zwiń
Łódzk.2018.5871 zmieniająca uchwałę Nr XVIII/116/15 z dnia 30 lis... Wersja od:

UCHWAŁA Nr LXIV/399/18

RADY MIEJSKIEJ W PODDĘBICACH

z dnia 18 października 2018 r.

zmieniająca uchwałę Nr XVIII/116/15 z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz określenia sposobu jej poboru

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz.1432), art. 15 ust. 1, art. 19 pkt.1 lit. a) i pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1445, poz. 1588, poz. 1669, poz. 1693) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 800, poz. 1000, poz. 1039, poz. 1075, poz. 1499, poz. 1544, poz. 1693) uchwala się, co następuje:

§1. W uchwale Nr XVIII/116/15 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz określenia sposobu jej poboru (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2015 r. poz. 5513, z 2016 r. poz. 4871, z 2017 r. poz. 4774) § 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

4. Poboru opłaty targowej w drodze inkasa dokonują inkasenci, których funkcję do 31 grudnia 2019 roku pełnią:

1) Pan Jacek Plesiński;

2) Pan Krzysztof Gawłowski.”.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Poddębic.

§3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Poddębicach i w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Paweł Gogulski