zwiń
Łódzk.2014.2710 w/s ustalenia wysokości opłat za wpis do re... Wersja od:

UCHWAŁA Nr XLIX/301/14

RADY MIEJSKIEJ W PODDĘBICACH

z dnia 23 czerwca 2014 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645 i poz.1318), art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013r. poz. 1457), uchwala się, co następuje:

§1. Ustala się opłatę za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych w wysokości 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.)

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Poddębic.

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Paweł Gogulski