zwiń
Łódzk.2017.1957 w/s określenia kryteriów branych pod uwagę... Wersja od:

UCHWAŁA Nr XL/247/17

RADY MIEJSKIEJ W PODDĘBICACH

z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Poddębice, liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

Na podstawie art. 131 ust. 4 i ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446, 1579, 1948) uchwala się co następuje:

§1. Określa się kryteria brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Poddębice, liczbę punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Poddębic.

§3. Traci moc uchwała Nr XXII/142/16 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Poddębice, liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2016 r., poz. 1158).

§4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dziennik Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Paweł Gogulski

ZAŁĄCZNIK do Uchwały Nr XL/247/17

Rady Miejskiej w Poddębicach

z dnia 31 marca 2017 r.

Kryteria brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Poddębice, liczba punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia

Lp. Kryteria Liczba punktów Dokumenty potwierdzające kryterium
1. dziecko, którego oboje rodzice (prawni opiekunowie) pracują, wykonują pracę na podstawie umowy o pracę, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą (kryterium stosuje się również do pracującego/ studiującego rodzica samotnie wychowującego dziecko) 16 Zaświadczenia z zakładów pracy potwierdzające zatrudnienie lub z uczelni zawierające informacje o systemie i planowanym terminie ukończenia studiów; w przypadku samozatrudnienia aktualny wpis do działalności gospodarczej, poświadczenie rozliczania się z ZUS-em lub Urzędem Skarbowym itp., obojga rodziców (lub samotnego rodzica), wydane nie wcześniej niż 1 miesiąc przed złożeniem wniosku.
2. dziecko, które będzie korzystało z wychowania przedszkolnego przez 7 i więcej godzin dziennie 10 Deklaracja czasu pobytu kandydata w przedszkolu (liczba godzin ...…, od ….. do ….. ).
3. dziecko, którego rodzeństwo kontynuuje edukację w placówce, do której składany jest wniosek 8 Deklaracja rodzica o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w danej placówce.