zwiń
Łódzk.2018.2332 w/s wprowadzenia zmian w Statucie Poddębick... Wersja od:

UCHWAŁA Nr LV/352/18

RADY MIEJSKIEJ W PODDĘBICACH

z dnia 29 marca 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Poddębickiego Domu Kultury i Sportu w Poddębicach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232, z 2018 r. poz. 130), w związku z art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 862, z 2018 r. poz. 152) uchwala się, co następuje:

§1. W statucie Poddębickiego Domu Kultury i Sportu w Poddębicach przyjętym uchwałą Nr XI/73/15 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie nadania StatutuPoddębickiemu Domowi Kultury i Sportu w Poddębicach (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2015 r. poz. 2926) wprowadza się następujące zmiany.

1) w § 5 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„PDKiS prowadzi działalność muzealną pod nazwą „Izba Regionalna”. Działalność Izby Regionalnej opiera się na przepisach ustawy o muzeach.”

2) w § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„PDKiS może między innymi:

1) organizować spektakle, koncerty, odczyty;

2) realizować imprezy okolicznościowe: rodzinne, obrzędowe i in.;

3) prowadzić amatorskie zespoły artystyczne oraz koła i sekcje zainteresowań zgodnie z potrzebami środowiska;

4) organizować imprezy rozrywkowe (m.in. dyskoteki, zabawy, bale);

5) organizować zajęcia edukacyjne;

6) wykonywać zadania zlecone na podstawie odrębnych porozumień;

7) tworzyć warunki do rozwoju kultury fizycznej, sportu i turystyki;

8) organizować działalność w zakresie sportu, wypoczynku i rekreacji ruchowej.”

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Poddębic.

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Paweł Gogulski