zwiń
Łódzk.2014.4610 w/s określenia wysokości i zasad ustalania... Wersja od: 27.12.2014

UCHWAŁA Nr II/18/14

RADY MIEJSKIEJ W PODDĘBICACH

z dnia 10 grudnia 2014 r.

w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Poddębice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014r., poz. 379, poz. 1072), w związku z art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz. U. z 2013r., poz. 1457) uchwala się, co następuje:

§1. Osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej prowadzące żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Poddębice mogą otrzymać dotację celową z budżetu Gminy Poddębice.

§2. Wysokość dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Poddębice ustala się w kwocie 300 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką.

§3. Wysokość dotacji celowej dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce na terenie Gminy Poddębice ustala się w kwocie 200 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką.

§4. Dotacji udziela się na rok kalendarzowy.

§5. Dotację, o której mowa w § 1 mogą otrzymać podmioty, które posiadają wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Poddębic.

§6. Warunkiem udzielenia dotacji celowej jest złożenie wniosku o przyznanie dotacji do Burmistrza Poddębic nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

1. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać następujące elementy:

1) nazwę i adres podmiotu dotowanego;

2) nazwę i adres osoby prowadzącej podmiot dotowany;

3) numer i datę wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Poddębic;

4) planowaną liczbę dzieci, które będą objęte opieką w następnym roku kalendarzowym;

5) nazwę i numer rachunku bankowego podmiotu dotowanego, na który ma być przekazywana dotacja.

§7. Podmioty określone w § 1 zobowiązane są do niezwłocznego informowania Burmistrza Poddębic o wszelkich zmianach danych zawartych we wniosku, o którym mowa w § 6.

§8. Dotacja, o której mowa w § 1 przekazywana będzie w 12 częściach, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca z tym, że część za grudzień będzie przekazywana w terminie do dnia 15 grudnia na rachunek bankowy wskazany we wniosku.

§9. Wysokość przekazywanej miesięcznie dotacji celowej stanowi iloczyn kwoty, o której mowa odpowiednio w § 2 lub § 3 oraz liczby dzieci uczęszczających do żłobka lub klubu dziecięcego ustalonej na pierwszy dzień miesiąca, za który jest przekazywana część dotacji celowej.

§10. Osoba prowadząca podmiot dotowany zobowiązana jest przedstawić rozliczenie z otrzymanej dotacji do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło jej przekazanie, a w terminie do dnia 15 stycznia roku następującego po roku udzielenia dotacji rozliczenie roczne otrzymanej dotacji.

§11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Poddębic.

§12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Paweł Gogulski