zwiń
Łódzk.2018.1006 w/s uchwalenia budżetu gminy na 2018 r. Wersja od:

UCHWAŁA Nr LII/334/17

RADY MIEJSKIEJ W PODDĘBICACH

z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 r.

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, 212, 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwala się, co następuje:

§1. Uchwala się budżet Gminy Poddębice na okres roku kalendarzowego 2018.

§2. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości – 68 628 702,16

z tego:

1) dochody bieżące w wysokości – 56 802 477,60

2) dochody majątkowe w wysokości – 11 826 224,56

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się planowaną dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości – 15 855 579,00

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§4. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości – 73 076 872,48 z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości – 50 120 901,81

2) wydatki majątkowe w wysokości – 22 955 970,67

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§5. Ustala się wydatki majątkowe realizowane w 2018 r. bez udziału środków Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§6. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane w 2018 r. ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§7. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się:

1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości

- 15 855 579,00 zgodnie z załącznikiem Nr 6.

2) wydatki na finansowanie zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 27 000,00 zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§8. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 150 000,00

2) celową z przeznaczenie na: zarządzanie kryzysowe - 170 000,00.

§9. Planowany deficyt budżetowy wynosi - 4 448 170,32 i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

1) długoterminowego kredytu w wysokości – 4 000 000,00

2) wolnych środków w wysokości – 448 170,32

§10. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości

- 7 000 000,00 pochodzących z :

1) długoterminowego kredytu w wysokości 4 000 000,00

2) wolnych środków 3 000 000,00

§11. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości: 2 551 829,68

zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§12. Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku 2018, z tytułu udzielonych poręczeń na łączną kwotę 336 000,00 do kwoty – 64 884,49.

§13. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek z tytułu:

1) występującego w ciągu roku przejściowego deficytu - 2  100 000,00.

2) na finansowanie planowanego deficytu i spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek

- 5 120 000,00

§14. Ustala się:

1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie - 300 000,00

2) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie - 300 000,00

zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§15. Ustala się:

1) dochody realizowane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska

- 40 000,00

2) wydatki finansowane dochodami realizowanymi na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska – 40 000,00

zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§16. Ustala się:

1) dochody realizowane na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

2) wydatki finansowane dochodami realizowanymi na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§17. Upoważnia się Burmistrza Poddębic w roku budżetowym 2018 do zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości

- 2 000 000,00.

§18. Upoważnia się Burmistrza Poddębic do:

1) dokonywania przeniesień planowanych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w zakresie wydatków bieżących w ramach działu,

2) dokonywania przeniesienia planowanych wydatków majątkowych między planowanymi do realizacji zadaniami, w zakresie umożliwiającym ich pełne wykonanie, w ramach działu, z wyłączeniem zadań ujętych w wydatkach na wieloletnie programy inwestycyjne,

3) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty: 500 000,00

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§19. W załączniku Nr 12 do uchwały budżetowej ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy.

§20. Zobowiązuje się Burmistrza Poddębic do przedłożenia Radzie Miejskiej w Poddębicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

1) w terminie do 31 sierpnia 2018 r. informacji za I półrocze o:

a) przebiegu wykonania budżetu Gminy zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,

b) przebiegu wykonania planu finansowego jednostek kultury za I półrocze uwzględniającego w szczególności stan zobowiązań i należności w tym wymagalnych,

c) kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć;

Szczegółowość zakresu i formy informacji, winna być nie mniejsza niż wynikająca z przyjętej uchwały budżetowej oraz uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

2) w terminie do 31 marca 2019 r. sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 r. zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 267 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych.

§21. Przyjmuje się do realizacji plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminie Poddębice na rok 2018 zgodnie z załącznikiem Nr 13

§22. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Poddębic


.

§23. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku UrzędowymWojewództwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Poddębicach.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Paweł Gogulski

Plan dochodów budżetu Gminy Poddębice na 2018r.

Dział Rozdział § Nazwa Plan ogółem
1 2 3 4 5
bieżące
010 Rolnictwo i łowiectwo 505 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
01001 Centrum Doradztwa Rolniczego 0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 500 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 500 000,00
01095 Pozostała działalność 5 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0830 Wpływy z usług 5 000,00
600 Transport i łączność 120 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
60016 Drogi publiczne gminne 120 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0690 Wpływy z różnych opłat 120 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 935 894,60
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 500 100,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 300 000,00
0830 Wpływy z usług 200 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 100,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 435 794,60
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 95 000,00
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 338 000,00
0830 Wpływy z usług 1 600,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 094,60
0970 Wpływy z różnych dochodów 100,00
750 Administracja publiczna 148 641,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
75011 Urzędy wojewódzkie 148 641,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 148 623,00
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 18,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 216,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 216,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 3 216,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 19 871 565,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 10 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 10 000,00
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 4 422 500,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 4 100 000,00
0320 Wpływy z podatku rolnego 4 500,00
0330 Wpływy z podatku leśnego 130 000,00
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 180 000,00
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 5 000,00
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 000,00
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 4 040 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 2 200 000,00
0320 Wpływy z podatku rolnego 850 000,00
0330 Wpływy z podatku leśnego 40 000,00
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 300 000,00
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 40 000,00
0430 Wpływy z opłaty targowej 250 000,00
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 350 000,00
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 5 000,00
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 000,00
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 300 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0410 Wpływy z opłaty skarbowej 160 000,00
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 140 000,00
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 11 099 065,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 10 879 065,00
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 220 000,00
758 Różne rozliczenia 15 597 442,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 9 033 763,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 9 033 763,00
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 6 254 564,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 6 254 564,00
75814 Różne rozliczenia finansowe 20 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 20 000,00
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 289 115,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 289 115,00
801 Oświata i wychowanie 1 215 594,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
80101 Szkoły podstawowe 5 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 000,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 46 686,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 46 686,00
80104 Przedszkola 663 908,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 110 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 75 000,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 478 908,00
80110 Gimnazja 10 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 10 000,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 490 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 205 000,00
0830 Wpływy z usług 285 000,00
851 Ochrona zdrowia 300 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 300 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 300 000,00
852 Pomoc społeczna 859 369,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
85202 Domy pomocy społecznej 43 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 43 000,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 123 698,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 89 617,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 34 081,00
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 89 196,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 89 196,00
85216 Zasiłki stałe 276 072,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 276 072,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 151 515,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 100,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 3 415,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 147 000,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 33 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0830 Wpływy z usług 33 000,00
85230 Pomoc w zakresie dożywiania 142 888,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 142 888,00
855 Rodzina 15 640 708,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
85501 Świadczenie wychowawcze 10 078 937,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2060

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone

gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego

stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

10 078 937,00
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5 561 771,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 5 531 771,00
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 30 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 605 048,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
90002 Gospodarka odpadami 1 565 048,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1 563 048,00
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 1 000,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 40 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0690 Wpływy z różnych opłat 40 000,00
bieżące razem: 56 802 477,60
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
majątkowe
010 Rolnictwo i łowiectwo 3 503 419,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 3 503 419,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3 503 419,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 3 503 419,00
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 3 503 419,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 1 005 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 005 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 5 000,00
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 1 000 000,00
750 Administracja publiczna 579 190,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 579 190,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 579 190,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 579 190,00
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 579 190,00
851 Ochrona zdrowia 6 738 615,56
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 6 738 615,56
85195 Pozostała działalność 6 738 615,56
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 6 738 615,56
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 6 738 615,56
majątkowe razem: 11 826 224,56
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 10 821 224,56
Ogółem: 68 628 702,16

w tym z tytułu dotacji

i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

10 821 224,56

Plan wydatków budżetu Gminy Poddębice na 2018r.

Dział Rozdział § Nazwa Plan Z tego

Wydatki

bieżące

z tego:

Wydatki

majątkowe

z tego:
inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

wydatki

jednostek

budżetowych,

z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
010 Rolnictwo i łowiectwo 7 333 329,22 80 000,00 53 000,00 0,00 53 000,00 27 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 253 329,22 7 253 329,22 7 253 329,22 0,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 7 253 329,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 253 329,22 7 253 329,22 7 253 329,22 0,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 765 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 765 500,00 3 765 500,00 3 765 500,00 0,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 487 829,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 487 829,22 3 487 829,22 3 487 829,22 0,00
01030 Izby rolnicze 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01095 Pozostała działalność 35 000,00 35 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 27 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 27 000,00 27 000,00 0,00 0,00 0,00 27 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 14 883,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 883,00 14 883,00 0,00 0,00
40003 Dostarczanie energii elektrycznej 14 883,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 883,00 14 883,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 14 883,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 883,00 14 883,00 0,00 0,00
600 Transport i łączność 5 234 597,35 594 134,00 594 134,00 0,00 594 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 640 463,35 4 640 463,35 0,00 0,00
60011 Drogi publiczne krajowe 96,80 96,80 96,80 0,00 96,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 96,80 96,80 96,80 0,00 96,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60013 Drogi publiczne wojewódzkie 37,20 37,20 37,20 0,00 37,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 37,20 37,20 37,20 0,00 37,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60014 Drogi publiczne powiatowe 321 463,35 129 000,00 129 000,00 0,00 129 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 192 463,35 192 463,35 0,00 0,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 129 000,00 129 000,00 129 000,00 0,00 129 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 192 463,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 192 463,35 192 463,35 0,00 0,00
60016 Drogi publiczne gminne 4 428 000,00 380 000,00 380 000,00 0,00 380 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 048 000,00 4 048 000,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 150 000,00 150 000,00 150 000,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 110 000,00 110 000,00 110 000,00 0,00 110 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 048 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 048 000,00 4 048 000,00 0,00 0,00
60017 Drogi wewnetrzne 450 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00 400 000,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00 400 000,00 0,00 0,00
60095 Pozostała działalność 35 000,00 35 000,00 35 000,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 2 073 300,00 2 043 300,00 2 043 300,00 0,00 2 043 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00
70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 840 000,00 840 000,00 840 000,00 0,00 840 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 85 000,00 85 000,00 85 000,00 0,00 85 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 175 000,00 175 000,00 175 000,00 0,00 175 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 550 000,00 550 000,00 550 000,00 0,00 550 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 233 300,00 1 203 300,00 1 203 300,00 0,00 1 203 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 392 000,00 392 000,00 392 000,00 0,00 392 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4480 Podatek od nieruchomości 660 000,00 660 000,00 660 000,00 0,00 660 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 300,00 1 300,00 1 300,00 0,00 1 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00
710 Działalność usługowa 14 200,00 14 200,00 14 200,00 0,00 14 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71035 Cmentarze 14 200,00 14 200,00 14 200,00 0,00 14 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 200,00 3 200,00 3 200,00 0,00 3 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
750 Administracja publiczna 6 082 729,25 5 214 607,25 5 058 607,25 3 961 373,00 1 097 234,25 0,00 156 000,00 0,00 0,00 0,00 868 122,00 868 122,00 838 122,00 0,00
75011 Urzędy wojewódzkie 148 623,00 148 623,00 148 623,00 148 373,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 124 110,00 124 110,00 124 110,00 124 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 21 223,00 21 223,00 21 223,00 21 223,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 3 040,00 3 040,00 3 040,00 3 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 250,00 250,00 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 148 000,00 148 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 148 000,00 148 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5 392 106,25 4 523 984,25 4 515 984,25 3 802 000,00 713 984,25 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 868 122,00 868 122,00 838 122,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 900 000,00 2 900 000,00 2 900 000,00 2 900 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 230 000,00 230 000,00 230 000,00 230 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 577 000,00 577 000,00 577 000,00 577 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 85 000,00 85 000,00 85 000,00 85 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 130 000,00 130 000,00 130 000,00 0,00 130 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4220 Zakup środków żywności 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 90 000,00 90 000,00 90 000,00 0,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 62 000,00 62 000,00 62 000,00 0,00 62 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 250 000,00 250 000,00 250 000,00 0,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4420 Podróże służbowe zagraniczne 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 36 000,00 36 000,00 36 000,00 0,00 36 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 83 984,25 83 984,25 83 984,25 0,00 83 984,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 17 000,00 17 000,00 17 000,00 0,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 579 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 579 190,00 579 190,00 579 190,00 0,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 258 932,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 258 932,00 258 932,00 258 932,00 0,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 324 000,00 324 000,00 324 000,00 11 000,00 313 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 258 000,00 258 000,00 258 000,00 0,00 258 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75095 Pozostała działalność 70 000,00 70 000,00 70 000,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 70 000,00 70 000,00 70 000,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 216,00 3 216,00 3 216,00 0,00 3 216,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 216,00 3 216,00 3 216,00 0,00 3 216,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 3 216,00 3 216,00 3 216,00 0,00 3 216,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 500 000,00 500 000,00 430 000,00 76 000,00 354 000,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75412 Ochotnicze straże pożarne 330 000,00 330 000,00 260 000,00 76 000,00 184 000,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 70 000,00 70 000,00 70 000,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 35 000,00 35 000,00 35 000,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 33 000,00 33 000,00 33 000,00 0,00 33 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75421 Zarządzanie kryzysowe 170 000,00 170 000,00 170 000,00 0,00 170 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4810 Rezerwy 170 000,00 170 000,00 170 000,00 0,00 170 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 150 000,00 150 000,00 150 000,00 140 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 150 000,00 150 000,00 150 000,00 140 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 140 000,00 140 000,00 140 000,00 140 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
757 Obsługa długu publicznego 614 884,49 614 884,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 884,49 550 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 550 000,00 550 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 550 000,00 550 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 64 884,49 64 884,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 884,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8030 Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji 64 884,49 64 884,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 884,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
758 Różne rozliczenia 150 000,00 150 000,00 150 000,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe 150 000,00 150 000,00 150 000,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4810 Rezerwy 150 000,00 150 000,00 150 000,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801 Oświata i wychowanie 16 561 719,85 16 361 719,85 14 469 456,91 11 273 618,27 3 195 838,64 1 775 062,94 117 200,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00
80101 Szkoły podstawowe 6 815 328,34 6 815 328,34 6 383 178,34 5 717 090,00 666 088,34 345 650,00 86 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 345 650,00 345 650,00 0,00 0,00 0,00 345 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 86 500,00 86 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 423 110,00 4 423 110,00 4 423 110,00 4 423 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 372 000,00 372 000,00 372 000,00 372 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 808 780,00 808 780,00 808 780,00 808 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 113 200,00 113 200,00 113 200,00 113 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 113 600,00 113 600,00 113 600,00 0,00 113 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 184 000,00 184 000,00 184 000,00 0,00 184 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 5 700,00 5 700,00 5 700,00 0,00 5 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 46 200,00 46 200,00 46 200,00 0,00 46 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 14 000,00 14 000,00 14 000,00 0,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 4 400,00 4 400,00 4 400,00 0,00 4 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 2 400,00 2 400,00 2 400,00 0,00 2 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 245 488,34 245 488,34 245 488,34 0,00 245 488,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 263 122,76 263 122,76 145 709,82 139 950,00 5 759,82 109 412,94 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 109 412,94 109 412,94 0,00 0,00 0,00 109 412,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 105 900,00 105 900,00 105 900,00 105 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 300,00 9 300,00 9 300,00 9 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 21 600,00 21 600,00 21 600,00 21 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 3 150,00 3 150,00 3 150,00 3 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 759,82 5 759,82 5 759,82 0,00 5 759,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80104 Przedszkola 4 237 709,23 4 237 709,23 2 907 709,23 2 417 740,00 489 969,23 1 320 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 1 320 000,00 1 320 000,00 0,00 0,00 0,00 1 320 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 873 400,00 1 873 400,00 1 873 400,00 1 873 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 153 170,00 153 170,00 153 170,00 153 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 343 050,00 343 050,00 343 050,00 343 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 48 120,00 48 120,00 48 120,00 48 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 60 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 140 000,00 140 000,00 140 000,00 0,00 140 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 45 000,00 45 000,00 45 000,00 0,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 32 000,00 32 000,00 32 000,00 0,00 32 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 94 000,00 94 000,00 94 000,00 0,00 94 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 102 769,23 102 769,23 102 769,23 0,00 102 769,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 200,00 1 200,00 1 200,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80110 Gimnazja 2 741 087,63 2 541 087,63 2 536 087,63 2 028 140,00 507 947,63 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 582 000,00 1 582 000,00 1 582 000,00 1 582 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 123 650,00 123 650,00 123 650,00 123 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 282 240,00 282 240,00 282 240,00 282 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 40 250,00 40 250,00 40 250,00 40 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 356 000,00 356 000,00 356 000,00 0,00 356 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 500,00 4 500,00 4 500,00 0,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 70 047,63 70 047,63 70 047,63 0,00 70 047,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 400,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół 657 000,00 657 000,00 657 000,00 0,00 657 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 642 000,00 642 000,00 642 000,00 0,00 642 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 70 085,00 70 085,00 70 085,00 0,00 70 085,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 63 400,00 63 400,00 63 400,00 0,00 63 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 6 685,00 6 685,00 6 685,00 0,00 6 685,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 974 020,85 974 020,85 971 020,85 443 224,00 527 796,85 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 342 112,00 342 112,00 342 112,00 342 112,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 28 512,00 28 512,00 28 512,00 28 512,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 63 540,00 63 540,00 63 540,00 63 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 9 060,00 9 060,00 9 060,00 9 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 000,00 13 000,00 13 000,00 0,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4220 Zakup środków żywności 465 000,00 465 000,00 465 000,00 0,00 465 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 19 000,00 19 000,00 19 000,00 0,00 19 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16 796,85 16 796,85 16 796,85 0,00 16 796,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 207 175,15 207 175,15 207 175,15 191 816,92 15 358,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 151 800,00 151 800,00 151 800,00 151 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 230,00 11 230,00 11 230,00 11 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 3 786,92 3 786,92 3 786,92 3 786,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 2 200,00 2 200,00 2 200,00 0,00 2 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 1 080,00 1 080,00 1 080,00 0,00 1 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 800,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 800,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 20,00 20,00 20,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 558,23 5 558,23 5 558,23 0,00 5 558,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 200,00 1 200,00 1 200,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 475 421,88 475 421,88 470 721,88 334 757,35 135 964,53 0,00 4 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 700,00 4 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 254 100,00 254 100,00 254 100,00 254 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 24 077,35 24 077,35 24 077,35 24 077,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 49 300,00 49 300,00 49 300,00 49 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 7 280,00 7 280,00 7 280,00 7 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 43 409,00 43 409,00 43 409,00 0,00 43 409,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 46 426,22 46 426,22 46 426,22 0,00 46 426,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 10 175,20 10 175,20 10 175,20 0,00 10 175,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 800,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 150,00 150,00 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 22 204,11 22 204,11 22 204,11 0,00 22 204,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80195 Pozostała działalność 120 769,01 120 769,01 120 769,01 900,00 119 869,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 900,00 900,00 900,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 119 869,01 119 869,01 119 869,01 0,00 119 869,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
851 Ochrona zdrowia 10 174 173,10 300 000,00 130 000,00 21 000,00 109 000,00 170 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 874 173,10 9 874 173,10 9 751 173,10 0,00
85153 Zwalczanie narkomanii 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 299 000,00 299 000,00 129 000,00 21 000,00 108 000,00 170 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 170 000,00 170 000,00 0,00 0,00 0,00 170 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85195 Pozostała działalność 9 874 173,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 874 173,10 9 874 173,10 9 751 173,10 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 123 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123 000,00 123 000,00 0,00 0,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 738 615,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 738 615,56 6 738 615,56 6 738 615,56 0,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 012 557,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 012 557,54 3 012 557,54 3 012 557,54 0,00
852 Pomoc społeczna 2 866 752,00 2 866 752,00 1 850 181,00 925 081,00 925 100,00 0,00 1 016 571,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85202 Domy pomocy społecznej 700 000,00 700 000,00 700 000,00 0,00 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 700 000,00 700 000,00 700 000,00 0,00 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 123 698,00 123 698,00 123 698,00 0,00 123 698,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 123 698,00 123 698,00 123 698,00 0,00 123 698,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 209 196,00 209 196,00 0,00 0,00 0,00 0,00 209 196,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3110 Świadczenia społeczne 209 196,00 209 196,00 0,00 0,00 0,00 0,00 209 196,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85215 Dodatki mieszkaniowe 301 000,00 301 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3110 Świadczenia społeczne 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85216 Zasiłki stałe 276 072,00 276 072,00 0,00 0,00 0,00 0,00 276 072,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3110 Świadczenia społeczne 276 072,00 276 072,00 0,00 0,00 0,00 0,00 276 072,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 731 816,00 731 816,00 725 401,00 633 649,00 91 752,00 0,00 6 415,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3110 Świadczenia społeczne 3 415,00 3 415,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 415,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 477 259,00 477 259,00 477 259,00 477 259,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 32 622,00 32 622,00 32 622,00 32 622,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 89 040,00 89 040,00 89 040,00 89 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 10 248,00 10 248,00 10 248,00 10 248,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 24 480,00 24 480,00 24 480,00 24 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 9 800,00 9 800,00 9 800,00 0,00 9 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 1 200,00 1 200,00 1 200,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 27 500,00 27 500,00 27 500,00 0,00 27 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 500,00 4 500,00 4 500,00 0,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16 402,00 16 402,00 16 402,00 0,00 16 402,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4480 Podatek od nieruchomości 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 850,00 3 850,00 3 850,00 0,00 3 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 282 582,00 282 582,00 280 582,00 271 932,00 8 650,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 163 826,00 163 826,00 163 826,00 163 826,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 565,00 12 565,00 12 565,00 12 565,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 39 854,00 39 854,00 39 854,00 39 854,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 687,00 1 687,00 1 687,00 1 687,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 54 000,00 54 000,00 54 000,00 54 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 800,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 150,00 7 150,00 7 150,00 0,00 7 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85230 Pomoc w zakresie dożywiania 242 388,00 242 388,00 19 500,00 19 500,00 0,00 0,00 222 888,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3110 Świadczenia społeczne 222 888,00 222 888,00 0,00 0,00 0,00 0,00 222 888,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 19 500,00 19 500,00 19 500,00 19 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 438 069,46 438 069,46 364 749,46 335 470,00 29 279,46 0,00 73 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85401 Świetlice szkolne 362 749,46 362 749,46 362 249,46 335 470,00 26 779,46 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 261 320,00 261 320,00 261 320,00 261 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 21 100,00 21 100,00 21 100,00 21 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 46 400,00 46 400,00 46 400,00 46 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 6 650,00 6 650,00 6 650,00 6 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17 279,46 17 279,46 17 279,46 0,00 17 279,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 43 000,00 43 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3240 Stypendia dla uczniów 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3260 Inne formy pomocy dla uczniów 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 29 820,00 29 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3240 Stypendia dla uczniów 29 820,00 29 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
855 Rodzina 16 034 964,00 16 034 964,00 631 162,00 493 570,00 137 592,00 256 800,00 15 147 002,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85501 Świadczenie wychowawcze 10 078 937,00 10 078 937,00 118 489,00 94 689,00 23 800,00 0,00 9 960 448,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3110 Świadczenia społeczne 9 959 448,00 9 959 448,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 959 448,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 68 384,00 68 384,00 68 384,00 68 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 586,00 4 586,00 4 586,00 4 586,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 741,00 12 741,00 12 741,00 12 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 778,00 1 778,00 1 778,00 1 778,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 200,00 7 200,00 7 200,00 7 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 500,00 7 500,00 7 500,00 0,00 7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 11 500,00 11 500,00 11 500,00 0,00 11 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 400,00 2 400,00 2 400,00 0,00 2 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5 542 071,00 5 542 071,00 400 867,00 363 987,00 36 880,00 0,00 5 141 204,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3110 Świadczenia społeczne 5 139 704,00 5 139 704,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 139 704,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 89 967,00 89 967,00 89 967,00 89 967,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 382,00 6 382,00 6 382,00 6 382,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 266 029,00 266 029,00 266 029,00 266 029,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 609,00 1 609,00 1 609,00 1 609,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 450,00 6 450,00 6 450,00 0,00 6 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 16 800,00 16 800,00 16 800,00 0,00 16 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 400,00 1 400,00 1 400,00 0,00 1 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 930,00 5 930,00 5 930,00 0,00 5 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 300,00 2 300,00 2 300,00 0,00 2 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85504 Wspieranie rodziny 40 156,00 40 156,00 39 806,00 34 894,00 4 912,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 350,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 29 100,00 29 100,00 29 100,00 29 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 081,00 5 081,00 5 081,00 5 081,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 713,00 713,00 713,00 713,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 3 012,00 3 012,00 3 012,00 0,00 3 012,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 200,00 1 200,00 1 200,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 144 000,00 144 000,00 0,00 0,00 0,00 144 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 144 000,00 144 000,00 0,00 0,00 0,00 144 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych 112 800,00 112 800,00 0,00 0,00 0,00 112 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 112 800,00 112 800,00 0,00 0,00 0,00 112 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85508 Rodziny zastępcze 35 000,00 35 000,00 35 000,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 35 000,00 35 000,00 35 000,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 37 000,00 37 000,00 37 000,00 0,00 37 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 37 000,00 37 000,00 37 000,00 0,00 37 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85595 Pozostała działalność 45 000,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3110 Świadczenia społeczne 45 000,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 195 054,76 3 120 054,76 3 117 054,76 202 488,00 2 914 566,76 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 75 000,00 75 000,00 0,00 0,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 9,78 9,78 9,78 0,00 9,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 9,78 9,78 9,78 0,00 9,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90002 Gospodarka odpadami 1 769 044,98 1 769 044,98 1 766 044,98 157 488,00 1 608 556,98 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 122 500,00 122 500,00 122 500,00 122 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 228,00 9 228,00 9 228,00 9 228,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 22 530,00 22 530,00 22 530,00 22 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 3 230,00 3 230,00 3 230,00 3 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 1 600 000,00 1 600 000,00 1 600 000,00 0,00 1 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 600,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 400,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 556,98 3 556,98 3 556,98 0,00 3 556,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi 125 000,00 125 000,00 125 000,00 0,00 125 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 120 000,00 120 000,00 120 000,00 0,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 115 000,00 115 000,00 115 000,00 0,00 115 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 110 000,00 110 000,00 110 000,00 0,00 110 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90013 Schroniska dla zwierząt 450 000,00 450 000,00 450 000,00 0,00 450 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 450 000,00 450 000,00 450 000,00 0,00 450 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 560 000,00 560 000,00 560 000,00 0,00 560 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 420 000,00 420 000,00 420 000,00 0,00 420 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 140 000,00 140 000,00 140 000,00 0,00 140 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90095 Pozostała działalność 176 000,00 101 000,00 101 000,00 45 000,00 56 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 000,00 75 000,00 0,00 0,00
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 45 000,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 400,00 15 400,00 15 400,00 0,00 15 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 28 600,00 28 600,00 28 600,00 0,00 28 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 75 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 000,00 75 000,00 0,00 0,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 070 000,00 1 070 000,00 45 000,00 10 000,00 35 000,00 1 025 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 730 000,00 730 000,00 0,00 0,00 0,00 730 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 726 000,00 726 000,00 0,00 0,00 0,00 726 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92116 Biblioteki 280 000,00 280 000,00 0,00 0,00 0,00 280 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 280 000,00 280 000,00 0,00 0,00 0,00 280 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92195 Pozostała działalność 45 000,00 45 000,00 45 000,00 10 000,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
926 Kultura fizyczna 565 000,00 565 000,00 205 000,00 0,00 205 000,00 360 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92601 Obiekty sportowe 192 000,00 192 000,00 192 000,00 0,00 192 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 140 000,00 140 000,00 140 000,00 0,00 140 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 373 000,00 373 000,00 13 000,00 0,00 13 000,00 360 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 360 000,00 360 000,00 0,00 0,00 0,00 360 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wydatki razem: 73 076 872,48 50 120 901,81 29 309 061,38 17 438 600,27 11 870 461,11 3 613 862,94 16 583 093,00 0,00 64 884,49 550 000,00 22 955 970,67 22 955 970,67 17 842 624,32 0,00

Plan wydatków majątkowych realizowanych w 2018r. bez udziału środków UE

Lp. Dział Rozdział   Nazwa zadania Limit wydatków objęty budżetem w 2018r.  Źródła  finansowania
  środki z budżetu gminy  

pożyczki,

kredyty,

umorzenia

§ dotacje
1 2 3 4 5 6 7 8 9
  Wydatki majątkowe na realizację jednorocznych zadań inwestycyjnych
1 600 60016 6050 „Przebudowa drogi gminnej nr 111349 E – ul. Targowej w Poddębicach” 2 308 000,00 2 308 000,00
2 600 60017 6050 „Budowa drogi w miejscowości Feliksów na odcinku od drogi powiatowej nr 3723 E do drogi gminnej nr 111018E o nawierzchni asfaltowej” 400 000,00 400 000,00
3 750 75023 6060 Zakupy inwestycyjne 30 000,00 30 000,00
  Razem wydatki majątkowe na realizację rocznych zadań inwestycyjnych 2 738 000,00 2 738 000,00 0,00 0,00
 Wydatki majątkowe na realizację  zadań inwestycyjnych objętych wykazem wieloletnich przedsięwzięć 
1 400 40003 6050 Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Poddębice 14 883,00 14 883,00
2 600 60014 6300 Pomoc finansowa udzielona Powiatowi Poddębickiemu na realizacją zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3705E na odcinku Poddębice- Brudnów ” 192 463,35 192 463,35
3 600 60016 6050 Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 111013 E Leokadiew-Tumusin oraz drogi oznaczonej nr działki 216 obręb Panaszew na odcinku od drogi powiatowej nr3709 E do drogi krajowej nr 72 1 740 000,00 1 740 000,00
4 700 70005 6050 Termomodernizacja budynków na obszarze Gminy Poddębice 30 000,00 30 000,00
5 801 80110 6050 Przebudowa i rozbudowa  budynku Gimnazjum wraz z zagospodarowaniem terenu 200 000,00 200 000,00
6 851 85195 6050 Przeciw wykluczeniu - Kraina Bez Barier w Poddębicach - rewitalizacja kompleksu geotermalnego (wydatki poza projektem) 123 000,00 123 000,00
7 900 90095 6050 Budowa placu zabaw na nieruchomości przy ul Grunwaldzkiej 75 000,00 75 000,00
Razem wydatki majątkowe na realizację  zadań inwestycyjnych objętych wykazem wieloletnich przedsięwzięć 2 375 346,35 2 375 346,35 0,00 0,00
Ogółem 5 113 346,35 5 113 346,35 0,00 0,00

Plan wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w roku 2018

  w tym: w tym:
          Planowana  Planowane Planowane w tym: Planowane w tym:  
lp Program Kategoria interwencji Dział  Rozdział wartość projektu ogółem wydatki                                w 2018r wydatki bieżace Środki budżetu krajowego Środki UE wydatki majątkowe Środki budżetu krajowego Środki UE uwagi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
  Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zakres interwencji dominujący:
  Oś priorytetowa II: 022 Oczyszczanie ścieków
  Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian kilmatu
  Działanie 2.3 zakres interwencji uzupelniający :
  Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach 020 Dostarczanie wody do spożycia przez ludzi (infrastruktura do celów ujęcia, uzdatniania, magazynowania i dystrybucji)
1 Nazwa projektu:
  „Budowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej  w gminie Poddębice - etap II ” 010 01010 10 667 288,63 7 253 329,22 0,00 0,00 0,00 7 253 329,22 3 487 829,22 3 765 500,00
 
  Program: RPO 2014-2020 zakres interwencji dominujący:
  Oś priorytetowa VII: 078 - Usługi i aplikacje w zakresie E- Administracji
  Infrastruktura dla usług społecznych zakres interwencji uzupelniający :
  Działanie VII.1 : 079 - Dostęp do informacji sektora publicznego
  Technologie informacyjno-komunikacyjne
  Poddziałanie VII.1.2 :
  Technologie informacyjno-komunikacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020  
2 Nazwa projektu:
  „Budowa teleinformatycznego systemu e-usług publicznych w Gminie Poddębice” 750 75023 2 408 183,01</