zwiń
Łódzk.2018.2335 w/s określenia wysokości opłat za korzystan... Wersja od:

UCHWAŁA Nr LV/357/18

RADY MIEJSKIEJ W PODDĘBICACH

z dnia 29 marca 2018 r.

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Poddębice przedszkolu publicznym oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz.1875, poz. 2232, z 2018 r. poz. 130), art. 13 ust. 1 pkt 2 i ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, poz. 949, poz. 2203) oraz art. 52 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017r. poz. 2203) uchwala się, co następuje:

§1. Publiczne przedszkole oraz oddziały przedszkolne w publicznych szkołach podstawowych, zwane dalej „przedszkolami" prowadzone przez Gminę Poddębice zapewniają uczniom objętym wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie.

§2. 1. Za każdą rozpoczętą godzinę korzystania z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, wykraczającą poza czas ustalony w § 1, ustala się opłatę w wysokości 1 złotych.

2. W przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza więcej niż jedno dziecko z danej rodziny, wówczas na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) opłata, o której mowa w ust. 1, ulega obniżeniu o 50% za każde kolejne dziecko z tej rodziny.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Poddębic.

§4. Traci moc uchwała XXXVI/226/16 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonych przez Gminę Poddębice przedszkolu publicznym oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2017 r., poz. 322).

§5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Paweł Gogulski