zwiń
Łódzk.2017.736 w/s uchwalenia budżetu gminy na 2017 r. Wersja od:

UCHWAŁA Nr XXXVII/233/17

RADY MIEJSKIEJ W PODDĘBICACH

z dnia 5 stycznia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 r.

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579) oraz art. 211, 212, 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1984, 2260 ) uchwala się, co następuje:

§1. Uchwala się budżet Gminy Poddębice na okres roku kalendarzowego 2017.

§2. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości – 56 593 253,12 z tego:

1) dochody bieżące w wysokości – 51 017 308,82

2) dochody majątkowe w wysokości – 5 575 944,30

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się planowaną dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości – 14 718 423,00 zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§4. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości – 58 383 132,61 z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości – 48 118 714,38

2) wydatki majątkowe w wysokości – 10 264 418,23

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§5. Ustala się wydatki majątkowe realizowane w 2017 r. bez udziału środków Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§6. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane w 2017 r. ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§7. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się:

1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 14 718 423,00 zgodnie z załącznikiem Nr 6.

2) wydatki na finansowanie zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 27 000,00 zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§8. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 100 000,00

2) celową z przeznaczeniem na: zarządzanie kryzysowe - 152 000,00.

§9. Planowany deficyt budżetowy wynosi - 1 789 879,49 i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków.

§10. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości - 4 392 000,00 pochodzących z wolnych środków.

§11. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§12. Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku 2017, z tytułu udzielonych poręczeń na łączną kwotę 336 000,00 do kwoty – 64 111,68.

§13. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek z tytułu występującego w ciągu roku przejściowego deficytu: 2  100 000,00.

§14. Ustala się:

1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie - 300 000,00

2) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie:- 300 000,00

zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§15. Ustala się:

1) dochody realizowane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska

- 38 000,00

2) wydatki finansowane dochodami realizowanymi na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska - 38 000,00

zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§16. Ustala się:

1) dochody realizowane na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości

i porządku w gminach

2) wydatki finansowane dochodami realizowanymi na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 roku

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§17. Upoważnia się Burmistrza Poddębic w roku budżetowym 2017 do zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości

- 2 000 000,00.

§18. Upoważnia się Burmistrza Poddębic do:

1) dokonywania przeniesień planowanych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w zakresie wydatków bieżących w ramach działu,

2) dokonywania przeniesienia planowanych wydatków majątkowych między planowanymi do realizacji zadaniami, w zakresie umożliwiającym ich pełne wykonanie, w ramach działu, z wyłączeniem zadań ujętych w wydatkach na wieloletnie programy inwestycyjne,

3) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty: 500 000,00

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§19. W załączniku Nr 12 do uchwały budżetowej ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy.

§20. Zobowiązuje się Burmistrza Poddębic do przedłożenia Radzie Miejskiej w Poddębicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

1) w terminie do 31 sierpnia 2017 r. informacji za I półrocze o:

a) przebiegu wykonania budżetu Gminy zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,

b) przebiegu wykonania planu finansowego jednostek kultury za I półrocze uwzględniającego w szczególności stan zobowiązań i należności w tym wymagalnych,

c) kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć;

Szczegółowość zakresu i formy informacji, winna być nie mniejsza niż wynikająca z przyjętej uchwały budżetowej oraz uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

2) w terminie do 31 marca 2018 r. sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 r. zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 267 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych.

§21. Przyjmuje się do realizacji plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminie Poddębice na rok 2017 zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§22. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Poddębic.

§23. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Poddębicach.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Paweł Gogulski

Plan dochodów budżetu Gminy Poddębice na 2017r.

Plan dochodów budżetu Gminy Poddębice na 2017r.

Dział Rozdział § Nazwa Plan ogółem
1 2 3 4 5
bieżące
010 Rolnictwo i łowiectwo 5 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
01095 Pozostała działalność 5 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0830 Wpływy z usług 5 000,00
600 Transport i łączność 100 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
60016 Drogi publiczne gminne 100 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0690 Wpływy z różnych opłat 100 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 846 400,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 500 100,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 300 000,00
0830 Wpływy z usług 200 000,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 100,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 346 300,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 80 000,00
0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 000,00
0690 Wpływy z różnych opłat 100,00
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 200 000,00
0830 Wpływy z usług 65 000,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 100,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 100,00
750 Administracja publiczna 141 822,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
75011 Urzędy wojewódzkie 140 822,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 140 811,00
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 11,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0830 Wpływy z usług 1 000,00
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 0,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 228,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 228,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 3 228,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 500,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
75414 Obrona cywilna 2 500,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2 500,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 18 944 957,82
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 20 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 20 000,00
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 4 690 100,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 4 300 000,00
0320 Wpływy z podatku rolnego 5 000,00
0330 Wpływy z podatku leśnego 130 000,00
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 230 000,00
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 10 000,00
0690 Wpływy z różnych opłat 100,00
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 15 000,00
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 4 097 821,82
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 2 200 000,00
0320 Wpływy z podatku rolnego 850 000,00
0330 Wpływy z podatku leśnego 40 000,00
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 340 000,00
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 20 000,00
0430 Wpływy z opłaty targowej 280 000,00
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 350 000,00
0690 Wpływy z różnych opłat 10 000,00
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 7 821,82
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 190 500,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0410 Wpływy z opłaty skarbowej 160 000,00
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 30 000,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 500,00
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 9 946 536,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 9 726 536,00
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 220 000,00
758 Różne rozliczenia 12 439 190,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 8 456 885,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 8 456 885,00
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3 649 288,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 649 288,00
75814 Różne rozliczenia finansowe 20 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 20 000,00
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 313 017,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 313 017,00
801 Oświata i wychowanie 1 263 296,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
80101 Szkoły podstawowe 5 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 000,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 86 970,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 86 970,00
80104 Przedszkola 681 326,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 110 000,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 571 326,00
80110 Gimnazja 10 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 10 000,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 480 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 205 000,00
0830 Wpływy z usług 275 000,00
851 Ochrona zdrowia 300 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 300 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 300 000,00
852 Pomoc społeczna 845 915,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
85202 Domy pomocy społecznej 10 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 10 000,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 117 444,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 83 380,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 34 064,00
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 79 249,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 79 249,00
85216 Zasiłki stałe 272 245,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 272 245,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 149 580,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2 580,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 147 000,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 30 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0830 Wpływy z usług 30 000,00
85230 Pomoc w zakresie dożywiania 187 397,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 187 397,00
855 Rodzina 14 503 924,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
85501 Świadczenie wychowawcze 9 541 799,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2060

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone

gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego

stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

9 541 799,00
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 962 125,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 4 944 125,00
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 18 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 621 076,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
90002 Gospodarka odpadami 1 583 076,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1 583 076,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 38 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0690 Wpływy z różnych opłat 38 000,00
bieżące razem: 51 017 308,82
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
majątkowe
600 Transport i łączność 4 082 959,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
60016 Drogi publiczne gminne 4 082 959,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 1 362 800,00
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 2 720 159,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 1 025 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 025 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 5 000,00
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 1 000 000,00
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 20 000,00
750 Administracja publiczna 467 985,30
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 467 985,30
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 467 985,30
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 467 985,30
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 467 985,30
majątkowe razem: 5 575 944,30
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 467 985,30
Ogółem: 56 593 253,12

w tym z tytułu dotacji

i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

467 985,30

Plan wydatków budżetu Gminy Poddębice na 2017r.

Plan wydatków budżetu Gminy Poddębice na 2017r.

Dział Rozdział § Nazwa Plan Z tego

Wydatki

bieżące

z tego:

Wydatki

majątkowe

z tego:
inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

wydatki

jednostek

budżetowych,

z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
010 Rolnictwo i łowiectwo 1 552 000,00 132 000,00 65 000,00 0,00 65 000,00 67 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 420 000,00 1 420 000,00 0,00 0,00
01008 Melioracje wodne 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 420 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 420 000,00 1 420 000,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 420 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 420 000,00 1 420 000,00 0,00 0,00
01030 Izby rolnicze 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 35 000,00 35 000,00 35 000,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 35 000,00 35 000,00 35 000,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01095 Pozostała działalność 37 000,00 37 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 27 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 27 000,00 27 000,00 0,00 0,00 0,00 27 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00
40003 Dostarczanie energii elektrycznej 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00
600 Transport i łączność 8 092 350,00 446 134,00 446 134,00 0,00 446 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 646 216,00 7 646 216,00 0,00 0,00
60011 Drogi publiczne krajowe 96,80 96,80 96,80 0,00 96,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 96,80 96,80 96,80 0,00 96,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60013 Drogi publiczne wojewódzkie 37,20 37,20 37,20 0,00 37,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 37,20 37,20 37,20 0,00 37,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60014 Drogi publiczne powiatowe 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60016 Drogi publiczne gminne 7 436 216,00 390 000,00 390 000,00 0,00 390 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 046 216,00 7 046 216,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 150 000,00 150 000,00 150 000,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 140 000,00 140 000,00 140 000,00 0,00 140 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 80 000,00 80 000,00 80 000,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 340 318,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 340 318,00 6 340 318,00 0,00 0,00
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 705 898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 705 898,00 705 898,00 0,00 0,00
60017 Drogi wewnetrzne 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 000,00 600 000,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 000,00 600 000,00 0,00 0,00
60095 Pozostała działalność 26 000,00 26 000,00 26 000,00 0,00 26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 1 852 000,00 1 702 000,00 1 702 000,00 0,00 1 702 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00
70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 700 000,00 700 000,00 700 000,00 0,00 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 130 000,00 130 000,00 130 000,00 0,00 130 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 500 000,00 500 000,00 500 000,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 152 000,00 1 002 000,00 1 002 000,00 0,00 1 002 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 330 000,00 330 000,00 330 000,00 0,00 330 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4480 Podatek od nieruchomości 500 000,00 500 000,00 500 000,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00
710 Działalność usługowa 16 000,00 16 000,00 16 000,00 0,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71035 Cmentarze 16 000,00 16 000,00 16 000,00 0,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
750 Administracja publiczna 5 667 582,56 4 740 380,33 4 584 380,33 3 719 123,00 865 257,33 0,00 156 000,00 0,00 0,00 0,00 927 202,23 927 202,23 877 202,23 0,00
75011 Urzędy wojewódzkie 140 811,00 140 811,00 140 811,00 140 361,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 117 318,62 117 318,62 117 318,62 117 318,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 20 168,07 20 168,07 20 168,07 20 168,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 2 874,31 2 874,31 2 874,31 2 874,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 450,00 450,00 450,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 158 000,00 158 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 148 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 148 000,00 148 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4220 Zakup środków żywności 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5 091 771,56 4 164 569,33 4 156 569,33 3 566 762,00 589 807,33 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 927 202,23 927 202,23 877 202,23 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 771 762,00 2 771 762,00 2 771 762,00 2 771 762,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 206 000,00 206 000,00 206 000,00 206 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 504 000,00 504 000,00 504 000,00 504 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 75 000,00 75 000,00 75 000,00 75 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 113 550,00 113 550,00 113 550,00 0,00 113 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 80 000,00 80 000,00 80 000,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 6 500,00 6 500,00 6 500,00 0,00 6 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 210 000,00 210 000,00 210 000,00 0,00 210 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4307 Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4309 Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 21 000,00 21 000,00 21 000,00 0,00 21 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4420 Podróże służbowe zagraniczne 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 36 000,00 36 000,00 36 000,00 0,00 36 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 76 757,35 76 757,35 76 757,35 0,00 76 757,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 19 999,98 19 999,98 19 999,98 0,00 19 999,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 467 985,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 467 985,30 467 985,30 467 985,30 0,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 409 216,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 409 216,93 409 216,93 409 216,93 0,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 207 000,00 207 000,00 207 000,00 12 000,00 195 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4220 Zakup środków żywności 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 155 000,00 155 000,00 155 000,00 0,00 155 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75095 Pozostała działalność 70 000,00 70 000,00 70 000,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 70 000,00 70 000,00 70 000,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 228,00 3 228,00 3 228,00 0,00 3 228,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 228,00 3 228,00 3 228,00 0,00 3 228,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 3 228,00 3 228,00 3 228,00 0,00 3 228,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 502 500,00 502 500,00 432 500,00 85 000,00 347 500,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75412 Ochotnicze straże pożarne 348 000,00 348 000,00 278 000,00 85 000,00 193 000,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 95 000,00 95 000,00 95 000,00 0,00 95 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 18 000,00 18 000,00 18 000,00 0,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75414 Obrona cywilna 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75421 Zarządzanie kryzysowe 152 000,00 152 000,00 152 000,00 0,00 152 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4810 Rezerwy 152 000,00 152 000,00 152 000,00 0,00 152 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 150 000,00 150 000,00 150 000,00 140 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 150 000,00 150 000,00 150 000,00 140 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 140 000,00 140 000,00 140 000,00 140 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
757 Obsługa długu publicznego 614 111,68 614 111,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 111,68 550 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 550 000,00 550 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 550 000,00 550 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 64 111,68 64 111,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 111,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8030 Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji 64 111,68 64 111,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 111,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
758 Różne rozliczenia 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4810 Rezerwy 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801 Oświata i wychowanie 16 877 223,07 16 857 223,07 14 824 821,07 11 727 585,92 3 097 235,15 1 916 902,00 115 500,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00
80101 Szkoły podstawowe 6 875 483,45 6 875 483,45 5 962 281,45 5 327 810,00 634 471,45 832 902,00 80 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 176 000,00 176 000,00 0,00 0,00 0,00 176 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 656 902,00 656 902,00 0,00 0,00 0,00 656 902,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 80 300,00 80 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 112 200,00 4 112 200,00 4 112 200,00 4 112 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 339 610,00 339 610,00 339 610,00 339 610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 761 600,00 761 600,00 761 600,00 761 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 108 400,00 108 400,00 108 400,00 108 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 103 600,00 103 600,00 103 600,00 0,00 103 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 199 000,00 199 000,00 199 000,00 0,00 199 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 48 000,00 48 000,00 48 000,00 0,00 48 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 11 100,00 11 100,00 11 100,00 0,00 11 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 207 471,45 207 471,45 207 471,45 0,00 207 471,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 452 409,82 452 409,82 162 409,82 156 650,00 5 759,82 282 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 282 000,00 282 000,00 0,00 0,00 0,00 282 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 120 620,00 120 620,00 120 620,00 120 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 770,00 9 770,00 9 770,00 9 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 22 960,00 22 960,00 22 960,00 22 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 3 300,00 3 300,00 3 300,00 3 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 759,82 5 759,82 5 759,82 0,00 5 759,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80104 Przedszkola 3 579 951,01 3 559 951,01 2 747 951,01 2 253 300,00 494 651,01 802 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 802 000,00 802 000,00 0,00 0,00 0,00 802 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 718 600,00 1 718 600,00 1 718 600,00 1 718 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 157 600,00 157 600,00 157 600,00 157 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 326 100,00 326 100,00 326 100,00 326 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 46 000,00 46 000,00 46 000,00 46 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 60 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 140 000,00 140 000,00 140 000,00 0,00 140 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 60 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 4 250,00 4 250,00 4 250,00 0,00 4 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 32 000,00 32 000,00 32 000,00 0,00 32 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 80 000,00 80 000,00 80 000,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 650,00 3 650,00 3 650,00 0,00 3 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 800,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 107 951,01 107 951,01 107 951,01 0,00 107 951,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00
80110 Gimnazja 3 722 400,92 3 722 400,92 3 713 900,92 3 139 850,00 574 050,92 0,00 8 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 500,00 8 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 420 000,00 2 420 000,00 2 420 000,00 2 420 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 203 850,00 203 850,00 203 850,00 203 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 450 000,00 450 000,00 450 000,00 450 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 63 000,00 63 000,00 63 000,00 63 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 356 000,00 356 000,00 356 000,00 0,00 356 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 35 000,00 35 000,00 35 000,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 950,00 3 950,00 3 950,00 0,00 3 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 114 700,92 114 700,92 114 700,92 0,00 114 700,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 400,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół 547 000,00 547 000,00 547 000,00 0,00 547 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 527 000,00 527 000,00 527 000,00 0,00 527 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 72 870,00 72 870,00 72 870,00 0,00 72 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 54 230,00 54 230,00 54 230,00 0,00 54 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 6 400,00 6 400,00 6 400,00 0,00 6 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12 240,00 12 240,00 12 240,00 0,00 12 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 989 606,90 989 606,90 985 606,90 423 930,00 561 676,90 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 327 620,00 327 620,00 327 620,00 327 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 27 230,00 27 230,00 27 230,00 27 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 60 480,00 60 480,00 60 480,00 60 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 8 600,00 8 600,00 8 600,00 8 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 000,00 17 000,00 17 000,00 0,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4220 Zakup środków żywności 495 000,00 495 000,00 495 000,00 0,00 495 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 24 000,00 24 000,00 24 000,00 0,00 24 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 6 500,00 6 500,00 6 500,00 0,00 6 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14 676,90 14 676,90 14 676,90 0,00 14 676,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 119 905,15 119 905,15 119 905,15 114 346,92 5 558,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 90 380,00 90 380,00 90 380,00 90 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 680,00 6 680,00 6 680,00 6 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 2 286,92 2 286,92 2 286,92 2 286,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 558,23 5 558,23 5 558,23 0,00 5 558,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 391 432,47 391 432,47 386 732,47 310 799,00 75 933,47 0,00 4 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 700,00 4 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 235 800,00 235 800,00 235 800,00 235 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 23 219,00 23 219,00 23 219,00 23 219,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 45 300,00 45 300,00 45 300,00 45 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 6 480,00 6 480,00 6 480,00 6 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 24 353,14 24 353,14 24 353,14 0,00 24 353,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 15 626,22 15 626,22 15 626,22 0,00 15 626,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 6 500,00 6 500,00 6 500,00 0,00 6 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 800,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 150,00 150,00 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 22 204,11 22 204,11 22 204,11 0,00 22 204,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80195 Pozostała działalność 126 163,35 126 163,35 126 163,35 900,00 125 263,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 900,00 900,00 900,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 125 263,35 125 263,35 125 263,35 0,00 125 263,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
851 Ochrona zdrowia 350 000,00 300 000,00 130 000,00 21 000,00 109 000,00 170 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00
85153 Zwalczanie narkomanii 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 299 000,00 299 000,00 129 000,00 21 000,00 108 000,00 170 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 170 000,00 170 000,00 0,00 0,00 0,00 170 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 46 000,00 46 000,00 46 000,00 0,00 46 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 53 000,00 53 000,00 53 000,00 0,00 53 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85195 Pozostała działalność 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00
852 Pomoc społeczna 2 861 484,00 2 861 484,00 1 605 513,00 840 470,00 765 043,00 0,00 1 255 971,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85202 Domy pomocy społecznej 540 000,00 540 000,00 540 000,00 0,00 540 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 540 000,00 540 000,00 540 000,00 0,00 540 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 117 444,00 117 444,00 117 444,00 0,00 117 444,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 117 444,00 117 444,00 117 444,00 0,00 117 444,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 239 249,00 239 249,00 0,00 0,00 0,00 0,00 239 249,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3110 Świadczenia społeczne 239 249,00 239 249,00 0,00 0,00 0,00 0,00 239 249,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85215 Dodatki mieszkaniowe 451 000,00 451 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 450 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3110 Świadczenia społeczne 450 000,00 450 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85216 Zasiłki stałe 272 245,00 272 245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 272 245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3110 Świadczenia społeczne 272 245,00 272 245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 272 245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 680 286,00 680 286,00 675 206,00 582 257,00 92 949,00 0,00 5 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3110 Świadczenia społeczne 2 580,00 2 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 437 645,00 437 645,00 437 645,00 437 645,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 34 467,00 34 467,00 34 467,00 34 467,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 81 298,00 81 298,00 81 298,00 81 298,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 11 567,00 11 567,00 11 567,00 11 567,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 17 280,00 17 280,00 17 280,00 17 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 9 800,00 9 800,00 9 800,00 0,00 9 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 1 200,00 1 200,00 1 200,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 27 500,00 27 500,00 27 500,00 0,00 27 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 500,00 4 500,00 4 500,00 0,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17 599,00 17 599,00 17 599,00 0,00 17 599,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4480 Podatek od nieruchomości 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 850,00 3 850,00 3 850,00 0,00 3 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 249 363,00 249 363,00 247 363,00 238 713,00 8 650,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 157 100,00 157 100,00 157 100,00 157 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 815,00 11 815,00 11 815,00 11 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 34 460,00 34 460,00 34 460,00 34 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 4 138,00 4 138,00 4 138,00 4 138,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 31 200,00 31 200,00 31 200,00 31 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 800,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 150,00 7 150,00 7 150,00 0,00 7 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85230 Pomoc w zakresie dożywiania 306 897,00 306 897,00 19 500,00 19 500,00 0,00 0,00 287 397,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3110 Świadczenia społeczne 287 397,00 287 397,00 0,00 0,00 0,00 0,00 287 397,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 19 500,00 19 500,00 19 500,00 19 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85295 Pozostała działalność 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 315 989,51 315 989,51 230 489,51 203 630,00 26 859,51 0,00 85 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85401 Świetlice szkolne 229 469,51 229 469,51 228 969,51 203 630,00 25 339,51 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 158 000,00 158 000,00 158 000,00 158 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 930,00 12 930,00 12 930,00 12 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 28 600,00 28 600,00 28 600,00 28 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 4 100,00 4 100,00 4 100,00 4 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15 839,51 15 839,51 15 839,51 0,00 15 839,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 57 000,00 57 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3240 Stypendia dla uczniów 45 000,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3260 Inne formy pomocy dla uczniów 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 28 000,00 28 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3240 Stypendia dla uczniów 28 000,00 28 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 520,00 1 520,00 1 520,00 0,00 1 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 1 250,00 1 250,00 1 250,00 0,00 1 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 270,00 270,00 270,00 0,00 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
855 Rodzina 14 840 792,00 14 840 792,00 599 000,00 479 780,00 119 220,00 156 000,00 14 085 792,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85501 Świadczenie wychowawcze 9 541 799,00 9 541 799,00 138 110,00 117 520,00 20 590,00 0,00 9 403 689,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3110 Świadczenia społeczne 9 402 689,00 9 402 689,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 402 689,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 86 979,00 86 979,00 86 979,00 86 979,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 225,00 5 225,00 5 225,00 5 225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 859,00 15 859,00 15 859,00 15 859,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 2 257,00 2 257,00 2 257,00 2 257,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 200,00 7 200,00 7 200,00 7 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 500,00 4 500,00 4 500,00 0,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 11 500,00 11 500,00 11 500,00 0,00 11 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 190,00 2 190,00 2 190,00 0,00 2 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 954 425,00 4 954 425,00 368 322,00 332 092,00 36 230,00 0,00 4 586 103,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3110 Świadczenia społeczne 4 584 603,00 4 584 603,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 584 603,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 86 929,00 86 929,00 86 929,00 86 929,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 905,00 6 905,00 6 905,00 6 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 235 959,00 235 959,00 235 959,00 235 959,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 2 299,00 2 299,00 2 299,00 2 299,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 450,00 6 450,00 6 450,00 0,00 6 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 16 800,00 16 800,00 16 800,00 0,00 16 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 400,00 1 400,00 1 400,00 0,00 1 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 280,00 5 280,00 5 280,00 0,00 5 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 300,00 2 300,00 2 300,00 0,00 2 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85504 Wspieranie rodziny 30 568,00 30 568,00 30 568,00 30 168,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 350,00 4 350,00 4 350,00 4 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 618,00 618,00 618,00 618,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25 200,00 25 200,00 25 200,00 25 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 400,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 72 000,00 72 000,00 0,00 0,00 0,00 72 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 72 000,00 72 000,00 0,00 0,00 0,00 72 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych 84 000,00 84 000,00 0,00 0,00 0,00 84 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 84 000,00 84 000,00 0,00 0,00 0,00 84 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85508 Rodziny zastępcze 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 37 000,00 37 000,00 37 000,00 0,00 37 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 37 000,00 37 000,00 37 000,00 0,00 37 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85595 Pozostała działalność 96 000,00 96 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3110 Świadczenia społeczne 96 000,00 96 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 052 871,79 3 002 871,79 2 999 871,79 168 180,00 2 831 691,79 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 10,00 10,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 10,00 10,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90002 Gospodarka odpadami 1 720 861,79 1 720 861,79 1 717 861,79 123 180,00 1 594 681,79 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 95 608,00 95 608,00 95 608,00 95 608,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 127,00 8 127,00 8 127,00 8 127,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17 832,00 17 832,00 17 832,00 17 832,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 613,00 1 613,00 1 613,00 1 613,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 1 584 300,00 1 584 300,00 1 584 300,00 0,00 1 584 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 281,79 3 281,79 3 281,79 0,00 3 281,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 600,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90013 Schroniska dla zwierząt 450 000,00 450 000,00 450 000,00 0,00 450 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 450 000,00 450 000,00 450 000,00 0,00 450 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 550 000,00 500 000,00 500 000,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 400 000,00 400 000,00 400 000,00 0,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00
90095 Pozostała działalność 132 000,00 132 000,00 132 000,00 45 000,00 87 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 45 000,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 74 000,00 74 000,00 74 000,00 0,00 74 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 984 000,00 984 000,00 49 000,00 5 000,00 44 000,00 935 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 680 000,00 680 000,00 0,00 0,00 0,00 680 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 680 000,00 680 000,00 0,00 0,00 0,00 680 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92116 Biblioteki 240 000,00 240 000,00 0,00 0,00 0,00 240 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 240 000,00 240 000,00 0,00 0,00 0,00 240 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92195 Pozostała działalność 49 000,00 49 000,00 49 000,00 5 000,00 44 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
926 Kultura fizyczna 550 000,00 550 000,00 190 000,00 0,00 190 000,00 360 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92601 Obiekty sportowe 180 000,00 180 000,00 180 000,00 0,00 180 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 130 000,00 130 000,00 130 000,00 0,00 130 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 370 000,00 370 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 360 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 360 000,00 360 000,00 0,00 0,00 0,00 360 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wydatki razem: 58 383 132,61 48 118 714,38 28 127 937,70 17 389 768,92 10 738 168,78 3 604 902,00 15 771 763,00 0,00 64 111,68 550 000,00 10 264 418,23 10 264 418,23 877 202,23 0,00

Plan wydatków majątkowych realizowanych w 2017r.bez udziału środków UE

Plan wydatków majątkowych realizowanych w 2017r.bez udziału środków UE

Lp. Dział Rozdział   Nazwa zadania Limit wydatków objęty budżetem   w 2017r.  Źródła  finansowania
  środki z budżetu gminy   pożyczki,  kredyty, umorzenia
§ dotacje
   
   
1 2 3 4 5 6 7 8 9
  Wydatki majątkowe na realizację jednorocznych zadań inwestycyjnych
1 600 60017 6050 Budowa , przebudowa i modernizacja dróg wewnętrznych  w gminie Poddębice 100 000,00 100 000,00
2 700 70005 6060 Zakupy inwestycyjne 50 000,00 50 000,00
3 700 70005 6050 Utwardzenia terenów gminnych 100 000,00 100 000,00
4 750 75023 6060 Zakupy inwestycyjne 50 000,00 50 000,00
5 900 90015 6050 Budowa oświetlenia ulicznego 50 000,00 50 000,00
  Razem wydatki majątkowe na realizację rocznych zadań inwestycyjnych 350 000,00 350 000,00 0,00 0,00
  Wydatki majątkowe na realizację  zadań inwestycyjnych objętych wykazem wieloletnich przedsięwzięć 
1 010 01010 6050 Budowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej  w gminie Poddębice - Etap II 1 400 000,00 1 400 000,00
2 010 01010 6050 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Poddębice 20 000,00 20 000,00
3 400 40003 6050 Budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Poddębice 1 000,00 1 000,00
4 600 60016 6050 Budowa , przebudowa i modernizacja dróg  w gminie Poddębice z uwzględnieniem dróg dojazdowych do pól                                                                                                                 w tym: Inne 900 000,00 900 000,00
5 600 60016 6050 „Rozbudowa drogi gminnej nr 111401E na odcinkach od km 0+000 do km 0+566 oraz od km 0+566 do km 0+864 - ul. Zielonej w Poddębicach” 5 440 318,00 1 357 359,00 4 082 959,00
6 600 60016 6300 Pomoc finansowa udzielonaw ramach partnerstwa  Gminie Zadzim na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 111272E Iwonie – Żerniki w miejscowościach Iwonie i Żerniki, gm. Zadzim ” 705 898,00 705 898,00
7 600 60017 6050 Przebudowa drogi  oznaczonej nr geodezyjnym 6/2, 65 i 81 w obrębie  PGR Góra Bałdrzychowska  i Kolonia Góra Bałdrzychowska od drogi powiatowej 3707E 500 000,00 500 000,00
8 801 80104 6050 Przebudowa i rozbudowa Publicznego Przedszkola w Poddębicach ul. Miła 14/16 20 000,00 20 000,00
9 851 85195 6050 Przeciw wykluczeniu - Kraina Bez Barier w Poddębicach - rewitalizacja kompleksu geotermalnego 50 000,00 50 000,00
Razem wydatki majątkowe na realizację  zadań inwestycyjnych objętych wykazem wieloletnich przedsięwzięć 9 037 216,00 4 954 257,00 4 082 959,00 0,00
Ogółem 9 387 216,00 5 304 257,00 4 082 959,00 0,00

Plan wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w roku 2017

Plan wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w roku 2017

w tym: w tym:
Planowana Planowane Planowane w tym: Planowane w tym:
lp Program Kategoria interwencji Dział Rozdział wartość projektu ogółem wydatki w 2017r wydatki bieżące Środki budżetu krajowego Środki UE wydatki majątkowe Środki budżetu krajowego Środki UE uwagi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Program: RPO 2014-2020 zakres interwencji dominujący:
Oś priorytetowa VII: 078 - Usługi i aplikacje w zakresie E- Administracji
Infrastruktura dla usług społecznych zakres interwencji uzupelniający :
Działanie VII.1 079 - Dostęp do informacji sektora publicznego
Technologie informacyjno-komunikacyjne
Poddziałanie VII.1.2 :
Technologie informacyjno-komunikacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
1 Nazwa projektu:
„Budowa teleinformatycznego systemu e-usług publicznych w Gminie Poddębice” 750 75023 2 528 497,27 877 202,23 0,00 877 202,23 409 216,93 467 985,30
PLANOWANE  WYDATKI  O G Ó Ł E M 2 528 497,27 877 202,23 0,00 0,00 0,00 877 202,23 409 216,93 467 985,30 0,00
Wydatki budżetu krajowego 409 216,93 0,00 409 216,93
Środki UE 467 985,30 0,00 467 985,30
Ogółem 877 202,23

Plan dochodów budżetu Gminy Poddębice na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w 2017r

Plan dochodów budżetu Gminy Poddębice na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w 2017r

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
750 Administracja publiczna 140 811,00
75011 Urzędy wojewódzkie 140 811,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 140 811,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 228,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 228,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 3 228,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 500,00
75414 Obrona cywilna 2 500,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2 500,00
852 Pomoc społeczna 85 960,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 83 380,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 83 380,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 2 580,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2 580,00
855 Rodzina 14 485 924,00
85501 Świadczenie wychowawcze 9 541 799,00
2060

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone

gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego

st