zwiń
Łódzk.2016.1157 w/s określenia kryteriów branych pod uwagę... Wersja od:

UCHWAŁA Nr XXII/141/16

RADY MIEJSKIEJ W PODDĘBICACH

z dnia 29 lutego 2016 r.

w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych gimnazjum, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Poddębice, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem gimnazjum, liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1890), oraz z art. 20e ust. 3 i 4 oraz art. 20zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z 2016 r. poz. 35) uchwala się, co następuje:

§1. Określa się kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych gimnazjum, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Poddębice, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem gimnazjum, liczbę punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Poddębic.

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Paweł Gogulski

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Uchwały Nr XXII/141/16

Rady Miejskiej w Poddębicach

z dnia 29 lutego 2016 r.

Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych gimnazjum, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Poddębice, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem gimnazjum, liczba punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia

Lp. Kryteria Maksymalna liczba punktów Dokumenty potwierdzające kryterium
1. Wyniki sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej. 40 pkt Zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu lub kopia
Przy przeliczaniu na punkty wyników sprawdzianu wynik przedstawiony w procentach z części pierwszej i wynik przedstawiony w procentach z części drugiej sprawdzianu mnoży się przez 0,2.

100% x 0,2 = 20 pkt

100% x 0,2 = 20 pkt

poświadczona za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą ukończył kandydat.
2.

Wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego, matematyki, historii i wiedzy o społeczeństwie, przyrody oraz języka obcego nowożytnego, którego kandydat uczył się w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, przy czym:

za każdą ocenę wyrażoną w stopniu:

30 pkt Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą ukończył kandydat.
1) celującym 6 pkt
2) bardzo dobrym 5 pkt
3) dobrym 4 pkt
4) dostatecznym 3 pkt
5) dopuszczającym 2 pkt
3. Ocena zachowania na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym: 6 pkt

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub

kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą ukończył kandydat.

1) wzorowe 6 pkt
2) bardzo dobre 5 pkt
3) dobre 4 pkt
4) poprawne 1 pkt
4. Szczególne osiągnięcia kandydata: 24 pkt

1) Zaświadczenie o uzyskaniu tytułu finalisty wojewódzkiego konkursu przedmiotowego;

2) Dyplomy potwierdzające zajęcie I - III miejsca w konkursach i zawodach sportowych;

3) Zaświadczenia potwierdzające zajęcie I - III miejsca w konkursach i zawodach sportowych.

4) Wpis o szczególnych osiągnięciach na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej;

Dyplomy i zaświadczenia mogą być składane w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

1) uzyskanie tytułu finalisty wojewódzkich konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty (niezależnie od liczby uzyskanych tytułów finalisty) 10 pkt
2) zajęcie I – III miejsca (indywidualnie) w konkursach wiedzy, artystycznych, tanecznych i zawodach sportowych na szczeblu co najmniej miejskim (niezależnie od liczby konkursów i zawodów sportowych) 8 pkt
3) zajęcie I – III miejsca (zespołowo) w konkursach wiedzy, artystycznych, tanecznych i zawodach sportowych na szczeblu co najmniej miejskim (niezależnie od liczby konkursów i zawodów sportowych) 6 pkt