zwiń
Łódzk.2018.2331 w/s ustalenia trybu udzielania i rozliczani... Wersja od:

UCHWAŁA Nr LV/349/18

RADY MIEJSKIEJ W PODDĘBICACH

z dnia 29 marca 2018 r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, w tym zakresu danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, terminu przekazania informacji o liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji dla publicznych i niepublicznych, prowadzonych przez osoby prawne inne niż Gmina Poddębice lub osoby fizyczne: placówek wychowania przedszkolnego oraz szkół podstawowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875, poz. 2232, z 2018 r. poz. 130) oraz na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) – uchwala się, co następuje:

§1. Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, w tym zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, termin przekazania informacji o liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz termin i sposób rozliczenia wykorzystania dotacji dla publicznych i niepublicznych, prowadzonych przez osoby prawne inne niż Gmina Poddębice lub osoby fizyczne:

1) placówek wychowania przedszkolnego,

2) szkół podstawowych;

- zwanych dalej "podmiotami dotowanymi".

§2. 1. Osoby prowadzące placówki wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 2 pkt. 20 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203), szkoły podstawowe składają odrębne wnioski o udzielenie dotacji dla każdej prowadzonej jednostki oświatowej, zawierające informacje o planowanej liczbie uczniów lub wychowanków – nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

2. Obowiązku, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się do placówek wychowania przedszkolnego – w roku, w którym dotacja została przyznana w drodze otwartego konkursu ofert.

3. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§3. 1. Osoba prowadząca podmiot dotowany składa w terminie do 10 dnia każdego miesiąca

Burmistrzowi Poddębic informację o faktycznej liczbie uczniów placówki wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowej, a także uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych i dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, na których przysługuje dotacja udzielana w trybie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych - według stanu na pierwszy dzień roboczy danego miesiąca.

2. Wzór informacji miesięcznej o aktualnej liczbie uczniów stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§4. 1. Osoba prowadząca podmiot dotowany, jest zobowiązana przekazywać Burmistrzowi Poddębic pisemne rozliczenie z otrzymanej części dotacji do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło jej przekazanie, a w terminie do 15 stycznia roku następującego po roku udzielenia dotacji rozliczenie roczne otrzymanej dotacji.

2. Osoby prowadzące podmioty dotowane, które kończą swoją działalność w trakcie trwania roku budżetowego składają, w terminie 15 dni od daty zakończenia działalności, pisemne rozliczenie z wykorzystania otrzymanej dotacji, za okres od początku roku kalendarzowego do dnia zakończenia działalności.

3. Rozliczenie dotacji, o której mowa w ust. 1 dokonywane jest osobno na:

1) uczniów i wychowanków uczęszczających do placówki wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowej;

2) uczniów i wychowanków posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczestników zajęć rewalidacyjno – wychowawczych, objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka, uczniów oddziałów integracyjnych.

4. Wzór miesięcznego rozliczenia dotacji obowiązujący w 2018 r. stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. Wzór miesięcznego rozliczenia dotacji obowiązujący od 1 stycznia 2019 r. stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. Wzór rocznego rozliczenia dotacji obowiązujący w 2018 r. stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. Wzór rocznego rozliczenia dotacji obowiązujący od 1 stycznia 2019 r. stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

5. Organ dotujący ma prawo żądania wyjaśnień i dodatkowych informacji w zakresie złożonych rozliczeń oraz korekt tych rozliczeń.

§5. Organowi dotującemu przysługuje prawo kontroli prawidłowości pobrania dotacji oraz prawidłowości wykorzystania dotacji, przez podmioty dotowane.

§6. 1. Kontrolę przeprowadzają pracownicy Urzędu Miejskiego w Poddębicach na podstawie imiennego upoważnienia wydanego przez Burmistrza Poddębic

2. Upoważnienie zawiera:

1) oznaczenie organu, datę i miejsce wystawienia;

2) wskazanie podstawy prawnej kontroli;

3) imiona i nazwiska upoważnionych pracowników;

4) określenie nazwy kontrolowanego podmiotu dotowanego i organu prowadzącego;

5) określenie zakresu kontroli;

6) datę rozpoczęcia i przewidywany termin zakończenia kontroli;

7) podpis osoby udzielającej upoważnienia z podaniem zajmowanego stanowiska i funkcji.

3. O zamiarze przeprowadzenia kontroli, kontrolujący zawiadamia kontrolowany podmiot dotowany - nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia kontroli.

4. Czynności kontrolne przeprowadza się w siedzibie podmiotu dotowanego w dniach i godzinach pracy obowiązujących w podmiocie kontrolowanym.

5. Kontrolujący mają prawo dokonywania odpisów i kserokopii kontrolowanej dokumentacji.

6. Dokumenty okazane przez kontrolowanego i sprawdzane na kontroli podlegają parafowaniu przez kontrolujących.

§7. 1. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół kontroli w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, który podpisują kontrolujący i  przedstawiciele kontrolowanego podmiotu.

2. Protokół kontroli powinien zawierać:

1) nazwę kontrolowanego podmiotu w pełnym brzmieniu i jej adres;

2) wskazanie podmiotu prowadzącego;

3) imiona, nazwiska i stanowiska służbowe osób przeprowadzających kontrolę;

4) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli;

5) określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą;

6) imię i nazwisko osoby reprezentującej kontrolowany podmiot;

7) opis dokonanych ustaleń faktycznych;

8) opis stwierdzonych nieprawidłowości z uwzględnieniem ich przyczyn i skutków;

9) opis dokumentacji dotyczącej przeprowadzonych dowodów;

10) informację o sporządzonych załącznikach stanowiących dowody w stosunku do ustaleń protokołu kontroli;

11) informację o przysługującym prawie odmowy podpisania protokołu i złożenia w terminie 3 dni od daty otrzymania pisemnych wyjaśnień, co do przyczyny tej odmowy;

12) podpisy osób kontrolujących oraz przedstawiciela kontrolowanego podmiotu.

§8. 1. Jeżeli osoba reprezentująca kontrolowany podmiot odmawia podpisania protokołu – protokół podpisują jedynie osoby kontrolujące, czyniąc w nim adnotację o odmowie podpisania protokołu oraz dołączają pisemne wyjaśnienie przyczyn odmowy podpisu.

2. Odmowa podpisania protokołu nie wstrzymuje wydania wniosków pokontrolnych oraz dochodzenia zwrotu dotacji w trybie określonym w odrębnych przepisach.

3. Osoba reprezentująca kontrolowany podmiot dotowany może zgłosić Burmistrzowi Poddębic w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu kontroli, pisemne wyjaśnienia lub zastrzeżenia co do ustaleń zawartych w protokole.

4. Burmistrz Poddębic rozpatruje wyjaśnienia i zastrzeżenia oraz zawiadamia pisemnie podmiot dotowany o wyniku tego rozpatrzenia w terminie 14 dni od dnia ich wpływu.

§9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Poddębic.

§10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, z wyjątkiem § 4 ust. 3 pkt. 2, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Paweł Gogulski

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Uchwały Nr LV/349/18

Rady Miejskiej w Poddębicach

z dnia 29 marca 2018 r.

……………………………..

(pieczęć organu prowadzącego

- osoby prawnej lub imię i nazwisko osoby fizycznej

Burmistrz Poddębic

Wniosek o udzielenie dotacji oświatowej na ……… rok

Miejsce złożenia wniosku: Urząd Miejski w Poddębicach

Termin złożenia: do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji


I.  DANE O ORGANIE PROWADZĄCYM

1. Wnioskodawca: Osoba prawna □ Osoba fizyczna □

2. Nazwa osoby prawnej/ imię i nazwisko osoby fizycznej:

Imię i nazwisko/ Pełna nazwa: Adres:

3. Numer i data zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

Numer Data

4. Rachunek bankowy placówki wychowania przedszkolnego / szkoły

Nazwa i adres banku Nr rachunku bankowego

II.  DANE O SZKOLE/PLACÓWCE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Dane podmiotu dotowanego:

Nazwa podmiotu dotowanego:
Adres szkoły/placówki wychowania przedszkolnego:
REGON
NIP
Typ i rodzaj szkoły/placówki wychowania przedszkolnego □ publiczna □ niepubliczna

□ przedszkole □ szkoła podstawowa

□ oddział przedszkolny w szkole podstawowej

Tel. kontaktowy
e-mail

III.  DANE O PLANOWANEJ LICZBIE UCZNIÓW

Planowana liczba uczniów/wychowanków w placówce wychowania przedszkolnego, szkole podstawowej w roku 20…… w okresie:

styczeń - sierpień wrzesień - grudzień

w tym planowana liczba uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich szkoły podstawowej w okresie:

styczeń - sierpień wrzesień - grudzień

w tym planowana liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w okresie:

styczeń - sierpień wrzesień - grudzień

w tym planowana liczba uczniów objętych zajęciami rewalidacyjno – wychowawczymi w okresie:

styczeń - sierpień wrzesień - grudzień

w tym planowana liczba uczniów niepełnosprawnych z podaniem rodzajów niepełnosprawności:

liczba osób rodzaj niepełnosprawności

IV.  OŚWIADCZENIA

1. Osoba prowadząca zobowiązuje się do składania comiesięcznych informacji o aktualnej liczbie uczniów.

2. Oświadczam, iż wszystkie zawarte we wniosku dane są zgodne ze stanem faktycznym.

……………………………….. …………………………..
(miejscowość, data) (pieczątka imienna i czytelny podpis osoby fizycznej lub przedstawiciela osoby prawnej prowadzącej dotowaną jednostkę)

Pouczenie:

1) Wniosek powinien być wypełniony czytelnie i zawierać zgodne z wpisem do ewidencji dane.

2) W przypadku zmiany danych zawartych we wniosku należy niezwłocznie poinformować o zaistniałych zmianach organ dotujący.

W przypadku prowadzenia kilku typów szkół/placówek wychowania przedszkolnego wniosek należy wypełnić dla każdej jednostki osobno.

ZAŁĄCZNIK Nr 2 do Uchwały Nr LV/349/18

Rady Miejskiej w Poddębicach

z dnia 29 marca 2018 r.

……………………………..

(pieczęć organu prowadzącego

- osoby prawnej lub imię i nazwisko osoby fizycznej)

Burmistrz Poddębic

Informacja miesięczna o aktualnej liczbie uczniów

według stanu na pierwszy dzień roboczy miesiąca …………… 20…. roku

Miejsce złożenia informacji: Urząd Miejski w Poddębicach

Termin złożenia: do 10 dnia każdego miesiąca


I.  DANE O ORGANIE PROWADZĄCYM

Osoba prawna □ Osoba fizyczna □

Nazwa osoby prawnej/ imię i nazwisko osoby fizycznej:

Imię i nazwisko/ Pełna nazwa: Adres:

II.  DANE O SZKOLE/PLACÓWCE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Dane podmiotu dotowanego:

Nazwa podmiotu dotowanego:
Adres szkoły/placówki wychowania przedszkolnego:
Typ i rodzaj szkoły/placówki wychowania przedszkolnego □ publiczna □ niepubliczna

□ przedszkole □ szkoła podstawowa

□ oddział przedszkolny w szkole podstawowej

Tel. kontaktowy
e-mail

Rachunek bankowy placówki wychowania przedszkolnego/szkoły

Nazwa i adres banku Nr rachunku bankowego

III.  DANE O AKTUALNEJ LICZBIE UCZNIÓW

1. Liczba uczniów w placówce wychowania przedszkolnego, szkole podstawowej:

liczba osób

w tym liczba uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich szkoły podstawowej:

liczba osób

w tym aktualna liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju

(na podstawie opinii Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka):

liczba osób

w tym aktualna liczba uczniów objętych zajęciami rewalidacyjno - wychowawczymi

(na podstawie orzeczeń Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych):

liczba osób

w tym informacja o uczniach niepełnosprawnych,

(na podstawie orzeczenia Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego):

Imię i nazwisko ucznia

rodzaj niepełnosprawności

(zgodny z orzeczeniem)

Data wydania orzeczenia

2. Liczba uczniów, którzy przybyli lub ubyli z placówki wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowej w miesiącu ubiegłym - po pierwszym dniu tego miesiąca.

liczba osób, które przybyły do placówki Imię i nazwisko ucznia Liczba osób, które ubyły z placówki Imię i nazwisko ucznia

3. Liczba uczniów w placówce wychowania przedszkolnego zamieszkujących na terenie innych gmin.

Lp. Imię i nazwisko ucznia Data urodzenia ucznia Nazwa gminy, na terenie której uczeń zamieszkuje

4. Aktualna na miesiąc …......................... lista uczniów:

Lp. Imię i nazwisko ucznia Data urodzenia ucznia Nazwa gminy, na terenie której uczeń zamieszkuje
……………………………….. …………………………..
(miejscowość, data) (pieczątka imienna i czytelny podpis osoby fizycznej lub przedstawiciela osoby prawnej prowadzącej dotowaną jednostkę)

W przypadku prowadzenia kilku typów szkół/placówek wychowania przedszkolnego informację należy wypełnić dla każdej jednostki osobno.

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do Uchwały Nr LV/349/18

Rady Miejskiej w Poddębicach

z dnia 29 marca 2018 r.

……………………………..

(pieczęć organu prowadzącego

- osoby prawnej lub imię i nazwisko osoby fizycznej

Burmistrz Poddębic

Rozliczenie miesięczne dotacji oświatowej otrzymanej z budżetu Gminy Poddębice

Rozliczenie za miesiąc ….....................20... r

Miejsce złożenia rozliczenia: Urząd Miejski w Poddębicach

Termin złożenia: do 15 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło przekazanie dotacji


I.  DANE O ORGANIE PROWADZĄCYM

Osoba prawna □ Osoba fizyczna □

Nazwa osoby prawnej/ imię i nazwisko osoby fizycznej:

Imię i nazwisko/ Pełna nazwa: Adres:

II.  DANE O SZKOLE/PLACÓWCE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Dane podmiotu dotowanego:

Nazwa podmiotu dotowanego:
Adres szkoły/placówki wychowania przedszkolnego:
Typ i rodzaj szkoły/placówki wychowania przedszkolnego □ publiczna □ niepubliczna

□ przedszkole □ szkoła podstawowa

□ oddział przedszkolny w szkole podstawowej

Tel. kontaktowy
e-mail

III.  ROZLICZENIE DOTACJI

1. Kwota dotacji otrzymana w miesiącu, którego dotyczy rozliczenie na:

uczniów i wychowanków uczęszczających do placówki wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowej

Kwota otrzymanej dotacji:

2. Zestawienie wydatków dotowanej jednostki sfinansowanych z dotacji na uczniów i wychowanków uczęszczających do placówki wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowej:

Lp. Rodzaj wydatku Kwota wydatku
1. Wynagrodzenia pracowników
2. Pochodne od wynagrodzeń
3. Zakup materiałów i wyposażenia
4. Wydatki eksploatacyjne
5. Zakup usług
6. Pozostałe wydatki bieżące – wymienić, jakie:
7. Zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 35 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych
8. Inne rodzaje (podać jakie)
9. Wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej dotowany podmiot za pełnienie funkcji dyrektora podmiotu oświatowego
RAZEM:
……………………………….. …………………………..
(miejscowość, data) (pieczątka imienna i czytelny podpis osoby fizycznej lub przedstawiciela osoby prawnej prowadzącej dotowaną jednostkę)

W przypadku prowadzenia kilku typów szkół/placówek wychowania przedszkolnego rozliczenie należy wypełnić dla każdej jednostki osobno.

ZAŁĄCZNIK Nr 4 do Uchwały Nr LV/349/18

Rady Miejskiej w Poddębicach

z dnia 29 marca 2018 r.

……………………………..

(pieczęć organu prowadzącego

- osoby prawnej lub imię i nazwisko osoby fizycznej

Burmistrz Poddębic

Rozliczenie miesięczne dotacji oświatowej otrzymanej z budżetu Gminy Poddębice

Rozliczenie za miesiąc ….....................20... r

Miejsce złożenia rozliczenia: Urząd Miejski w Poddębicach

Termin złożenia: do 15 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło przekazanie dotacji


I.  DANE O ORGANIE PROWADZĄCYM

Osoba prawna □ Osoba fizyczna □

Nazwa osoby prawnej/ imię i nazwisko osoby fizycznej:

Imię i nazwisko/ Pełna nazwa: Adres:

II.  DANE O SZKOLE/PLACÓWCE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Dane podmiotu dotowanego:

Nazwa podmiotu dotowanego:
Adres szkoły/placówki wychowania przedszkolnego:
Typ i rodzaj szkoły/placówki wychowania przedszkolnego □ publiczna □ niepubliczna

□ przedszkole □ szkoła podstawowa

□ oddział przedszkolny w szkole podstawowej

Tel. kontaktowy
e-mail

III.  ROZLICZENIE DOTACJI

1. Kwota dotacji otrzymana w miesiącu, którego dotyczy rozliczenie na:

1) uczniów i wychowanków uczęszczających do placówki wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowej

Kwota otrzymanej dotacji:

2) uczniów i wychowanków posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka, uczniów oddziałów integracyjnych.

Kwota otrzymanej dotacji:

2. Zestawienie wydatków dotowanej jednostki sfinansowanych z dotacji na uczniów i wychowanków uczęszczających do placówki wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowej:

Lp. Rodzaj wydatku Kwota wydatku
1. Wynagrodzenia pracowników
2. Pochodne od wynagrodzeń
3. Zakup materiałów i wyposażenia
4. Wydatki eksploatacyjne
5. Zakup usług
6. Pozostałe wydatki bieżące – wymienić, jakie:
7. Zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 35 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych
8. Inne rodzaje (podać jakie)
9. Wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej dotowany podmiot za pełnienie funkcji dyrektora podmiotu oświatowego
RAZEM:

3. Zestawienie wydatków dotowanej jednostki sfinansowanych z dotacji na uczniów i wychowanków posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka, uczniów oddziałów integracyjnych.

Lp. Rodzaj wydatku Kwota wydatku
1. Wynagrodzenia nauczycieli
2. Wynagrodzenia pozostałych pracowników wychowawczo- opiekuńczych
3. Pochodne od wynagrodzeń
4. Zakup materiałów i wyposażenia
5. Zakup pomocy dydaktycznych
6. Zakup usług
7. Pozostałe wydatki bieżące - wymienić jakie
8. Zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 35 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych
RAZEM:
……………………………….. …………………………..
(miejscowość, data) (pieczątka imienna i czytelny podpis osoby fizycznej lub przedstawiciela osoby prawnej prowadzącej dotowaną jednostkę)

W przypadku prowadzenia kilku typów szkół/placówek wychowania przedszkolnego rozliczenie należy wypełnić dla każdej jednostki osobno.

ZAŁĄCZNIK Nr 5 do Uchwały Nr LV/349/18

Rady Miejskiej w Poddębicach

z dnia 29 marca 2018 r.

……………………………..

(pieczęć organu prowadzącego

- osoby prawnej lub imię i nazwisko osoby fizycznej

Burmistrz Poddębic

Rozliczenie roczne dotacji oświatowej otrzymanej z budżetu Gminy Poddębice

Rozliczenie za rok ……..

Miejsce złożenia rozliczenia: Urząd Miejski w Poddębicach

Termin złożenia: do dnia 15 stycznia roku następującego po roku, w którym została udzielona dotacja


I.  DANE O ORGANIE PROWADZĄCYM

Osoba prawna □ Osoba fizyczna □

Nazwa osoby prawnej/ imię i nazwisko osoby fizycznej:

Imię i nazwisko/ Pełna nazwa: Adres:

II.  DANE O SZKOLE/PLACÓWCE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Dane podmiotu dotowanego:

Nazwa podmiotu dotowanego:
Adres szkoły/placówki wychowania przedszkolnego:
REGON
NIP
Typ i rodzaj szkoły/placówki wychowania przedszkolnego □ publiczna □ niepubliczna

□ przedszkole □ szkoła podstawowa

□ oddział przedszkolny w szkole podstawowej

Tel. kontaktowy
e-mail

III.  ROZLICZENIE DOTACJI

1. Kwota dotacji otrzymana na:

uczniów i wychowanków uczęszczających do placówki wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowej

Ogółem kwota otrzymanej dotacji:
Wykorzystana kwota dotacji:
Zwrócona kwota dotacji:

2. Zestawienie wydatków dotowanej jednostki sfinansowanych z dotacji na uczniów i wychowanków uczęszczających do placówki wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowej:

Lp. Rodzaj wydatku Kwota wydatku
1. Wynagrodzenia pracowników
2. Pochodne od wynagrodzeń
3. Zakup materiałów i wyposażenia
4. Wydatki eksploatacyjne
5. Zakup usług
6. Pozostałe wydatki bieżące – wymienić, jakie:
7. Zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 35 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych
8. Inne rodzaje (podać jakie)
9. Wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej dotowany podmiot za pełnienie funkcji dyrektora podmiotu oświatowego
RAZEM:
……………………………….. …………………………..
(miejscowość, data) (pieczątka imienna i czytelny podpis osoby fizycznej lub przedstawiciela osoby prawnej prowadzącej dotowaną jednostkę)

W przypadku prowadzenia kilku typów szkół/placówek wychowania przedszkolnego rozliczenie należy wypełnić dla każdej jednostki osobno.

ZAŁĄCZNIK Nr 6 do Uchwały Nr LV/349/18

Rady Miejskiej w Poddębicach

z dnia 29 marca 2018 r.

……………………………..

(pieczęć organu prowadzącego

- osoby prawnej lub imię i nazwisko osoby fizycznej

Burmistrz Poddębic

Rozliczenie roczne dotacji oświatowej otrzymanej z budżetu Gminy Poddębice

Rozliczenie za rok ……..

Miejsce złożenia rozliczenia: Urząd Miejski w Poddębicach

Termin złożenia: do dnia 15 stycznia roku następującego po roku, w którym została udzielona dotacja


I.  DANE O ORGANIE PROWADZĄCYM

Osoba prawna □ Osoba fizyczna □

Nazwa osoby prawnej/ imię i nazwisko osoby fizycznej:

Imię i nazwisko/ Pełna nazwa: Adres:

II.  DANE O SZKOLE/PLACÓWCE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Dane podmiotu dotowanego:

Nazwa podmiotu dotowanego:
Adres szkoły/placówki wychowania przedszkolnego:
REGON
NIP
Typ i rodzaj szkoły/placówki wychowania przedszkolnego □ publiczna □ niepubliczna

□ przedszkole □ szkoła podstawowa

□ oddział przedszkolny w szkole podstawowej

Tel. kontaktowy
e-mail

III.  ROZLICZENIE DOTACJI

1. Kwota dotacji otrzymana na:

1) uczniów i wychowanków uczęszczających do placówki wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowej

Ogółem kwota otrzymanej dotacji:
Wykorzystana kwota dotacji:
Zwrócona kwota dotacji:

2) uczniów i wychowanków posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka, uczniów oddziałów integracyjnych.

Ogółem kwota otrzymanej dotacji:
Wykorzystana kwota dotacji:
Zwrócona kwota dotacji:

2. Zestawienie wydatków dotowanej jednostki sfinansowanych z dotacji na uczniów i wychowanków uczęszczających do placówki wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowej:

Lp. Rodzaj wydatku Kwota wydatku
1. Wynagrodzenia pracowników
2. Pochodne od wynagrodzeń
3. Zakup materiałów i wyposażenia
4. Wydatki eksploatacyjne
5. Zakup usług
6. Pozostałe wydatki bieżące – wymienić, jakie:
7. Zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 35 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych
8. Inne rodzaje (podać jakie)
9. Wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej dotowany podmiot za pełnienie funkcji dyrektora podmiotu oświatowego
RAZEM:

3. Zestawienie wydatków dotowanej jednostki sfinansowanych z dotacji na uczniów i wychowanków posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka, uczniów oddziałów integracyjnych.

Lp. Rodzaj wydatku Kwota wydatku
1. Wynagrodzenia nauczycieli
2. Wynagrodzenia pozostałych pracowników wychowawczo- opiekuńczych
3. Pochodne od wynagrodzeń
4. Zakup materiałów i wyposażenia
5. Zakup pomocy dydaktycznych
6. Zakup usług
7. Pozostałe wydatki bieżące - wymienić jakie
8. Zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 35 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych
RAZEM:
……………………………….. …………………………..
(miejscowość, data) (pieczątka imienna i czytelny podpis osoby fizycznej lub przedstawiciela osoby prawnej prowadzącej dotowaną jednostkę)

W przypadku prowadzenia kilku typów szkół/placówek wychowania przedszkolnego rozliczenie należy wypełnić dla każdej jednostki osobno.