dokonaniu wpłaty na ten cel przez rodzica lub pełnoletniego ucznia – dotyczy jedynie jeżeli organizatorem wyjazdu jest szkoła.

§9. Decyzje w sprawach stypendium wydaje Burmistrz Poddębic w drodze decyzji administracyjnej.

§10. 1. Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa jeżeli:

1) dochód na osobę w rodzinie przekroczy kwotę, o której mowa w § 4 Regulaminu;

2) uczeń przerwał naukę lub został skreślony z listy uczniów;

3) uczeń otrzymał inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, które łącznie ze stypendium szkolnym przekracza kwoty o których mowa w art. 90 ust. 13 ustawy o systemie oświaty;

4) uczeń zmienił miejsce zamieszkania – poza obszar gminy Poddębice.

2. Rodzice ucznia otrzymującego stypendium, opiekunowie prawni, pełnoletni uczeń lub słuchacz otrzymujący stypendium szkolne zobowiązani są niezwłocznie zawiadomić organ, który przyznał stypendium, o ustaniu wystąpieniu przyczyn wstrzymania lub cofnięcia stypendium, o których mowa w ust. 1.

Rozdział V

Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego

§11. 1. Zasiłek może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

2. Zasiłek może być przyznany jeden raz w stosunku do jednego zdarzenia losowego.

3. Zasiłek może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium.

4. Wysokość zasiłku nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty zasiłku rodzinnego.

5. Przyznanie zasiłku nie uzależnia się od kryterium dochodowego.

6. Zasiłek przyznaje się oceniając sytuację materialną i losową ucznia indywidualnie na podstawie złożonego wniosku o przyznanie zasiłku wraz z udokumentowaniem okoliczności opisanych we wniosku.

7. Organem właściwym, do którego składa się wnioski o przyznanie zasiłku jest Burmistrz Poddębic.

8. O zasiłek można ubiegać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

§12. Wzór wniosku o przyznanie zasiłku stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

§13. Decyzje w sprawach zasiłku wydaje Burmistrz Poddębic w drodze decyzji administracyjnej.

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do ZAŁĄCZNIKA

ZAŁĄCZNIK Nr 2 do ZAŁĄCZNIKA