zwiń
Łódzk.2016.2188 zmieniająca uchwałę Nr XXII/143/16 Rady Miejskiej... Wersja od:

UCHWAŁA Nr XXIV/165/16

RADY MIEJSKIEJ W PODDĘBICACH

z dnia 25 kwietnia 2016 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXII/143/16 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Poddębice dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych na terenie gminy Poddębice przez inne niż Gmina Poddębice osoby prawne lub fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2150, z 2016 r. poz. 35, poz. 64, poz. 195) oraz art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195) – uchwala się, co następuje:

§1. W uchwale Nr XXII/143/16 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Poddębice dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych na terenie gminy Poddębice przez inne niż Gmina Poddębice osoby prawne lub fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2016 roku poz. 1159) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 5 otrzymuje brzmienie:

„W przypadku zmiany wysokości wydatków bieżących, o których mowa w § 2 i § 3 uchwały będących podstawą naliczania dotacji, ulegają również zmianie kwoty dotacji należnej podmiotom, którym dotację ustala się według tych wydatków.”

2) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

3) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

4) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Poddębic.

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w  Dzienniku  Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Paweł Gogulski

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/165/16

Rady Miejskiej w Poddębicach

z dnia 25 kwietnia 2016 r.

……………………………..

(pieczęć organu prowadzącego – osoby

prawnej lub imię i nazwisko osoby fizycznej

Termin złożenia do 10 dnia

każdego miesiąca

Burmistrz Poddębic

Informacja miesięczna o aktualnej liczbie uczniów

według stanu na pierwszy dzień miesiąca …………… 20…. roku


I.  DANE O ORGANIE PROWADZĄCYM

Wnioskodawca: Osoba prawna □ Osoba fizyczna □

Nazwa osoby prawnej/ imię i nazwisko osoby fizycznej:

Imię i nazwisko/ Pełna nazwa: Adres:

II.  DANE O SZKOLE/PLACÓWCE OŚWIATOWEJ

Dane podmiotu dotowanego:

Nazwa podmiotu dotowanego:
Adres szkoły/placówki:
Typ i rodzaj szkoły/placówki
Tel. kontaktowy
Mail

Rachunek bankowy właściwy do przekazania należnej dotacji

Nazwa i adres banku Nr rachunku bankowego

III.  DANE O AKTUALNEJ LICZBIE UCZNIÓW

1.  w przedszkolu/ innej formie wychowania przedszkolnego:

liczba osób

w tym aktualna liczba uczniów niepełnosprawnych, z podaniem odrębnych rodzajów niepełnosprawności i liczby dzieci z taką niepełnosprawnością (na podstawie orzeczenia Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego):

liczba osób rodzaj niepełnosprawności

w tym aktualna liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju (na podstawie opinii Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka):

liczba osób

2.  w szkołach,

liczba osób

w tym aktualna liczba uczniów niepełnosprawnych, z podaniem odrębnych rodzajów niepełnosprawności i liczby dzieci z taką niepełnosprawnością (na podstawie orzeczenia Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego):

liczba osób rodzaj niepełnosprawności

w tym aktualna liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju (na podstawie opinii Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka):

liczba osób

w tym liczba uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich w szkołach podstawowych:

Klasa Liczba uczniów
I
II
III

3. Liczba uczniów, którzy przybyli lub ubyli ze szkoły, przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub placówki w miesiącu ubiegłym - po pierwszym dniu tego miesiąca.

liczba osób, które przybyły do placówki Imię i nazwisko ucznia Liczba osób, które ubyły z placówki Imię i nazwisko ucznia

4. Liczba uczniów publicznych i niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz uczniów oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zamieszkujących na terenie innych gmin.

Lp. Imię i nazwisko ucznia Data urodzenia ucznia Nazwa gminy, na terenie której uczeń zamieszkuje

5. Aktualna na miesiąc …......................... lista uczniów:

Lp. Imię i nazwisko ucznia Data urodzenia ucznia Nazwa gminy, na terenie której uczeń zamieszkuje
……………………………........… ………………………….........
(miejscowość, data) (pieczątka imienna i czytelny podpis osoby fizycznej lub przedstawiciela osoby prawnej prowadzącej dotowaną jednostkę)

ZAŁĄCZNIK Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/165/16

Rady Miejskiej w Poddębicach

z dnia 25 kwietnia 2016 r.

……………………………..

(pieczątka osoby prawnej lub imię i nazwisko

osoby fizycznej - prowadzących dotowany podmiot)

Przekazać w terminie:

do 15 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu,

w którym nastąpiło przekazanie dotacji

Burmistrz Poddębic

Rozliczenie miesięczne dotacji oświatowej otrzymanej z budżetu Gminy Poddębice

1. Rozliczenie za miesiąc ….....................20... r

2. Dane podmiotu dotowanego:

Nazwa podmiotu dotowanego: Adres:

3. Dane o osobie prowadzącej podmiot dotowany:

Imię i nazwisko/ Pełna nazwa: Adres:
Telefon kontaktowy:
E-mail:

4. Kwota dotacji otrzymana w miesiącu, którego dotyczy rozliczenie:

Kwota otrzymanej dotacji:

5. Faktyczna liczba uczniów dotowanej szkoły, przedszkola, innej formy przedszkolnej lub placówki:

Miesiąc Liczba ogółem w tym
Liczba uczniów niepełnosprawnych Liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju

6. Faktyczna liczba uczniów przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego spoza terenu gminy Poddębice.

Miesiąc Liczba ogółem w tym liczba i nazwa gminy, na terenie której uczeń zamieszkuje

7. Zestawienie wydatków dotowanej jednostki sfinansowanych z dotacji:

Lp. Rodzaj wydatku Kwota wydatku
1. Wynagrodzenia pracowników
2. Pochodne od wynagrodzeń
3. Zakup materiałów i wyposażenia
4. Wydatki eksploatacyjne
5. Zakup usług
6. Pozostałe wydatki bieżące – wymienić, jakie:
7. Zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 80 ust. 3d i art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty
8. Inne rodzaje (podać jakie)
RAZEM:
……………………………........… ……………………………........…
Imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdania (pieczątka imienna i czytelny podpis osoby fizycznej lub osoby reprezentującej osobę prawną – organu prowadzącego)

W przypadku prowadzenia kilku typów szkół/placówek rozliczenie należy wypełnić dla każdej jednostki osobno.

8. Adnotacje urzędowe (zatwierdzenie poprawnie wypełnionego sprawozdania):

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Miejscowość, data

podpis i pieczątka upoważnionego pracownika

organu dotującego

................................................................. .................................................................

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/165/16

Rady Miejskiej w Poddębicach

z dnia 25 kwietnia 2016 r.

……………………………..

(pieczątka osoby prawnej lub imię i nazwisko

osoby fizycznej - prowadzących dotowany podmiot)

Przekazać w terminie:

do 15 stycznia roku następnego

Burmistrz Poddębic

Roczne rozliczenie dotacji oświatowej otrzymanej z budżetu Gminy Poddębice

1. Rozliczenie za rok …....................

2. Dane podmiotu dotowanego:

Nazwa podmiotu dotowanego: Adres:

3. Dane o osobie prowadzącej podmiot dotowany:

Imię i nazwisko/ Pełna nazwa: Adres:
Telefon kontaktowy:
E-mail:

4. Kwota dotacji:

Otrzymana kwota dotacji:
Miesiąc Kwota:
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
Ogółem kwota otrzymanej dotacji:
Wykorzystana kwota dotacji:

5. Faktyczna liczba uczniów dotowanej szkoły, przedszkola, innej formy przedszkolnej lub placówki w okresie od początku roku do końca okresu rozliczeniowego (należy podać za każdy miesiąc osobno):

Miesiąc Liczba ogółem w tym
Liczba uczniów niepełnosprawnych Liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień

6. Faktyczna liczba uczniów przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego spoza terenu gminy Poddębice.

Miesiąc Liczba ogółem

w tym liczba i nazwa

gminy, na terenie której uczeń zamieszkuje

Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień

7. Zestawienie wydatków dotowanej jednostki sfinansowanych z dotacji (narastająco od początku roku do końca okresu rozliczeniowego):

Lp. Rodzaj wydatku Kwota wydatku
1. Wynagrodzenia pracowników
2. Pochodne od wynagrodzeń
3. Zakup materiałów i wyposażenia
4. Wydatki eksploatacyjne
5. Zakup usług
6. Pozostałe wydatki bieżące – wymienić, jakie:
7. Zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 80 ust. 3d i art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty
8. Inne rodzaje (podać jakie)
RAZEM:
……………………………........… ……………………………........…
Imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdania (pieczątka imienna i czytelny podpis osoby fizycznej lub osoby reprezentującej osobę prawną – organu prowadzącego)

W przypadku prowadzenia kilku typów szkół/placówek rozliczenie należy wypełnić dla każdej jednostki osobno.

8. Adnotacje urzędowe (zatwierdzenie poprawnie wypełnionego sprawozdania):

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Miejscowość, data

podpis i pieczątka upoważnionego pracownika

organu dotującego

................................................................. .................................................................