zwiń
Łódzk.2017.2297 w/s zmiany nazw ulic położonych w Poddębicach Wersja od: 06.05.2017

UCHWAŁA Nr XL/241/17

RADY MIEJSKIEJ W PODDĘBICACH

z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie zmiany nazw ulic położonych w Poddębicach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 i poz. 1579) w związku z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 roku o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 744) Rada Miejska w Poddębicach uchwala, co następuje:

§1. 1. Zmienia się dotychczasową nazwę ulicy "Janka Krasickiego" w Poddębicach na nazwę "Ignacego Krasickiego".

2. Szczegółowy przebieg ulicy określa mapa stanowiąca załącznik nr 1 do uchwały.

§2. 1. Zmienia się dotychczasową nazwę ulicy "Świerczewskiego" w Poddębicach na nazwę "Wspólna".

2. Szczegółowy przebieg ulicy określa mapa stanowiąca załącznik nr 2 do uchwały.

§3. 1. Zmienia się dotychczasową nazwę ulicy "22 Lipca" w Poddębicach na nazwę "Złota"

2. Szczegółowy przebieg ulicy określa mapa stanowiąca załącznik nr 3 do uchwały.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Poddębic.

§5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Paweł Gogulski