zwiń
Łódzk.2017.323 zmieniająca uchwałę Nr III/32/14 Rady Miejskiej w... Wersja od:

UCHWAŁA Nr XXXVI/228/16

RADY MIEJSKIEJ W PODDĘBICACH

z dnia 28 grudnia 2016 r.

zmieniająca uchwałę Nr III/32/14 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa od osób fizycznych podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948) art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 617, poz. 1579 ), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 716, poz. 1579, poz. 1923), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 374, poz. 1579), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613, poz. 699, poz. 978, poz. 1197, poz. 1269, poz. 1311, poz. 1649, poz. 1923, poz. 1932, poz. 2184, z 2016 r. poz. 195, poz. 615, poz. 846, poz. 1228, poz. 1579, poz. 1649, poz. 1933, poz. 1948) uchwala się, co następuje:

§1. Załącznik do uchwały Nr III/32/14 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa od osób fizycznych podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2015 r. poz. 48) otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Poddębic.

§3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Poddębicach i w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Paweł Gogulski

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/228/16

Rady Miejskiej w Poddębicach

z dnia 28 grudnia 2016 r.

Wykaz sołectw i inkasentów Gminy Poddębice.

1 ADAMÓW PROŚNIAK WOJCIECH
2 ANTONINA MACIEJEWSKA KRYSTYNA
3 BALIN JURKIEWICZ WŁODZIMIERZ
4 BAŁDRZYCHÓW ZAGŁOBA DAMIAN
5 BORZEWISKO GRENDA WINCENTY
6 CHROPY SZEWCZYK JAN
7 DOMINIKOWICE PILARCZYK ANNA
8 DZIERZĄZNA SZKUDLAREK GRZEGORZ
9 EWELINÓW FIKTUS JERZY
10 FELIKSÓW PIEKARSKI JAN
11 GIBASZEW LODZIŃSKI ANDRZEJ
12 GOLICE ŁOPATA MARIUSZ
13 GROCHOLICE OBOLEWSKI JÓZEF
14 GÓRA BAŁDRZYCHOWSKA BOCHEŃSKA KRYSTYNA
15 JÓZEFÓW KOLONIA SZEWCZYK BARBARA
16 JÓZEFÓW WIEŚ MATUSZEWSKI SŁAWOMIR
17 KAŁÓW STAŃCZYK WIESŁAWA
18 KARNICE KAŹMIERCZAK MIROSŁAW
19 KLEMENTÓW GURAZDA JÓZEF
20 KOBYLNIKI SOCHACKI BOGDAN
21 KOL. GÓRA BAŁDRZYCHOWSKA GORTAT DOROTA
22 KRĘPA JARUGA KRZYSZTOF
23 KSAWERCIN JÓZEFOWICZ CZESŁAW
24 LEŚNIK KACPRZAK JACEK
25 LIPKI GOGULSKI PAWEŁ
26 LIPNICA MARCINIAK ANDRZEJ
27 LUBISZEWICE FIRGAN MARIAN
28 ŁĘŻKI OŚKIEWICZ KRYSTYNA
29 MALENIE ALBIŃSKI ZDZISŁAW
30 NIEMYSŁÓW RUSEK RAFAŁ
31 NIEWIESZ KOLONIA KUPCZYK MIROSŁAW
32 NIEWIESZ WIEŚ IZYDORCZYK URSZULA
33 NOWA WIEŚ FIJAŁKOWSKI TOMASZ
34 PANASZEW PERZYŃSKI KAZIMIERZ
35 PODGÓRCZE KISIELA ZENON
36 PORCZYNY OLAS STANISŁAW
37 PRAGA KUJAWIŃSKI KAZIMIERZ
38 PUDŁÓW NOWY PAWLAK HALINA
39 STARY PUDŁÓW PRZYCKA GRAŻYNA
40 PUDŁÓWEK ŁUKASIK TERESA
41 RĄKCZYN SZEWCZYK IWONA
42 SEMPÓŁKI BARTOSIK JAROSŁAW
43 SWORAWA PROŚNIAK WŁADYSŁAW
44 SZARÓW ODROWSKI SYLWESTER
45 TARNOWA KAJSZCZAK JAN
46 TUMUSIN TWARDOWSKI RYSZARD
47 WILCZKÓW RZEPCZYŃSKA JADWIGA
48 WÓLKA WIETRZYK EUGENIA
49 ZAGÓRZYCE GOGULSKA MAGDALENA